Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống được thể hiện sơ đồ 2.3

Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống được thể hiện sơ đồ 2.3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.3: Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống

41422.4.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh

Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh được thể hiện qua sơ đồ 2.4Hình 2.4: Sơ đồ DFD mức khung cảnh

43442.4.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh được thể hiện qua sơ đồ 2.5:4546Hình 2.5: Sơ đồ DFD mức đỉnh472.4.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

2.4.4.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh cho chức năng quản lý bán hàng

Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh cho chức năng quản lý bán hàng được thể hiện qua sơ đồ 2.6:4849Hình 2.6: Sơ đồ mức dưới đỉnh chức năng Quản lý bán hàng502.4.4.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh cho chức năng Quản lý công nợ phải thu

Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh cho chức năng quản lý cơng nợ được thể hiện qua hình 2.7:51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống được thể hiện sơ đồ 2.3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×