Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 12: Kiểm định ANOVA so sánh trị trung bình từng cặp đối với NNT thuộc các khu vực kinh tế khác nhau

Phụ lục 12: Kiểm định ANOVA so sánh trị trung bình từng cặp đối với NNT thuộc các khu vực kinh tế khác nhau

Tải bản đầy đủ - 0trang

KTe

NNuoc

DTu

NNgoai

Tu

Nhan

Su

Nghiep

TotalMinimumMaximumMeanStd.

DeviationStd.

Error133.31.630.1752.933.6924123.33.651.1882.923.75241343.29.503.0433.213.3835183.22.428.1013.013.43341773.29.513.0393.213.3625N

DG_T

Hinh95% Confidence

Interval for Mean

Lower

Upper

Bound

BoundTest of Homogeneity of VariancesDG_GDapDT

DG_GDapTT

DG_GDapVB

DG_WebCT

DG_PThanh

DG_THinhLevene

Statistic

1.197

2.483

3.908

2.586

3.359

2.113df1

3

3

3

3

3

3df2

173

173

173

173

173

173Sig.

.312

.063

.010

.055

.020

.100Trước khi kiểm định trị trung bình tác giả tiến hành kiểm định Levene (kiểm định

phương sai) và bảng Test of Homogeneity of Variances cho ta thấy kết quả kiểm định

Levene với giá trị Sig. của tất cả các đại luợng cần kiểm định đều >0,05. Suy ra chấp

nhận giả thuyết phương sai của các giá trị cần kiểm định là đồng nhất, giá trị của kiểm

định ANOVA có thể sử dụng được.

Xem xét giá trị Sig. của kiểm định ANOVA, dưới dây nếu sig. <0,05 (độ tin cậy

95%) thì bác bỏ giả thuyết giá trị trung bình của đại lượng cần kiểm định là giống

nhau chấp nhận giả thuyết có sự khác nhau về giá trị trung bình giữa các nhóm khảo

sát.

Đối chiếu với giá trị Sig. tại bảng ANOVA dưới dây ta thấy đối với giải đáp qua

điện thoại, trực tiếp và bằng văn bản có giá trị Sig. < 0,05 do đó có sự khác biệt trong

đánh giá của các nhóm người nộp thuế khác nhau. Riêng đánh giá về việc tun truyền

trên phát thanh và truyền hình thì khơng có sự khác nhau trong đánh giá của các nhóm

người nộp thuế.125ANOVADG_GDapDTDG_GDapTTDG_GDapVBDG_WebCTDG_PThanhDG_THinhBetween Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

TotalSum of

Squares

4.263

47.985

52.249

11.399

52.533

63.932

3.069

35.485

38.554

19.136

74.875

94.011

1.088

51.771

52.859

.109

46.196

46.305df

3

173

176

3

173

176

3

173

176

3

173

176

3

173

176

3

173

176Mean Square

1.421

.277F

5.123Sig.

.0023.800

.30412.513.0001.023

.2054.987.0026.379

.43314.738.000.363

.2991.212.307.036

.267.136.939Multiple Comparisons

LSDDependent

Variable(I)

KVKTDG_GDap

DTKTe

NNuocDTu

NNgoaiTu

NhanSu

NghiepDG_GDap

TTKTe

NNuocDTu

NNgoai(J) KVKT

DTu NNgoaiMean

Difference

(I-J)Std.

Error95% Confidence Interval

Sig.

Upper BoundLower Bound-.090.211.671-.51.33Tu Nhan

Su Nghiep

KTe NNuoc-.490(*)

-.423(*).153

.192.002

.029-.79

-.80-.19

-.04.090.211.671-.33.51Tu Nhan

Su Nghiep

KTe NNuoc-.400(*)

-.333.159

.196.013

.091-.71

-.72-.09

.05.490(*).153.002.19.79DTu NNgoai

Su Nghiep

KTe NNuoc.400(*)

.067.159

.132.013

.612.09

-.19.71

.33.423(*).192.029.04.80DTu NNgoai

Tu Nhan

DTu NNgoai.333

-.067.196

.132.091

.612-.05

-.33.72

.19.006.221.977-.43.44Tu Nhan

Su Nghiep

KTe NNuoc-.711(*)

-.799(*).160

.201.000

.000-1.03

-1.20-.40

-.40-.006.221.977-.44.43Tu Nhan

Su Nghiep-.718(*)

-.806(*).166

.205.000

.000-1.05

-1.21-.39

-.40126Dependent

Variable(I)

KVKT

Tu

NhanSu

NghiepDG_GDap

VBKTe

NNuocDTu

NNgoaiTu

NhanSu

NghiepDG_WebC

TKTe

NNuocDTu

NNgoaiTu

NhanSu

NghiepDG_PThan

hKTe

NNuocDTu

NNgoaiTu

Nhan(J) KVKT

KTe NNuocMean

Difference

(I-J)Std.

Error95% Confidence Interval

Sig.

Upper BoundLower Bound.711(*).160.000.401.03DTu NNgoai

Su Nghiep

KTe NNuoc.718(*)

-.088.166

.138.000

.526.39

-.361.05

.19.799(*).201.000.401.20DTu NNgoai

Tu Nhan

DTu NNgoai.806(*)

.088.205

.138.000

.526.40

-.191.21

.36.045.181.805-.31.40Tu Nhan

Su Nghiep

KTe NNuoc-.337(*)

-.427(*).132

.165.011

.010-.60

-.75-.08

-.10-.045.181.805-.40.31Tu Nhan

Su Nghiep

KTe NNuoc-.382(*)

-.472(*).136

.169.006

.006-.65

-.81-.11

-.14.337(*).132.011.08.60DTu NNgoai

Su Nghiep

KTe NNuoc.382(*)

-.090.136

.114.006

.428.11

-.31.65

.13.427(*).165.010.10.75DTu NNgoai

Tu Nhan

DTu NNgoai.472(*)

.090.169

.114.006

.428.14

-.13.81

.31-.026.263.923-.55.49Tu Nhan

Su Nghiep

KTe NNuoc-.961(*)

-.915(*).191

.239.000

.000-1.34

-1.39-.58

-.44.026.263.923-.49.55Tu Nhan

Su Nghiep

KTe NNuoc-.935(*)

-.889(*).198

.245.000

.000-1.33

-1.37-.54

-.40.961(*).191.000.581.34DTu NNgoai

Su Nghiep

KTe NNuoc.935(*)

.046.198

.165.000

.779.54

-.281.33

.37.915(*).239.000.441.39DTu NNgoai

Tu Nhan

DTu NNgoai.889(*)

-.046.245

.165.000

.779.40

-.371.37

.28.013.219.953-.42.45Tu Nhan

Su Nghiep

KTe NNuoc-.206

-.265.159

.199.196

.185-.52

-.66.11

.13-.013.219.953-.45.42Tu Nhan

Su Nghiep

KTe NNuoc-.219

-.278.165

.204.186

.175-.54

-.68.11

.12.206.159.196-.11.52DTu NNgoai

Su Nghiep.219

-.059.165

.137.186

.669-.11

-.33.54

.21127Dependent

Variable(I)

KVKT

Su

Nghiep(J) KVKT

KTe NNuocMean

Difference

(I-J)Std.

Error95% Confidence Interval

Sig.

Upper BoundLower Bound.265.199.185-.13.66.278

.059.204

.137.175

.669-.12

-.21.68

.33-.026.207.901-.43.38Tu Nhan

Su Nghiep

KTe NNuoc.017

.085.150

.188.912

.650-.28

-.29.31

.46.026.207.901-.38.43Tu Nhan

Su Nghiep

KTe NNuoc.042

.111.156

.193.786

.565-.27

-.27.35

.49-.017.150.912-.31.28-.042

.069.156

.130.786

.596-.35

-.19.27

.32-.085.188.650-.46.29DTu NNgoai

-.111

Tu Nhan

-.069

* The mean difference is significant at the .05 level..193

.130.565

.596-.49

-.32.27

.19DG_THinhKTe

NNuocDTu

NNgoaiTu

NhanSu

NghiepDTu NNgoai

Tu Nhan

DTu NNgoaiDTu NNgoai

Su Nghiep

KTe NNuoc128129Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 12: Kiểm định ANOVA so sánh trị trung bình từng cặp đối với NNT thuộc các khu vực kinh tế khác nhau

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×