Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục văn bản Qui phạm pháp luật

1. Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11) ngày 29/11/2006.

2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Luật số 21/2012/QH13)

ngày 20/11/2012.

3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế (Luật số 71/2014/QH13)

ngày 26/11/2014.

4. Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê

duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Hà Nội.

5. Quyết định số 2710/QĐ-BTC ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc

phê duyệt Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2020, Hà Nội.

6. Quyết định số 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế, Hà Nội.

7. Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các chi cục thuế thuộc Cục Thuế, Hà

Nội.

8. Quyết định số 745/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

về việc ban hành Qui trình Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Hà Nội.

9. Quyết định số 2541/QĐ-TCT ngày 26/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

về việc ban hành Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn (giai đoạn 20162018), Hà Nội.

Danh mục tài liệu tham khảo

10. Cục Thống kê tỉnh Bến Tre (2016), Niên giám thống kê tỉnh Bến Tre năm 2016,

Bến Tre.

11. Diệu Anh (2016), “Ngành thuế đổi mới tuyên truyền theo phương thức điện tử”,

Website Chính Phủ, (2016).

12. Ma Văn Lâm (2014), Hồn thiện cơng tác tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế

tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh

Tế và Quản Trị Kinh Doanh thuộc Đại Học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

9313. Phạm Thị Thanh (2017), “Một số vấn đề về gian lận thuế của doanh nghiệp”, Tạp

chí Tài Chính, kỳ 1 số tháng 3/2017.

14. Hồng Thị Thảo (2012), Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền

và Hỗ trợ người nộp thuế trong cơ chế tự khai và tự nộp thuế tại Thái Nguyên,

Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh

thuộc Đại Học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

15. Nguyễn Thị Lệ Thúy (2016), “Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế theo cấp độ

tuân thủ”, Tạp chí tài chính online.

16. Tổng cục Thuế (2012), Kiến thức cơ bản về thuế. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ

cho công chức mới ngành Thuế, Hà Nội.

17. Tổng cục Thuế (2014), Giáo trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên thuế, Nhà xuất

bản tài chính, Hà Nội.

18. Tổng cục Thuế (2007), Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Nhà Xuất bản Tài chính, Hà Nội

19. Phạm Xuân Tuyên (2016), Giáo trình bồi dưỡng cán bộ Tài chính - Chun đề 18,

Hà Nội.

20. Hồ Tuấn Vũ (2014), “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và hỗ trợ người

nộp thuế tại các chi cục thuế”, Website Trường Đại học Duy Tân – TP Đà Nẵng.

21. Nguyễn Thị Thanh Xuân (2011), Đánh giá chất lượng công tác tuyên truyền hỗ

trợ người nộp thuế tại Chi cục Thuế Quận 1, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục tài liệu khác

22. Cục thuế tỉnh Bến Tre (2017), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2012, 2013,

2014, 2015, 2016, Bến Tre.94PHỤ LỤC

Phụ lục 01: Phiếu phỏng vấn chuyên gia (sơ bộ)

PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ VỀ THUẾ

Xin chào Anh/Chị!

Tôi tên là Lê Minh Tâm, hiện đang là học viên cao học ngành Quản lý Kinh tế,

Trường Đại học Trà Vinh.

Tôi đang tiến hành làm một luận văn về hồn thiện cơng tác tun truyền hỗ trợ người

nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Rất mong anh/chị vui lòng trả lời cho tơi các câu hỏi trong phiếu điều tra này. Mọi

thông tin được anh/chị cung cấp trong phiếu điều tra này, chúng tôi cam kết sẽ giữ bí mật,

khơng cơng bố, in ấn, phát hành; nó chỉ có ý nghĩa phục vụ cho nghiên cứu.

Xin lưu ý rằng khơng có ý kiến nào là đúng hay sai, tất cả ý kiến của anh/chị đều rất

có giá trị cho nghiên cứu của tơi. Xin chân thành cảm ơn ý kiến của anh/chị!

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC HỎI

Họ và tên:...........................................................................................Giới tính:  Nam  Nữ

Chức vụ/chức danh:..........................................................................................................................

Đơn vị:..............................................................................................................................................

Độ tuổi: Dưới 25 tuổi

Trình độ:Trung cấpTừ 25 - 35 tuổi

Cao đẳngTừ 36 -50 tuổiĐại họcThạc sỹTrên 50 tuổiTiến sỹSố năm công tác trong ngành thuế:................. Số năm thực hiện công tác TTHT NNT: ...............

Hiện nay anh/chị đang công tác ở bộ phận nào?

Ban lãnh đạoTuyên truyền, hỗ trợ Kê khai và kế toán thuếKiểm tra, thanh tra thuếQL thu nợ và cưỡng chế thuếKhácII. THÔNG TIN CẦN KHẢO SÁT

1. Anh/chị vui lòng lựa chọn các nội dung cần khảo sát về đánh giá công tác TTHT

NNT trong thời gian qua như sau: (Mỗi dòng chọn một lựa chọn).

Rất

không

cần

thiết

khảo

sátNội dung đánh giáLập Kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ ngườinộp thuế

Các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuếTuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo.

Tuyên truyền qua Trang thơng tin điện tử

95Khơng

cần

thiết

khảo

sátKhơng

có ý

kiếnCần

thiết

khảo

sátRất

cần

thiết

khảo

sát- Website Tổng cục Thuế- Website Cục Thuế- Website ngoài ngành thuếTuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm

- Do Tổng cục Thuế biên soạn- Do Cục Thuế biên soạnTuyên truyền qua băng rôn, áp phíchTun truyền trên các phương tiện thơng tin đại chúng- Phát thanh- Truyền hình- Báo chíTun truyền qua Hội nghị tập huấn, đối thoại với người nộp thuế

- Thông tin cung cấp tại Hội nghị

- Cách thức tổ chức Hội nghị- Kỹ năng trình bày của giảng viên- Giải đáp vướng mắc tại Hội nghị- Thời điểm tổ chức Hội nghị- Đánh giá chungGiải đáp vướng mắc của người nộp thuế

- Qua điện thoại- Trực tiếp- Bằng văn bảnBáo cáo công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế- Nội dung báo cáo- Tiến độ báo cáoTổ chức cuộc họp chuyên đề về công tác

TTHT người nộp thuế

Tổ chức sự kiện (Tuần lễ lắng nghe người nộp

thuế; Tuần lễ HD quyết toán thuế,...)

Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của NNT

Kiểm tra công tác TTHT NNTBổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................962. Anh/chị vui lòng lựa chọn các nội dung cần khảo sát về mức độ khó khăn của công

tác TTHT NNT trong thời gian qua như sau: (Mỗi dòng chọn một lựa chọn).

Rất

khơng

cần

thiết

khảo

sát

Những khó khăn

trong cơng tác TTHT NNTChính sách thuế thường xun thay đổiKhơng

cần

Khơng

thiết

có ý

khảo

kiến

sát

Cần

thiết

khảo

sátRất

cần

thiết

khảo

sátHệ thống pháp luật thuế chưa chặt chẽ, rõràng và chưa có sự thống nhất giữa thông tư,

nghị định với luật, giữa các sắc thuế với nhau

Số luợng cán bộ thực hiện công tác TTHTNNT còn ít và trì chất lượng khơng đồng đều.

Cán bộ thực hiện cơng tác TTHT còn kết hợpnhiệm vụ Tổng hợp, dự tốn, bán hóa đơn,...)

Văn phòng, thiết bị phục vụ cơng tác TTHTchưa đạt u cầu.

Chưa có ứng dụng (phầm mềm) hỗ trợ thựchiện công tác TTHT chuyên nghiệp.

Chưa có Tài liệu chuẩn để hỗ trợ thực hiệncông tác TTHT

Sự phối hợp với Đài phát thanh, truyền hìnhvới ngành thuế chưa cao.

Sự phối hợp giữa các ngành chức năng khácvới ngành thuế chưa chặt chẽ.

Trình độ của người nộp thuế hoặc kế tốndoanh nghiệp khơng đồng đều.

Ý thức chấp hành pháp luật về thuế của ngườinộp thuế chưa cao

Bổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................973. Anh/chị vui lòng lựa chọn các nội dung cần khảo sát về nội dung cần bổ sung vào

qui trình TTHT NNT trong những những nội dung sau đây?

Rất

khơng

cần

thiết

khảo

sát

Những khó khăn

trong cơng tác TTHT NNTTuyên truyền qua hệ thống giáo dục.

Tuyên truyền qua các gameshow, truyền hình

thực tế.

Tuyên dương người nộp thuế tốt.

Tuyên dương người nộp thuế tốt.Khơng

cần

Khơng

thiết

có ý

khảo

kiến

sátCần

thiết

khảo

sátRất

cần

thiết

khảo

sátXây dựng tài liệu cập nhật chính sách phápluật về thuế cho cán bộ TTHT NNT.

Xây dựng tổng đài hỗ trợ vướng mắc củangười nộp thuế.

Bổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

4. Anh/chị vui lòng đánh giá về mức độ phù hợp của những giải pháp nhằm hồn

thiện cơng tác TTHT NNT trong thời gian tới như thế nào?

Đánh giá mức độ phù hợp

Phù

Khơng

Phù

Phù

hợp

phù

hợp

hợp ít

vừa

hợp

nhiều

phảiNhững giải pháp

nhằm hồn thiện cơng tác TTHT NNT

Xây dựng hệ thống chuẩn mực và chỉ số đánh

giá kết quả trong công tác TTHT NNT hàng

năm.

Phân loại người nộp thuế theo loại hình, qui

mơ, mức độ tn thủ để có chính sách TTHT

cho phù hợp.

Tăng cường điều tra nhu cầu của NNT.

Bố trí tập trung nhân lực chất luợng cao cho

bộ phận TTHT NNT

Bồi dưỡng kỹ năng TTHT cho cán bộ thuế.

Đầu tư trang thiết bị, phòng làm việc cho bộ

phận TTHT NNT.

Tăng cường cải cách TTHC thuế, hiện đại

hóa ngành thuế.

Xây dựng ứng dụng, tài liệu hỗ trợ công tác

TTHT NNT.

98Rất

Phù

hợpĐánh giá mức độ phù hợp

Phù

Khơng

Phù

Phù

hợp

phù

hợp

hợp ít

vừa

hợp

nhiều

phảiNhững giải pháp

nhằm hồn thiện công tác TTHT NNT

Tăng cường phối hợp với các Sở, ban ngành.Rất

Phù

hợp

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác TTHTNNT.

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác TTHTNNT.

Tăng cường phối hợp với các “đại lý thuế” tạiđịa phương.

Bổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

5. Anh/chị vui lòng đánh giá về các nội dung cần khảo sát người nộp thuế về mức độ

thường xun tiếp cận chính sách thuế thơng qua những kênh thông tin nào?

Đánh giá mức độ cần thiết

Rất

khơng

cần

thiết

khảo

sátKhơng

cần

thiết

khảo

sátKhơng

có ý

kiếnCần

thiết

khảo

sátRất

cần

thiết

khảo

sátTờ rơi, tờ gấp tun truyền của cơ quan thuế.Băng rơn, áp phích.Đài phát thanh địa phương.Đài truyền hình địa phương.Báo chí địa phương.Báo chí trung ương hoặc ngồi địa phương.Tập huấn, đối thoại của cơ quan thuế tố chức.Những giải pháp

nhằm hồn thiện cơng tác TTHT NNTẤn phẩm tuyên truyền của Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy.

Trang thông tin điện tử của ngành thuế (tổng

cục thuế, Cục Thuế,…).

Trang thông tin điện tử của ngoài ngành thuế.Bổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................996. Anh/chị vui lòng đánh giá về các nội dung cần khảo sát người nộp thuế về lựa

chọn hình thức tun truyền khi có chính sách thuế mới?

Đánh giá mức độ cần thiết

Rất

khơng

cần

thiết

khảo

sát

Những giải pháp

nhằm hồn thiện cơng tác TTHT NNTGửi văn bản mới cho người nộp thuế.Khơng

cần

thiết

khảo

sátKhơng

có ý

kiếnCần

thiết

khảo

sátRất

cần

thiết

khảo

sátThơng báo cho người nộp thuế biết để tự tìm.Thơng qua website Cục Thuế.Thơng qua truyền thanh.Thơng qua truyền hình.Tổ chức tập huấnBổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

7. Anh/chị vui lòng đánh giá về các nội dung cần khảo sát người nộp thuế về những

lợi ích của Cơng tác Tun truyền hỗ trợ người nộp thuế mang đến cho người nộp thuế?

Đánh giá mức độ cần thiết

Những giải pháp

nhằm hoàn thiện cơng tác TTHT NNTRất

khơng

cần

thiết

khảo

sátKhơng

cần

thiết

khảo

sátKhơng

có ý

kiếnCần

thiết

khảo

sátRất

cần

thiết

khảo

sát- Giúp người nộp thuế nắm rõ chính sách pháp

luật về thuế

- Đơn giản các thủ tục hành chính thuế

- Kịp thời giải quyết những khó khăn vướng

mắc về thuế

- Bảo vệ quyền lợi chính đáng của NNT

- Ngăn ngừa rủi ro cho người nộp thuế- Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật củangười nộp thuế

Bổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Xin cảm ơn ý kiến của anh/chị.

100Phụ lục 03: Phiếu kháo sát cán bộ thuế

PHIẾU ĐIỀU TRA

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ VỀ THUẾ

( dành cho cán bộ thuế)

Xin chào Anh/Chị!

Tôi tên là Lê Minh Tâm, hiện đang là học viên cao học ngành Quản lý Kinh tế,

Trường Đại học Trà Vinh.

Tôi đang tiến hành làm một luận văn về hồn thiện cơng tác tuyên truyền hỗ trợ người

nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Rất mong anh/chị vui lòng trả lời cho tôi các câu hỏi trong phiếu điều tra này. Mọi

thông tin được anh/chị cung cấp trong phiếu điều tra này, chúng tơi cam kết sẽ giữ bí mật,

khơng cơng bố, in ấn, phát hành; nó chỉ có ý nghĩa phục vụ cho nghiên cứu.

Xin lưu ý rằng khơng có ý kiến nào là đúng hay sai, tất cả ý kiến của anh/chị đều rất

có giá trị cho nghiên cứu của tơi.

Xin chân thành cảm ơn ý kiến của anh/chị!

I. THƠNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC HỎI

Họ và tên:...........................................................................................Giới tính:  Nam  Nữ

Chức vụ/chức danh:......................................................................................................................

Đơn vị:.........................................................................................................Tuổi hiện tại:...........

Trình độ:12/12Trung cấpCao đẳngĐại họcThạc sỹTiến sỹSố năm công tác trong ngành thuế:................. Số năm thực hiện công tác TTHT NNT: ............

Hiện nay anh/chị đang công tác ở bộ phận nào?

Ban lãnh đạoTuyên truyền, hỗ trợ Kê khai và kế toán thuếKiểm tra, thanh tra thuếQL thu nợ và cưỡng chế thuếKhácII. THÔNG TIN CẦN KHẢO SÁT

1. Anh/chị có thực hiện cơng việc chun môn khác kiêm nhiệm với công tác TTHT NNT

không?  Có  Khơng

(ghi chú: Trường hợp anh chị khơng phải thuộc bộ phận tuyên truyền hỗ trợ xin vui lòng bỏ qua

câu hỏi này)

Nếu có, vui lòng cho biết cơng việc chun mơn kiêm nhiệm đó là: (chọn nhiều trả lời)

 Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán

 Thu nhập cá nhân.

 Hóa đơn - Biên lai - Ấn chỉ.

 Khác:…………….…………………

2. Anh/chị có biết Qui trình tun truyền và hỗ trợ người nộp thuế của Tổng cục Thuế

không?  Có  Khơng

Nếu có, vui lòng cho biết mức độ hiểu biết của anh chị về Qui trình nói trên như thế nào?

(chọn 1 trả lời)

 Chỉ nghe nói nhưng không biết nội dung cụ thể.

 Đã xem qua nội dung nhưng không nắm vững chi tiết.

 Nắm vững chi tiết nhưng không trực tiếp thực hiện.

 Nắm vững chi tiết và trực tiếp thực hiện.

1013. Anh/chị đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Bến

Tre tương ứng với các nội dung sau đây như thuế nào?

(1) Kém

(2) Yếu(3) Trung bình

(4) Khá

(5) Tốt

Nội dung đánh giá

Lập Kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế1

2

3

4

5

Các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

Tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo.Tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử

- Website Tổng cục Thuế- Website Cục Thuế- Website ngoài ngành thuếTuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm

- Do Tổng cục Thuế biên soạn- Do Cục Thuế biên soạnTun truyền qua băng rơn, áp phíchTun truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Phát thanh- Truyền hình- Báo chíTun truyền qua Hội nghị tập huấn, đối thoại với người nộp thuế- Thông tin cung cấp tại Hội nghị- Cách thức tổ chức Hội nghị- Kỹ năng trình bày của giảng viên- Giải đáp vướng mắc tại Hội nghị- Thời điểm tổ chức Hội nghị- Đánh giá chungGiải đáp vướng mắc của người nộp thuế

- Qua điện thoại- Trực tiếp- Bằng văn bảnTổ chức cuộc họp chuyên đề về công tác TTHT người nộp thuếKiểm tra công tác TTHT NNTBáo cáo công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

- Nội dung báo cáo- Tiến độ báo cáoTổ chức sự kiện (Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế; Tuần lễ HD

quyết toán thuế,...)

Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của NNT1024. Anh/chị đánh giá như thế nào về việc chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố thực

hiện công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Bến Tre trong thời

gian qua?

Kém

Yếu

Trung bình

Khá

Tốt103Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×