1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

 Đánh giá của cán bộ thuế về công tác TTHTKẾT QUẢ KHẢO SÁT

 Đánh giá của CBT về nội dung bổ sung vào Quy trìnhKẾT QUẢ KHẢO SÁT

 Đánh giá của người nộp thuếKẾT QUẢ KHẢO SÁT

 Hình thức tiếp cận chính sách thuế mới của NNTKIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

 So sánh giữa người nộp thuế và cán bộ thuế

 Phương pháp kiểm định: Sử dụng kiểm định giá trị trung

bình của 2 tổng thể độc lập ((Independent Samples T-test)

 Kết quả kiểm định:Đối với những nội dung đánh giá có sự khác biệt thì nhóm cán bộKIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

 So sánh giữa NNT thuộc khu vực kinh tế khác nhau

 Phương pháp kiểm định: Sử dụng kiểm định Phân tích

phương sai ANOVA một yếu tố (One-way ANOVA)

 Kết quả kiểm định:Đánh giá của nhóm NNT thuộc KV Kinh tế Nhà nước và ĐTNN

ln thấp hơn nhóm Kinh tế tư nhân và đơn vị sư nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×