Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng này phản ánh khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ xảy ra thì kế toán viên sẽ nhập trực tiếp vào bảng này theo từng nội dung kinh tế. Yêu cầu đối với việc nhập dữ liệu này đòi hỏi phải chính xác, theo đúng quy định ngày phát sinh. Từ b

Chức năng này phản ánh khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ xảy ra thì kế toán viên sẽ nhập trực tiếp vào bảng này theo từng nội dung kinh tế. Yêu cầu đối với việc nhập dữ liệu này đòi hỏi phải chính xác, theo đúng quy định ngày phát sinh. Từ b

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng này phản ánh khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ xảy ra thì kế toán viên sẽ nhập trực tiếp vào bảng này theo từng nội dung kinh tế. Yêu cầu đối với việc nhập dữ liệu này đòi hỏi phải chính xác, theo đúng quy định ngày phát sinh. Từ b

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×