1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cuối kỳ, khi ban lãnh đạo gửi yêu cầu, Kế toán tiến hành lập báo cáo bán hàng , báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, báo cáo chi tiết công nợ phải thu, báo cáo công nợ quá hạn trình lên ban lãnh đạo để có những chiến lược kinh doanh cho phù hợp với tình hìn

Cuối kỳ, khi ban lãnh đạo gửi yêu cầu, Kế toán tiến hành lập báo cáo bán hàng , báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, báo cáo chi tiết công nợ phải thu, báo cáo công nợ quá hạn trình lên ban lãnh đạo để có những chiến lược kinh doanh cho phù hợp với tình hìn

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.4. Thiết kế hệ thống kế toán bán hàng và công nợ phải thu

2.4.1. Sơ đồ phân cấp chức năng DFD

Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống được thể hiện sơ đồ 2.340Hình 2.3: Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống

41422.4.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh

Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh được thể hiện qua sơ đồ 2.4Hình 2.4: Sơ đồ DFD mức khung cảnh

43442.4.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh được thể hiện qua sơ đồ 2.5:4546Hình 2.5: Sơ đồ DFD mức đỉnh472.4.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

2.4.4.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh cho chức năng quản lý bán hàng

Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh cho chức năng quản lý bán hàng được thể hiện qua sơ đồ 2.6:4849Hình 2.6: Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lý bán hàng50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cuối kỳ, khi ban lãnh đạo gửi yêu cầu, Kế toán tiến hành lập báo cáo bán hàng , báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, báo cáo chi tiết công nợ phải thu, báo cáo công nợ quá hạn trình lên ban lãnh đạo để có những chiến lược kinh doanh cho phù hợp với tình hìn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×