Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 10: Xử lý SPSS để phân tích giá trị trung bình đánh giá của cán bộ thuế

Phụ lục 10: Xử lý SPSS để phân tích giá trị trung bình đánh giá của cán bộ thuế

Tải bản đầy đủ - 0trang

N

DG_HN_TBay

DG_HN_Chung

DG_WebCT

DG_KTra

DG_TRoiCT

DG_TGiao

DG_WebTCT

DG_DieuTra

DG_BRon

DG_HopCD

DG_Bao

DG_SuKien

DG_THinh

DG_WebKhac

Valid N (listwise)54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54Minimum Maximum

3

5

4

5

3

5

3

5

3

5

3

5

3

5

1

5

3

5

3

5

2

5

1

5

3

5

2

5Mean

4.48

4.46

4.41

4.39

4.37

4.35

4.00

3.80

3.80

3.76

3.70

3.69

3.59

3.54Std. Deviation

.540

.503

.533

.627

.560

.588

.727

.877

.683

.547

.792

.886

.687

.794Descriptive StatisticsBS_TieuChi

BS_GiaoDuc

BS_Game

BS_TDuong

BS_UngDung

BS_TaiLieu

BS_TongDai

Valid N (listwise)NMinimumMaximumStatistic

54

54

54

54

54

54

54

54StatisticStatistic

2

2

1

3

2

3

25

5

5

5

5

5

5Std.

DeviationMean

Statistic

4.11

4.06

2.98

4.33

4.17

4.72

4.44Std.

Error

.086

.131

.144

.079

.108

.067

.111Statistic

.634

.960

1.055

.583

.795

.492

.816Descriptive Statistics

N

BS_TaiLieu

BS_TongDai

BS_TDuong

BS_UngDung

BS_TieuChi

BS_GiaoDuc

BS_Game

Valid N

(listwise)54

54

54

54

54

54

54Minimum Maximum

3

5

2

5

3

5

2

5

2

5

2

5

1

554119Mean

4.72

4.44

4.33

4.17

4.11

4.06

2.98Std. Deviation

.492

.816

.583

.795

.634

.960

1.055Descriptive StatisticsKK_CSach

KK_HTPL

KK_CBit

KK_KiemNhiem

KK_VP

KK_UDung

KK_TaiLieu

KK_PTTH

KK_Nganh

KK_NNT

KK_YThuc

Valid N (listwise)NMinimumMaximumStatistic

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54Statistic

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2Statistic

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5Std.

DeviationMean

Statistic

3.80

3.93

3.72

3.76

2.57

3.39

3.50

3.13

3.37

3.57

3.65Std.

Error

.119

.126

.151

.167

.173

.151

.173

.140

.096

.123

.096Statistic

.877

.929

1.106

1.228

1.268

1.106

1.270

1.029

.708

.903

.705Descriptive StatisticsBS_TieuChi

BS_GiaoDuc

BS_Game

BS_TDuong

BS_UngDung

BS_TaiLieu

BS_TongDai

Valid N (listwise)NMinimumMaximumStatistic

54

54

54

54

54

54

54

54StatisticStatistic

2

2

1

3

2

3

25

5

5

5

5

5

5120Std.

DeviationMean

Statistic

4.11

4.06

2.98

4.33

4.17

4.72

4.44Std.

Error

.086

.131

.144

.079

.108

.067

.111Statistic

.634

.960

1.055

.583

.795

.492

.816Phụ lục 11: Kiểm định so sánh giá trị trung bình đánh giá giữa CBT và NNT

Independent Samples Test

Levene's Test

for Equality of

VariancesDG_TGiaoDG_WebCTEqual variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumedEqual variances

assumedt54.083.00019.402229.0001.284.0661.1541.41415.19265.778.0001.284.0851.1151.4532.586229.010.277.107.066.4893.051119.498.003.277.091.097.4585.155229.000.452.088.279.6244.47472.855.000.452.101.250.6536.348229.000.546.086.376.7156.21785.103.000.546.088.371.7203.923229.000.288.073.143.4323.74882.120.000.288.077.135.4413.186229.002.262.082.100.4243.43499.626.001.262.076.111.4141.599229.111.143.089-.033.3191.825111.397.071.143.078-.012.2981.854229.065.132.071-.008.2721.96596.668.052.132.067-.001.2655.089229.000.491.097.301.6813.91264.740.000.491.126.240.742.4914.395.037Equal variances

not assumed

DG_PThanhEqual variances

assumed11.936.001Equal variances

not assumed

DG_HN_Ch

ungEqual variances

assumed13.262.000Equal variances

not assumed

DG_GDapD

TEqual variances

assumed25.434.000Equal variances

not assumed

DG_GDapT

TEqual variances

assumed10.447.001Equal variances

not assumed

DG_GDapV

BEqual variances

assumed13.363.000Equal variances

not assumed

DG_DieuTraEqual variances

assumed

Equal variances

not assumedMean

Differe

nce95% Confidence

Interval of the

DifferenceSig..47610.587.001dfSig.

(2tailed)Std.

Error

Differe

nceFEqual variances

not assumed

DG_BRont-test for Equality of MeansUpperLowerTrong kiểm định Independent-samples T-test, ta cần dựa vào kết quả kiểm định

sự bằng nhau của 2 phương sai tổng thể (kiểm định Levene). Phương sai diễn tả mức

độ đồng đều hoặc không đồng đều (độ phân tán) của dữ liệu quan sát.

121- Nếu giá trị Sig. trong kiểm định Levene < 0.05 thì phương sai của 2 tổng thể

khác nhau, ta sử dụng kết quả kiểm định t ở dòng “bác bỏ giả thuyết về phương sai”

(Equal variances not assumed).

- Nếu Sig. trong kiểm định Levene ≥ 0.05 thì phương sai của 2 tổng thể khơng

khác nhau, ta sử dụng kết quả kiểm định t ở dòng “chấp nhận giả thuyết về phương

sai” (Equal variances assumed).

Phân tích bảng Independent Samples Test phía trên ta thấy

Levene's Test

for Equality of

Variances

Sig.Nội dung kiểm định

Chấp nhận giả thuyết

- Tuyên truyền qua hệ về phương sai

thống tuyên giáo.

Bác bỏ giả thuyết về

phương sai

Chấp nhận giả thuyết

về phương sai

- Website Cục Thuế

Bác bỏ giả thuyết về

phương sai

Chấp nhận giả thuyết

về phương sai

- Tuyên truyền qua

băng rơn, áp phích

Bác bỏ giả thuyết về

phương sai

Chấp nhận giả thuyết

về phương sai

- Phát thanh

Bác bỏ giả thuyết về

phương sai

Chấp nhận giả thuyết

về phương sai

- Tổ chức Hội nghị

Bác bỏ giả thuyết về

phương sai

Chấp nhận giả thuyết

về phương sai

- Giải đáp qua điện

thoại

Bác bỏ giả thuyết về

phương sai

Chấp nhận giả thuyết

về phương sai

- Giải đáp trực tiếp

Bác bỏ giả thuyết về

phương sai

Chấp nhận giả thuyết

về phương sai

- Giải đáp văn bản

Bác bỏ giả thuyết về

phương sai

Chấp nhận giả thuyết

- Điều tra, khảo sát

về phương sai

nhu cầu hỗ trợ của

Bác bỏ giả thuyết về

NNT

phương sai

122.000t-test for

Equality of

Means

Sig. (2-tailed)

.000

.000.491.010

.003.037.000

.000.001.000

.000.000.000

.000.000.002

.001.001.111

.071.000.065

.052.001.000

.000Kết

quả

Khác

biệt

Khác

biệt

Khác

biệt

Khác

biệt

Khác

biệt

Khác

biệt

Giống

nhau

Giống

nhau

Khác

biệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 10: Xử lý SPSS để phân tích giá trị trung bình đánh giá của cán bộ thuế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×