1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIẢI PHÁP HỒN THIỆN

HỒN THIỆN QUI TRÌNH TTHT NNT

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cơng tác TTHT

tại các Cục Thuế, Chi cục Thuế.

Bổ sung chương trình, kế hoạch tuyên truyền chính

sách qua hệ thống giáo dục.

Xây dựng ứng dụng quản lý công tác TTHT người

nộp thuế của cơ quan thuế các cấp.

Xây dựng tài liệu, cẩm nang phục vụ cán bộ thực hiện

công tác TTHT người nộp thuế.

Xây dựng tổng đài tự động hỗ trợ vướng mắc về thuế cho

NNTGIẢI PHÁP HỒN THIỆN

HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện cơng tác TTHT

Nâng cao chất lượng các hình thức tun truyền hỗ trợ

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hình chính thuế

Điều tra, khảo sát nhu cầu, kết hợp phân loại NNT

Phối hợp với đại lý thuế, nhóm kế tốn thuế

Tăng cường phối hợp với các đơn vị ngồi ngành thuế

Đầu tư trang thiết bị và phương tiện phục vụKIẾN NGHỊ

ĐỐI VỚI TỔNG CỤC THUẾ

 Chỉ đạo nghiên cứu, ban hành các văn bản pháp luật để triển

khai thực hiện các đề xuất liên quan đến hoàn thiện Qui trình

TTHT NNT.

 Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng

tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

 Rà soát, nâng cấp, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin

 Tăng cường tham mưu với Bộ Tài chính, Chính phủ chỉ đạo

các ngành chức năng triển khai phối hợp chặt chẽ với ngành

thuếKIẾN NGHỊ

ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 Tăng cường quan tâm, chỉ đạo kịp thời ngành thuế Bến Tre

 Tăng cường chỉ đạo các huyện, thành phố, các ngành chức

năng nhất là các đơn vị truyền thông đại chúng.

 Tăng cường tiếp xúc với doanh nghiệp, người nộp thuế để kịp

thời nắm bắt thơng tin, tháo gỡ vướng mắc đối với những khó

khăn trên địa bàn.

Trên cơ sở đó cùng với ngành thuế tham mưu đề xuất Bộ Tài

chính có những hướng dẫn, sửa đổi kịp thời hỗ trợ cho doanh

nghiệp.KẾT LUẬN Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là nội dung quan trọng

trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế

 Trong thời gian qua, ngành thuế Bến Tre luôn quan tâm triển

khai thực hiện tốt các nội dung TTHT theo hướng dẫn của

Tổng cục Thuế tại Qui trình TTHT người nộp thuế.

 Đã khảo sát 54 cán bộ thuế và 177 người nộp thuế.

 Tác giả đã đưa ra một số giải pháp, đề xuất nhằm khắc phục

những tồn tại hạn chế, góp phần hồn thiện cơng tác tun

truyền hỗ trợ

 Cần kết hợp triển khai đồng bộ cùng với các nội dung công tác

khác như thanh tra, kiểm tra, kê khai, quản lý nợ, quản trị

nguồn nhân lực, ngành thuế Bến Tre.Xin trân trọng cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×