Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những hạn chế cần khắc phục

Những hạn chế cần khắc phục

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Về chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán: Hiện nay Cơng ty chưa có

những quyết định cụ thể cho việc "chiết khấu thương mại" và "giảm giá hàng bán"

áp dụng đối với từng đối tượng khách hàng. Nên chưa khuyến khích được họ mua

hàng với số lượng lớn, và dần dần đưa những khách hàng mới trở thànhnhững

khách hàng truyền thống, thành những đối tác quan trọng, tin cậy của Cơng ty.

- Về phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho: Hiện nay Cơng ty đang tính

trị giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền cuối

tháng. Theo phương pháp này trong tháng trị giá vốn thực tế của hàng hoá xuất kho

chưa được phản ánh mà cuối tháng khi kế toán tập hợp được trị giá của hàng hoá

nhập kho thì mới tính được đơn giá bình qn sau đó mới tính được trị giá vốn của

hàng hóa xuất kho. Vì vậy cơng việc kế tốn bị dồn đọng cuối kỳ là rất nhiều.

- Về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Do đặc điểm kinh doanh của

Công ty chủ yếu là sản phẩm công nghệ, các máy móc thiết bị do vậy giá trị của nó

bị giảm theo sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Tuy nhiên kế tốn lại khơng thực

hiện cơng tác trích lập dự phòng đối với hàng hóa hàng tồn kho.Điều này ảnh hưởng

đến kết quả hoạt động kinh doanh.

Kiến nghị

Để kế tốn bán hàng của Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành

Nam ngày càng hoàn thiện, em xin đưa ra một số ý kiến sau:

- Về quy định thời hạn thanh tốn:

Cơng ty áp dụng hình thức thanh toán trả chậm đối với một số khách hàng là

một giải pháp khuyến khích và tạo uy tín với khách hàng.Nhưng để tránh tình trạng

bị chiếm dụng vốn, Cơng ty nên quy định thời hạn thanh toán đối với từng khách

hàng.Trong trường hợp khách hàng có quan hệ lâu dài thì cơng ty có thể cho thanh

tốn chậm nhưng phải xác định rõ thời hạn nợ, nếu sau thời hạn quy định mà khách

hàng chưa thanh tốn hết thì phải chịu lãi xuất của ngân hàng với số tiền nợ đó.

Để khắc phục rủi ro do khách hàng thanh tốn nợ q hạn hoặc khơng thanh

tốn, Cơng ty nên lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Do đó để hạch tốn kết quả

kinh doanh được chính xác, kế tốn nên mở thêm tài khoản 139 – Dự phòng phải

thu khó đòi. Ngồi ra, để tiện cho việc thu tiền mặt hay phải thu khách hàng phát

sinh trong kỳ thì kế tốn nên mở thêm sổ nhật ký thu tiền (phụ biểu 01) để ghi các

70nghiệp vụ chuyên thu chi, từ đó sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc theo dõi, hạch

tốn. Hơn nữa, còn giúp cho việc ghi sổ cái đơn giản hơn là chỉ dùng sổ nhật ký

chung để ghi tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Về khoản chiết khấu thương mại:

Công ty nên có những quy định bằng văn bản về việc "Giảm giá hàng bán"

và "Chiết khấu thương mại", cụ thể đối với từng đối tượng khách hàng. Điều này rất

tốt trong việc khích lệ khách hàng thanh tốn nhanh, giúp doanh nghiệp sớm đạt chỉ

tiêu thu hồi vốn:

- Về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Cơng ty nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm mục đích:

+ Nên có chế độ ưu tiên cả về giá cả và hình thức thanh tốn đối với những

khách hàng truyền thống, tin cậy và mua với số lượng lớn.

+ Nên có những phần trăm chiết khấu đối với khách hàng mua nhiều và

thanh toán ngay. Nhưng phải quy định rõ ràng: Mua với số lượng tối thiểu là bao

nhiêu mới được hưởng chiết khấu.

+ Trong trường hợp hàng hoá bị những lỗi như thế nào, tuỳ thuộc vào

nguyên nhân và tỷ lệ hàng hố bị lỗi mà Cơng ty đưa ra những quyết định đúng đắn

cho việc "giảm giá hàng bán". Tránh tình trạng khách hàng và Cơng ty có sự hiểu

lầm khơng tốt cho quan hệ thương mại.

+ Giúp cho doanh nghiệp có nguồn vốn tài chính để bù đắp tổn thất có thể

xảy ra trong năm kế hoạch nhằm bảo tồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị thiết bị, hàng hóa khơng cao

hơn giá cả trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo.

Những bài học thực tế tích luỹ được từ thời gian thực tập vừa qua đã giúp em

củng cố và nắm vững kiến thức đã học trong nhà trường. Trên cơ sở lý luận và thực

tiễn đó với lòng mong muốn được góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện hơn nữa

cơng tác kế tốn bán hàng và công nợ phải thu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch

vụ Tổng hợp Thành Nam em đã xây dựng chương trình kế tốn bán hàng và công

nợ phải thu tại công ty.71TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Bộ Tài chính (2006), Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất bản Tài

chính – Hà Nội.

[2]. Bộ Tài chính (2006), 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất bảnTài chính – Hà Nội.

[3]. PGS.TS.Ngơ Thế Chi; TS.Trương Thị Thủy (2011), Kế tốn tài chính, Nhà xuất

bản Tài chính – Hà Nội.

[4]. Trần Xn Nam (2010), Kế tốn Tài chính, Nhà xuất bản Thống kê – Hà Nội

[5]. Trần Quý Liên (2006), Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản Tài chính - Hà Nội.

[6]. Viện nghiên cứu tin học & kinh tế ứng dụng (2007), Excel ứng dụng phân tích

hoạt động kinh doanh và tài chính kế tốn,Nhà xuất bản thống kê- Hà Nội.

[7]. PGS.TS.Võ Văn Nhị (2008), Kế tốn tài chính, Nhà xuất bản Tài chính – Hà Nội

[8]. Viện tài chính – Kiểm tốn và tin học (2007), Hướng dẫn thực hành sổ sách kế

toán – lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT, Nhà xuất bản tài chính – Hà

Nội.72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những hạn chế cần khắc phục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×