1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 07: Xử lý SPSS để phân tích tần suất (liên quan đến Người nộp thuế)

Phụ lục 07: Xử lý SPSS để phân tích tần suất (liên quan đến Người nộp thuế)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Q6_TGiaoValid Khong

Co

TotalFrequency

145

32

177Percent

81.9

18.1

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

81.9

81.9

18.1

100.0

100.0Q6_WebThueValid Khong

Co

TotalFrequency

12

165

177Percent

6.8

93.2

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

6.8

6.8

93.2

100.0

100.0Q6_WebKhacValid Khong

Co

TotalFrequency

167

10

177Percent

94.4

5.6

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

94.4

94.4

5.6

100.0

100.0Percent

94.4

5.6

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

94.4

94.4

5.6

100.0

100.0Percent

99.4

.6

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

99.4

99.4

.6

100.0

100.0Percent

72.9

27.1

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

72.9

72.9

27.1

100.0

100.0Q6_ToRoiValid Khong

Co

TotalFrequency

167

10

177

Q6_BRonValid Khong

Co

TotalFrequency

176

1

177

Q6_PThanhValid Khong

Co

TotalFrequency

129

48

177Q6_THinhDPValid Khong

Co

TotalFrequency

169

8

177Percent

95.5

4.5

100.0

112Valid

Cumulative

Percent

Percent

95.5

95.5

4.5

100.0

100.0Q6_THinhTWValid Khong

Co

TotalFrequency

169

8

177Percent

95.5

4.5

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

95.5

95.5

4.5

100.0

100.0Percent

98.9

1.1

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

98.9

98.9

1.1

100.0

100.0Q6_BaoDPValid Khong

Co

TotalFrequency

175

2

177Q6_BaoKhacValid Khong

Co

TotalFrequency

175

2

177Valid

Cumulative

Percent

Percent

98.9

98.9

1.1

100.0

100.0Percent

98.9

1.1

100.0Q6_TapHuan

Frequency

Valid Khong

Co

TotalNValid

Missing2

175

177Q7

_GuiVB

177

0Valid

Cumulative

Percent

Percent

1.1

1.1

98.9

100.0

100.0Percent

1.1

98.9

100.0Statistics

Q7

Q

_PThanh 7_TBao

177

177

0

0Q7

Q7_W

_THinh

eb

177

177

0

0Q7

_TapHuan

177

0Q7_GuiVBValid Khong

Co

TotalFrequency

45

132

177Percent

25.4

74.6

100.0Valid

Percent

25.4

74.6

100.0Cumulative

Percent

25.4

100.0Q7_PThanhValid Khong

Co

TotalFrequency

69

108

177Percent

39.0

61.0

100.0

113Valid

Percent

39.0

61.0

100.0Cumulative

Percent

39.0

100.0Q7_TBaoValid Khong

Co

TotalFrequency

176

1

177Percent

99.4

.6

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

99.4

99.4

.6

100.0

100.0Q7_THinhValid Khong

Co

TotalFrequency

166

11

177Percent

93.8

6.2

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

93.8

93.8

6.2

100.0

100.0Q7_WebValid Khong

Co

TotalFrequency

61

116

177Percent

34.5

65.5

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

34.5

34.5

65.5

100.0

100.0Q7_TapHuanValid Khong

Co

TotalNValid

MissingFrequency

8

169

177Percent

4.5

95.5

100.0Statistics

Q8

Q8

_Internet

_DThoai

177

177

0

0Valid

Cumulative

Percent

Percent

4.5

4.5

95.5

100.0

100.0Q8

_TTiep

177

0Q8

_VanBan

177

0Q8_InternetValid Khong

Co

TotalFrequency

57

120

177Percent

32.2

67.8

100.0Valid

Cumulative

Percent

Percent

32.2

32.2

67.8

100.0

100.0Q8_DThoaiValid Khong

Co

TotalFrequency

81

96

177Percent

45.8

54.2

100.0

114Valid

Cumulative

Percent

Percent

45.8

45.8

54.2

100.0

100.0Q8_TTiep

Frequency

76

101

177Valid Khong

Co

TotalPercent

42.9

57.1

100.0Valid

Percent

42.9

57.1

100.0Cumulative

Percent

42.9

100.0Valid

Percent

65.0

35.0

100.0Cumulative

Percent

65.0

100.0Q8_VanBan

Frequency

115

62

177Valid Khong

Co

TotalNValid

MissingQ9

_RoCS

177

0Percent

65.0

35.0

100.0Q9

_TTHC

177

0Statistics

Q9

Q9

_VgMac _BaoVe

177

177

0

0Q9

_NgNgua

177

0Q9

_NangCao

177

0Q9_RoCSValid Khong y kien

Dong y

Hoan toan

dong y

TotalFrequency

5

127Percent

2.8

71.8Valid

Percent

2.8

71.8Cumulative

Percent

2.8

74.64525.425.4100.0177100.0100.0Q9_TTHC

Frequency

Valid Hoan toan khong

dong y

Khong y kien

Dong y

Hoan toan dong y

TotalPercentValid

PercentCumulative

Percent74.04.04.059

85

26

17733.3

48.0

14.7

100.033.3

48.0

14.7

100.037.3

85.3

100.0115Q9_VgMac

Frequency

Valid Hoan toan khong

dong y

Khong dong y

Dong y

Hoan toan dong y

TotalPercentValid

PercentCumulative

Percent74.04.04.02

129

39

1771.1

72.9

22.0

100.01.1

72.9

22.0

100.05.1

78.0

100.0Q9_BaoVeValid Khong dong y

Khong y kien

Dong y

Hoan toan

dong y

TotalFrequency

17

26

113Percent

9.6

14.7

63.8Valid

Percent

9.6

14.7

63.82111.911.9177100.0100.0Cumulative

Percent

9.6

24.3

88.1

100.0Q9_NgNgua

Frequency

Valid Hoan toan khong

dong y

Khong dong y

Dong y

Hoan toan dong y

TotalPercentValid

PercentCumulative

Percent74.04.04.01

127

42

177.6

71.8

23.7

100.0.6

71.8

23.7

100.04.5

76.3

100.0Q9_NangCaoValid Khong y kien

Dong y

Hoan toan

dong y

TotalFrequency

12

161Percent

6.8

91.0Valid

Percent

6.8

91.042.32.3177100.0100.0116Cumulative

Percent

6.8

97.7

100.0Phụ lục 09: Xử lý SPSS để phân tích giá trị trung bình đánh giá của NNT

Descriptive StatisticsDG_TGiao

DG_WebTCT

DG_WebCT

DG_WebKhac

DG_TRoiTCT

DG_TRoiCT

DG_BRon

DG_PThanh

DG_THinh

DG_Bao

DG_HN_TTin

DG_HN_TChuc

DG_HN_TBay

DG_HN_GDap

DG_HN_TDiem

DG_HN_Chung

DG_GDapDT

DG_GDapTT

DG_GDapVB

DG_SuKien

DG_DieuTra

DG_Chung

HaiLongN

Minimum Maximum

Statistic

Statistic

Statistic

177

2

4

177

2

5

177

2

5

177

2

5

177

2

5

177

2

5

177

2

5

177

2

5

177

2

5

177

2

5

177

2

5

177

2

5

177

3

5

177

3

5

177

3

5

177

3

5

177

3

5

177

3

5

177

3

5

177

3

5

177

2

5

177

3

5

177

3

5Mean

Statistic Std. Error

3.07

.027

3.55

.053

4.13

.055

3.41

.043

3.60

.053

3.87

.041

3.34

.039

4.03

.041

3.29

.039

3.28

.043

4.23

.041

4.20

.042

4.15

.037

4.20

.039

4.20

.033

4.18

.035

4.50

.041

4.54

.045

4.76

.035

3.55

.040

3.31

.039

4.12

.033

4.02

.015Std.

Deviation

Statistic

.363

.706

.731

.569

.700

.544

.522

.548

.513

.573

.551

.554

.494

.515

.444

.462

.545

.603

.468

.532

.520

.435

.199Mean

Statistic Std. Error

4.01

.058

3.02

.052

4.28

.054Std.

Deviation

Statistic

.769

.690

.715Descriptive StatisticsBS_GiaoDuc

BS_Game

BS_TongDaiN

Minimum Maximum

Statistic

Statistic

Statistic

177

2

5

177

1

4

177

3

5

Descriptive StatisticsQ9_RoCS

Q9_TTHC

Q9_VgMac

Q9_BaoVe

Q9_NgNgua

Q9_NangCaoN

Statistic

177

177

177

177

177

177Minimum Maximum

Statistic

Statistic

3

5

1

5

1

5

2

5

1

5

3

5

117Mean

Statistic Std. Error

4.23

.036

3.69

.065

4.08

.059

3.78

.058

4.11

.059

3.95

.022Std.

Deviation

Statistic

.482

.864

.787

.778

.780

.298Phụ lục 10: Xử lý SPSS để phân tích giá trị trung bình đánh giá của cán bộ thuế

Descriptive StatisticsDG_LapKH

DG_TGiao

DG_WebTCT

DG_WebCT

DG_WebKhac

DG_TRoiTCT

DG_TRoiCT

DG_BRon

DG_PThanh

DG_THinh

DG_Bao

DG_HN_TTin

DG_HN_TChuc

DG_HN_TBay

DG_HN_GDap

DG_HN_TDiem

DG_HN_Chung

DG_GDapDT

DG_GDapTT

DG_GDapVB

DG_HopCD

DG_SuKien

DG_DieuTra

DG_KTra

DG_BC_NDung

DG_BC_TDo

DG_ChiDao

Valid N (listwise)NMinimumMaximumStatistic

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54StatisticStatisticN

DG_GDapVB

DG_BC_TDo

DG_GDapDT

DG_BC_NDung

DG_GDapTT

DG_HN_TChuc

DG_HN_TTin

DG_LapKH

DG_HN_GDap

DG_PThanh

DG_ChiDao

DG_HN_TDiem

DG_TRoiTCT4

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

4

3

3

3

4

3

4

3

3

1

1

3

4

3

35

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5Descriptive Statistics

Minimum Maximum

54

3

5

54

3

5

54

3

5

54

4

5

54

4

5

54

4

5

54

3

5

54

4

5

54

3

5

54

3

5

54

3

5

54

3

5

54

3

5

118Std.

DeviationMean

Statistic

4.63

4.35

4.00

4.41

3.54

4.54

4.37

3.80

4.57

3.59

3.70

4.65

4.69

4.48

4.59

4.54

4.46

4.76

4.69

4.89

3.76

3.69

3.80

4.39

4.72

4.83

4.57Mean

4.89

4.83

4.76

4.72

4.69

4.69

4.65

4.63

4.59

4.57

4.57

4.54

4.54Std.

Error

.066

.080

.099

.072

.108

.090

.076

.093

.078

.094

.108

.071

.064

.074

.072

.087

.068

.064

.064

.057

.074

.121

.119

.085

.062

.058

.090Statistic

.487

.588

.727

.533

.794

.665

.560

.683

.570

.687

.792

.520

.469

.540

.533

.636

.503

.473

.469

.420

.547

.886

.877

.627

.452

.423

.662Std. Deviation

.420

.423

.473

.452

.469

.469

.520

.487

.533

.570

.662

.636

.665Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 07: Xử lý SPSS để phân tích tần suất (liên quan đến Người nộp thuế)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×