1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.10: Giao diện sổ cái tài khoản 511

Hình 3.10: Giao diện sổ cái tài khoản 511

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN

Kết luận:

Qua tìm hiểu thực tế tại Cơng ty em có một số nhận xét chung về cơng tác

hạch tốn tại Cơng ty như sau:

Cơng ty đã vận dụng khá tốt các chuẩn mực và chế độ kế toán. Công ty Cổ

phần Đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành Nam đã từng bước thực hiện mơ hình quản lý,

hạch toán khoa học phù hợp với lĩnh vực hoạt động cũng như quy mô kinh doanh

giúp cho Công ty ngày càng ổn định về tài chính, đứng vững trên thị trường.

Công ty đã tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với quy mô kinh doanh, các bộ

phận chuyên trách được chia thành các phòng ban chức năng khác nhau để quản lý

tốt hoạt động của Công ty. Các bộ phận có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và kịp

thời cung cấp thông tin cần thiết cho nhà lãnh đạo công ty trong việc giám sát, kiểm

tra và nghiên cứu thay đổi chính sách quản lý kinh tế phù hợp với yêu cầu quản lý

nói chung và đặc điểm kinh doanh của cơng ty nói riêng. Cùng với sự phát triển lớn

mạnh của Công ty, công tác quản lý nói chung và cơng tác kế tốn nói riêng đã

khơng ngừng được củng cố và hồn thiện. Kế tốn đã phát huy được vai trò của

mình trong quản lý kinh doanh của Công ty, đáp ứng yêu cầu cung cấp thơng tin

cho nhà quản lý.

Ưu điểm

Có thể nói kể từ khi thành lập đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tổng

hợp Thành Nam đã có những bước đi ban đầu đầy vững chắc và nhiều thuận lợi

được thể hiện ở những thành tích mà cơng ty đã và đang đóng góp cho xã hội như:

Giải quyết và phục vụ nhu cầu của nhân dân và các tổ chức trong và ngoài Thành

phố Hà Nội về các loại thiết bị máy móc hiện đại.Cơng ty đã kịp thời áp dụng và

thực hiện tốt chế độ kế toán mới, sổ sách kế tốn của Cơng ty ln hồn thành đúng thời

gian quy định.

Bộ phận kế tốn của Cơng ty đã thực sự được quan tâm và coi trọng.Công

tác kế tốn tiêu thụ ở Cơng ty được tiến hành dựa trên cơ sở khoa học, trên tình hình

thực tế của Cơng ty và sự vận dụng chế độ kế tốn hiện hành. Kế tốn hạch tốn

68chính xác q trình bán hàng, theo dõi thanh toán cụ thể cho từng khách hàng, tập

hợp đầy đủ các chi phí. Từ đó làm cơ sở để hạch tốn chính xác kết quả hoạt động kinh

doanh của cơng ty.

Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn tại Cơng ty là hình thức kế tốn tập trung

giúp giảm bớt số lượng nhân viên kế toán làm cho bộ máy kế toán gọn nhẹ, tạo điều

kiện thuận lợi để cơ giới hố cơng tác kế tốn, nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn

do các thơng tin được xử lý tập trung và giúp công tác quản lý tài chính và cơng tác

chỉ đạo được chặt chẽ.

Các cán bộ làm cơng tác kế tốn tại Cơng ty có trình độ đại học là chủ yếu,

trình độ chun mơn đồng đều, sử dụng thành thạo vi tính do đó giúp cho cơng tác

kế tốn được nhanh gọn, chính xác. Ngồi ra các cán bộ kế tốn có điều kiện làm

việc rất tốt, hệ thống máy vi tính được nối mạng trong tồn Cơng ty.

Những hạn chế cần khắc phục

Về cơ bản cơng tác kế tốn nói chung và cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí

và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tổng

hợp Thành Nam đã đi vào nề nếp, đảm bảo tuân thủ theo đúng chế độ của Nhà

nước, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh đó

Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tổng hợp Thành Nam cũng khơng tránh khỏi

những tồn tại, còn có những vấn đề chưa hoàn toàn hợp lý và chưa thật tối ưu:

- Do áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế tốn tập trung nên khối lượng

cơng việc ở phòng kế tốn nhiều do vậy các nhà quản lý phải tổ chức tốt công tác

phân công công việc, thường xun kiểm tra giám sát cơng tác kế tốn.Cần phân

cơng trách nhiệm hợp lý giữa các kế tốn viên, đảm bảo kế tốn viên được làm việc

đúng chun mơn và khả năng của mình. Kế tốn trưởng cần lưu ý phân công, công

việc một cách hợp lý để tránh tình trạng q tải hoặc cơng việc q nhàn rỗi ảnh

hưởng đến năng suất của công việc.

- Số lượng khách hàng của Công ty tương đối lớn và việc bán hàng trả chậm

là thường xuyên trong khi Công ty không lên kế hoạch thu nợ cụ thể cho từng khách

hàng. Điều này sẽ làm Công ty bị động trong quá trình thu hồi nợ của khách hàng

và rất có thể cơng ty sẽ lâm vào tình trạng nợ khó đòi. Điều này sẽ làm giảm hiệu

quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

69- Về chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán: Hiện nay Cơng ty chưa có

những quyết định cụ thể cho việc "chiết khấu thương mại" và "giảm giá hàng bán"

áp dụng đối với từng đối tượng khách hàng. Nên chưa khuyến khích được họ mua

hàng với số lượng lớn, và dần dần đưa những khách hàng mới trở thànhnhững

khách hàng truyền thống, thành những đối tác quan trọng, tin cậy của Công ty.

- Về phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho: Hiện nay Cơng ty đang tính

trị giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền cuối

tháng. Theo phương pháp này trong tháng trị giá vốn thực tế của hàng hoá xuất kho

chưa được phản ánh mà cuối tháng khi kế toán tập hợp được trị giá của hàng hố

nhập kho thì mới tính được đơn giá bình qn sau đó mới tính được trị giá vốn của

hàng hóa xuất kho. Vì vậy cơng việc kế tốn bị dồn đọng cuối kỳ là rất nhiều.

- Về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Do đặc điểm kinh doanh của

Công ty chủ yếu là sản phẩm công nghệ, các máy móc thiết bị do vậy giá trị của nó

bị giảm theo sự tiến bộ của khoa học cơng nghệ. Tuy nhiên kế tốn lại khơng thực

hiện cơng tác trích lập dự phòng đối với hàng hóa hàng tồn kho.Điều này ảnh hưởng

đến kết quả hoạt động kinh doanh.

Kiến nghị

Để kế tốn bán hàng của Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ tổng hợp Thành

Nam ngày càng hoàn thiện, em xin đưa ra một số ý kiến sau:

- Về quy định thời hạn thanh tốn:

Cơng ty áp dụng hình thức thanh tốn trả chậm đối với một số khách hàng là

một giải pháp khuyến khích và tạo uy tín với khách hàng.Nhưng để tránh tình trạng

bị chiếm dụng vốn, Công ty nên quy định thời hạn thanh tốn đối với từng khách

hàng.Trong trường hợp khách hàng có quan hệ lâu dài thì cơng ty có thể cho thanh

toán chậm nhưng phải xác định rõ thời hạn nợ, nếu sau thời hạn quy định mà khách

hàng chưa thanh tốn hết thì phải chịu lãi xuất của ngân hàng với số tiền nợ đó.

Để khắc phục rủi ro do khách hàng thanh tốn nợ q hạn hoặc khơng thanh

tốn, Cơng ty nên lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Do đó để hạch tốn kết quả

kinh doanh được chính xác, kế tốn nên mở thêm tài khoản 139 – Dự phòng phải

thu khó đòi. Ngồi ra, để tiện cho việc thu tiền mặt hay phải thu khách hàng phát

sinh trong kỳ thì kế tốn nên mở thêm sổ nhật ký thu tiền (phụ biểu 01) để ghi các

70nghiệp vụ chuyên thu chi, từ đó sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc theo dõi, hạch

tốn. Hơn nữa, còn giúp cho việc ghi sổ cái đơn giản hơn là chỉ dùng sổ nhật ký

chung để ghi tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Về khoản chiết khấu thương mại:

Cơng ty nên có những quy định bằng văn bản về việc "Giảm giá hàng bán"

và "Chiết khấu thương mại", cụ thể đối với từng đối tượng khách hàng. Điều này rất

tốt trong việc khích lệ khách hàng thanh toán nhanh, giúp doanh nghiệp sớm đạt chỉ

tiêu thu hồi vốn:

- Về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Cơng ty nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm mục đích:

+ Nên có chế độ ưu tiên cả về giá cả và hình thức thanh tốn đối với những

khách hàng truyền thống, tin cậy và mua với số lượng lớn.

+ Nên có những phần trăm chiết khấu đối với khách hàng mua nhiều và

thanh toán ngay. Nhưng phải quy định rõ ràng: Mua với số lượng tối thiểu là bao

nhiêu mới được hưởng chiết khấu.

+ Trong trường hợp hàng hoá bị những lỗi như thế nào, tuỳ thuộc vào

nguyên nhân và tỷ lệ hàng hoá bị lỗi mà Công ty đưa ra những quyết định đúng đắn

cho việc "giảm giá hàng bán". Tránh tình trạng khách hàng và Cơng ty có sự hiểu

lầm khơng tốt cho quan hệ thương mại.

+ Giúp cho doanh nghiệp có nguồn vốn tài chính để bù đắp tổn thất có thể

xảy ra trong năm kế hoạch nhằm bảo tồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị thiết bị, hàng hóa khơng cao

hơn giá cả trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo.

Những bài học thực tế tích luỹ được từ thời gian thực tập vừa qua đã giúp em

củng cố và nắm vững kiến thức đã học trong nhà trường. Trên cơ sở lý luận và thực

tiễn đó với lòng mong muốn được góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện hơn nữa

cơng tác kế tốn bán hàng và cơng nợ phải thu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch

vụ Tổng hợp Thành Nam em đã xây dựng chương trình kế tốn bán hàng và công

nợ phải thu tại công ty.71TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Bộ Tài chính (2006), Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất bản Tài

chính – Hà Nội.

[2]. Bộ Tài chính (2006), 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất bảnTài chính – Hà Nội.

[3]. PGS.TS.Ngơ Thế Chi; TS.Trương Thị Thủy (2011), Kế tốn tài chính, Nhà xuất

bản Tài chính – Hà Nội.

[4]. Trần Xuân Nam (2010), Kế tốn Tài chính, Nhà xuất bản Thống kê – Hà Nội

[5]. Trần Quý Liên (2006), Nguyên lý kế tốn, Nhà xuất bản Tài chính - Hà Nội.

[6]. Viện nghiên cứu tin học & kinh tế ứng dụng (2007), Excel ứng dụng phân tích

hoạt động kinh doanh và tài chính kế tốn,Nhà xuất bản thống kê- Hà Nội.

[7]. PGS.TS.Võ Văn Nhị (2008), Kế tốn tài chính, Nhà xuất bản Tài chính – Hà Nội

[8]. Viện tài chính – Kiểm toán và tin học (2007), Hướng dẫn thực hành sổ sách kế

tốn – lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT, Nhà xuất bản tài chính – Hà

Nội.72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.10: Giao diện sổ cái tài khoản 511

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×