Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3. Một số chức năng của chương trình kế tốn vốn bằng tiền

3.3.1. Chức năng chínhHình 3.1: Giao diện của chức năng chính cho chương trình

3.3.2. Các chức năng phụ của chương trình

 Giao diện danh mục Khách hàng Nhà cung cấp41Hình 3.2: Giao diện danh mục khách hàng, nhà cung cấp

Giao diện danh mục tài khoản42Hình 3.3: Giao diện danh mục tài khoản

 Giao diện hóa đơn giá trị gia tăngHình 3.4 Giao diện danh mục tài khoản

 Giao diện ủy nhiệm chiHình 3.5. Giao diện ủy nhiệm chi

 Giao diện sổ chi tiết tài khoản43Hình 3.6. Giao diện sổ chi tiết tài khoản

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau khi làm đề tài thực tập tốt nghiệp: “XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ

TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

LICOGI SỐ 2, QUẢNG NINH.”, em đã hiểu thêm một số kiến thức cơ bản:

Hiểu thêm về Microsoft Excel.

Nắm vững kiến thức chuyên môn của hạch kế toán vốn bằng tiền.

Xây dựng được một số chức năng cơ bản cho chương trình kế tốn vốn bằng tiền

Ưu điểm: Chương trình dễ sử dụng: nhập dữ liệu, xóa, chỉnh sửa dữ liệu dễ dàng.

Hạn chế: Do giới hạn về thời gian cũng như khả năng của người viết nên chương trình

còn hạn chế và còn thiếu sót, đề tài đã tương đối hồn thiện về mặt lý thuyết nhưng

chương trình ứng dụng thì chưa đầy đủ do còn hạn chế về mặt kiến thức và mặt

chuyên môn.

44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×