Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bẳng 2.2 Thành phần hóa của 3 nguyên liệu sau khi quy về 100%

Bẳng 2.2 Thành phần hóa của 3 nguyên liệu sau khi quy về 100%

Tải bản đầy đủ - 0trang

Pink tím

Pink đỏ tímHồng nhơmThạch anh

SnO2

K2Cr2O7

Na2B4O7.10H2O

Cr2O3

SnO2

CaF2

Thạch anh

ZnO

Al(OH)3

K2Cr2O723,2

68,5

4,1

27,4

4,7

76,5

9,4

9,4

42,0

46,0

12,01000

125013002.1.1 Tính phối liệu cho nhà máy.

Em lựa chọn gạch granite nhiệt độ nung gạch 1210oC, Thời gian nung 65 phút,

Thành phần T - Q - F như sau: T = 40%, Q= 32%, F = 28%

(1)

Ta có trọng lượng phân tử của các khống và oxyt:

Caolinit: (Al2O3.2SiO2.2H2O)

258

Albit: (Na2O.Al2O3.6SiO2)

524

Orthoclas: (K2O.Al2O3.6SiO2)

556

Na2O

62

K2O

94

SiO2

60

Al2O3

102

2.1.1.1 Tính T-Q-F của đất sét Quảng Ninh

 Tính F

Lượng khống Orthoclas có trong 100 PKL đất sét Quảng Ninh:

Lượng khoắng Abit có trong 100 PKL đất sét Quảng Ninh:

Vậy lượng khoáng Feldspar K-Na trong 100 PKL đất sét Quảng Ninh là

F=X1+X2=6,6+8,83 = 15,43 (PKL)

+ Tính khối lượng Al2O3 có trong Feldspar K-Na:

-Lượng Al2O3 có trong Orthoclas là:

-Lượng Al2O3 có trong Abit là:

Hàm lượng Al2O3 có trong Feldspar K-Na là

12X3+X4= 1,21+1,72=2,93(PKL)

+ Tính lượng SiO2 trong Feldspar K-Na:

-Lượng SiO2 có trong Orthoclas là:

-Lượng SiO2 có trong Abit là:

lượng SiO2 trong Feldspar K-Na là:

X5+X6=4,27+6,07=10,34 (PKL)

 Tính T

- Lượng Al2O3 có trong caolinit

17.34-2,93 = 14,41(PKL)

- Lượng khống Caolinit có trong đất sét Quảng Ninh là:

 Tính Q

- Lượng SiO2 trong Caolinit là:

- Lượng SiO2 tự do trong đất sét Quảng Nình là:

Q= 76.40- (16,96+10,34)= 48,76 (PKL)

Vậy thành phần khống T-Q-F của đất sét Quảng Ninh là:

Khống

T

%

36,45

2.1.1.2 Tính T-Q-F của Feldspar Lào Cai.

 Tính FQ

48,76F

15,43Lượng khống Orthoclas có trong 100 PKL Feldspar Lào Cai:

Lượng khống Abit có trong 100 PKL Feldspar Lào Cai:

Vậy lượng khoáng Feldspar K-Na trong 100 PKL Feldspar Lào Cai là

F=X1+X2=24,32+ 21,35= 45,67 (PKL)

+ Tính khối lượng Al2O3 có trong Feldspar K-Na:

-Lượng Al2O3 có trong Orthoclas là:

-Lượng Al2O3 có trong Abit là:

Hàm lượng Al2O3 có trong Feldspar K-Na là

X3+X4= 4,46+4,16 =8,62(PKL)

13+ Tính lượng SiO2 trong Feldspar K-Na:

-Lượng SiO2 có trong Orthoclas là:

-Lượng SiO2 có trong Abit là:

lượng SiO2 trong Feldspar K-Na là:

X5+X6=15,75+14,67 = 30,42 (PKL)

 Tính T

- Lượng Al2O3 có trong caolinit

20,37- 8,62 = 11,75(PKL)

- Lượng khống Caolinit có trong Feldspar Lào Cai là: Tính Q

- Lượng SiO2 trong Caolinit là:

- Lượng SiO2 tự do trong Feldspar Lào Cai là:

Q= 65,07- (13,82+30,42)= 20,84 (PKL)

Vậy thành phần khống T-Q-F của Feldspar Lào Cai là:

Khống

%T

29,72Q

20,84F

45,672.1.1.3 Tính T-Q-F của Cao lanh A Lưới.

 Tính F

Lượng khống Orthoclas có trong 100 pkl Cao lanh A Lưới:

Lượng khống Abit có trong 100 pkl Cao lanh A Lưới:

Vậy lượng khoáng Feldspar K-Na trong 100PKL Cao lanh A Lưới là

F=X1+X2=16,4+0,84= 17,23 (PKL)

+ Tính khối lượng Al2O3 có trong Feldspar K-Na:

-Lượng Al2O3 có trong Orthoclas là:

-Lượng Al2O3 có trong Abit là:14Hàm lượng Al2O3 có trong Feldspar K-Na là

X3+X4= 3,01+0,16 =3,17(PKL)

+ Tính lượng SiO2 trong Feldspar K-Na:

-Lượng SiO2 có trong Orthoclas là:-Lượng SiO2 có trong Abit là:

lượng SiO2 trong Feldspar K-Na là:

X5+X6=10,62+0,57 = 11,19(PKL)

 Tính T

- Lượng Al2O3 có trong caolinit

31,37- 3,17 = 28,2(PKL)

- Lượng khống Caolinit có trong Cao lanh A Lưới là:

 Tính Q

- Lượng SiO2 trong Caolinit là:

- Lượng SiO2 tự do trong Cao lanh A Lưới là:

Q= 61,49- (11,19+33,17)= 17,12 (PKL)

Vậy thành phần khống T-Q-F của Cao lanh A Lưới là:

Khống

%T

71,32Q

17,12F

17.232.1.2.Tính bài phối liệu khi biết thành phần khoáng của phối liệu

Bảng 2.4.Thành phần T-Q-F của từng nguyên liệuNguyên liệuT (%)Q (%)F (%)Đất sét Quảng Ninh36.4548.7615.43Cao lanh A Lưới71.3217.1217.23Fenspat Lào Cai29.7220.8445.67Ta có thành phần khống của phối liệu như sau:

KhốngTQ15F%

403228Gọi x là phần trăm của đất sét Quảng Ninh.

Gọi y là phần trăm của Cao lanh A Lưới.

Gọi z là phần trăm của Feldsfar Lào Cai.

Dựa vào thành phần T,Q,F của các ngun liệu, ta có phương trình: Giải hệ phương trình trên ta được:

 Vậy % nguyên liệu trong bài phối liệu là:

%Cao lanh A LướiFeldspar Lào Cai106.03%Đất sét Quảng

Ninh

42.15%17,72%40,39%10042,06%17,63%40,31%Kiểm tra lại thành phần T-Q-F của phối liệu:

Nguyên liệu%T(%)Q(%)F(%)Đất sét Quảng Ninh42,0615,3320,516,49Cao lanh A Lưới17,6312,573,023,04Feldspar Là Cai40,3111,988,418,41Tính tốn94.2139,8831,9327,94Tổng1004032280,120,070,06Sai sốBảng 2.5. Kiểm tra lại thành phần T-Q-F của phối liệuTheo như ta chọn T= 40% Q= 32% F= 28%

Ta thấy sai số <5%

Vậy thành phần nguyên liệu như vậy là hợp lý cho tạo hình sản phẩm.16Bảng 2.6.Bảng tính thành phần hóa ngun liệu.

Ngun

Liệu%SiO2Fe2O3Al2O3CaOMgOK2 ONa2OMKLĐất

sét

Quảng Ninh42,0631,990,427,290,180,30,470,440,98Cao Lanh A

Lưới17,6310,840,165,530,060,040,490,020,51Feldspar

Lào Cai40,3126,230.088,210,220,181,661,022,72Tổng10069,060,6621,030,460,552,621.484,212.1.3. Tính cân bằng vật chất cho nhà máy

 Sản lượng nhà máy: 4.000.000 m2 gạch/1 năm

 Kích thước gạch: 500*500*10mm

 Khối lượng:

27Kg/m2

Vậy khối lượng sản xuất 1 năm là : 108.106Kg/năm

Bảng 2.7. Bảng tính cân bằng vật chất cho nhà máy

ST

TCơng

đoạn1

2

3Vát Cạch,

mài bóng

Nung

Sấy đứng4

5

6Tạo hình

Sấy phun

NghiềnHao

hụt

(%)

0.5Khối lượng khơ tuyệt

đối (Kg)Khối lượng làmviệc

(Kg)108542714Độ

ẩm

(W)

03

2111899705

1141833720.5

6112462015

1214716721.5

0.5

0.5115922205

116504729

1170901806

33

33123321495

173887622

174761462108542714Trong đó : X0: khối lượng sản xuất trong 1 năm ( 56.000.000Kg/Năm)

%hh: % Hao hụt.

Bảng 2.8. Lượng nguyên liệu được hồi lưuCông đoạn% Hồi lưuKhối lượng hồi lưu thực tếSấy đứng801826934

17Tạo hình901564950Sấy phun90524272Nghiền90526906Tổng4443062Vậy lượng nguyên liệu được đem đi nghiền thực tế là :

117090180 - 4443062 = 112647118 (Kg/năm)

Nguyên liệu%Độ ẩm

(W)42,06Khối lượng

khô

(Kg)

47379377,820Khối lượng

làm việc

(Kg)

59224222,3Đất sét Quảng

Ninh

Cao lanh A Lưới17,6319859686,91122314255Feldspar Lào Cai40,3145408053,3547797950,8Bảng 2.9. Nhu cầu nguyên Liệu2.1.4. Cân bằng vật chất q trình sấy

2.1.4.1 sơ đồ ngun lý:

HồNhiên liệu

14BKhói23

CAA

18Khơng khíKhơng khí1. Buồng đốtPhối liệu khơ2. Buồng hòa trộn3 Buồng sấyHình 2.1 Sơ đồ nguyên lý của TNS

2.1.4.2 Các thông số ban đầu

- Thông số của TNS và vật liệu sấy:

+ Thông số của khơng khí trước khi vào buồng đốt: giả sử thiết bị sấy đặt ở Phú

Thọ vào tháng 5; Tra bảng ta được:

Nhiệt độ : to= 32oC

Độ ẩm tương đối:

Nhiệt độ khơng khí vào tháp sấy t1=550oC

+ Thơng số của hồ và phối liệu trước và sau buồng sấy:

Độ âm tương đối của hồ đưa vào hệ thống tháp sây phun: Wh=32%

Độ ẩm tương đối của hồ trước khi ra khỏi tháp sấy: Wb=6%

Nhiệt độ của hồ trước khi đưa vào tháp sấy: th= 38°C

Nhiệt độ của bột khi ra khỏi tháp sấy: tb=73°C

Tổn thất bột theo khí thải tháp sấy:

Khối lượng thê tích của xương gốm:

Nhiệt độ khí thải ra khỏi tháp sấy: t2= 65°C

2.1.4.3.Tính quỹ thời gian làm việc

Số ca làm việc trong một ngày đêm:

Số giờ làm việc trong một ngày đêm:

Số ngày làm việc trong một tuân: :

Số tuần làm việc trong một năm: :

Hệ số sử dụng thời gian: :

MKN =4,12

Nhiên liệu sử dụng là khí hóa than có thành phần làm việc:

ClHlCH4CO2N2O22913,80,60,550,50,42.1.4.2 Tính cân bằng vật chất q trình sấy

Năng suất tính theo giờ của nhà máy là:

Lượng sản phẩm tính theo khối lượng trong một giờ: sản phâm nung xong:

(kg/h)

Gạch mộc khô tuyệt đối:

19Lượng phối liệu khô tuyệt đối cấp vào tháp sấy có tính đến phần mất

mát theo khí thải:

Lượng bột phối liệu ở độ âm 5,5% cần nhận đựoc từ tháp sấy:

Lượng bột phối liệu cần sây tính cả phân bay theo khí thải:

Lượng hồ cần sấy trong tháp sây phun:

Lượng âm bay hơi:

Từ các số liệu thu được, tiễn hành lập cân bằng vật chất quá trình sây, ta

được bảng :

Bảng 2.10. Cân bằng vật chất quá trình sấyCác khoản thu

Cấp vào tháp sấy

khô tuyệt dối

Lượng nướcTổng hợpLượng (kg/h)

14491

681521306Các khoản chi

khơ tuyệt đối

Bay theo khí thải

Lượng ẩm còn lại

trong bộtLượng (kg/h)

14418

73

920Lượng ẩm bay

hơi

Tổng hợp5895

213102.2 Tính tốnvà lựa chọn thiết bị sấy phun

2.2.1 Lựa chọn thiết bị

Thiết bị được lựa chọn phải đáp ứng được năng suất yêu cầu

thiết kế từ lượng ẩm bốc hơi ta xác định được tháp sấy phun ATM65:

Bảng 2.11.Các thông số của thiết bị sấy ATM65

Các thơng số

đường kính trong

chiều cao trụ

chiều cao nón

chiều cao toàn bộ thiết bi

Chiều dài toàn bộ thiết bị

năng xuất bốc hơi ẩm

nhu cầu cung cấp nhiệt lượngKí hiệu

A

B

H

D

WCấu tạo của thân tháp gồm 3 phần chính:

20Giá trị

8750

8950

6730

20100

15120

6000Đơn vị

mm

mm

mm

mm

mm

kg/h Phần hình trụ

Chọn phần kết cấu bao che 3 lớp;

Các lá thép ngồi cùng có ; λ1= 58 W/m.oC

Lớp bơng khống δ2; λ2= 008W/m.oC

Các lá thép trong cùng có ; λ1= 58 W/m.oC

Nhiệt độ bên trong tháp: 500oC

Nhiệt độ bê ngoài: 32oC

Mật độ dòng nhiệt tổn thất định mức:

Chiều dày lớp bơng khống:

Hệ số trao đổi nhiệt:

A là hệ số phụ thuộc vào vị trí tương đối của bề mặt trao nhiệt, chọn

A=2,2 nên

Hệ số trao đổi nhiệt chung:

Diện tích:

F= π.D.H= 3,14.8,750.8,950= 245,9 m2

 Dòng nhiệt là:

�1= 0,5.245,9.(500-32)= 57540,6W

 Phần trần nắp

Chọn phần kết cấu bao che 3 lớp;

Các lá thép ngồi cùng có ; λ1= 58 W/m.oC

Lớp bơng khống δ2; λ2= 008W/m.oC

Các lá thép trong cùng có ; λ1= 58 W/m.oC

Nhiệt độ bên trong tháp: 550oC

Nhiệt độ bê ngoài: 32oC

Chiều dày lớp bơng khống:

Hệ số trao đổi nhiệt:

Hệ số trao đổi nhiệt chung:

Diện tích:

 Dòng nhiệt nắp tháp là:

�2= 0,46.6,86875.(550-32)= 1636,69W

 Phần hình nón ( bao gồm cả đáy và tháo bột)

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bẳng 2.2 Thành phần hóa của 3 nguyên liệu sau khi quy về 100%

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×