Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
[toanmath.com] - Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh

[toanmath.com] - Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

C. x 2  y 2  z 2  3x  7 y  5z  1  0D. x 2  y 2  z 2  3x  4 y  3z  7  0Câu 9: Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a 3 . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A.9a 3

4B.3a 3

4C.a3 3

4D.3a 3 3

4Câu 10:

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong 4 hàm số

dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

x4

x4

A. y    x 2  1 B. y   2 x 2  1

4

4

4

x4 x2

x

2

C. y   x  1

D. y    1

4 2

4Câu 11: Cho 0  a  1 ; b, c  0 thỏa mãn log a b  3 ; log a c  2 . Tính log a a 3 b2 c .

A. 18C. 10B. 7D. 8Câu 12: Cho hình trụ có đường cao bằng 5 và đường kính đáy bằng 8. Tính diện tích xung quanh của hình trụ

đó.

A. 40D. 160C. 80B. 20Câu 13: Cho cấp số nhân (un ) có số hạng đầu u1  3; cơng bội q  2. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của(un ) .

A. 513B. 1023D. 1023C. 513Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2;0); B(3; 2; 8) . Tìm một véctơ chỉ

phương của đường thẳng AB.

A. u (1; 2; 4)B. u (2; 4;8)Câu 15: Cho 0  a  1,0  b  1; x, y  0, mx log a xy log a y. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?D. log am x Câu 16: Gọi (C) là đồ thị hàm số y 

A. (C) có tiệm cận ngang là y 

C. (C) có tiệm cận đứng là x D. u (1; 2; 4)B. log a ( xy)  log a x  log a yA. log a x  log a b  logb x

C. log aC. u (1; 2; 4)1

21

21

log a x

mx2

. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

2x 1B. (C) có đúng một trục đối xứng

D. (C) có đúng một tâm đối xứngCâu 17: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vng cạnh a 2 . Tam giác SAC vng cân tại S và nằm

trong mặt phẳng vng góc với đáy. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD .

Trang 2/6-Mã đề 001A.2 a 3

3B. 4 a334 a 3

C.

3D. 4 a3x 1 y z  3

;

2

1

1

d2 : x  1  t , y  2t , z  1 . Viết phương trình đường thẳng  đi qua A , vng góc với cả d1 và d 2 .Câu 18: Trong không gian Oxyz cho điểm A(1; 2;3) và hai đường thẳng d1 :x  1 tA.  y  2  t

z  3  t

 x  2  tB.  y  1  2t

 z  3  3t

x  1 tC.  y  2  t

z  3  t

 x  1  2tD.  y  2  t

 z  3  3t

Câu 19: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a; AD  a 3 , SA  ( ABCD), SC tạo

với đáy một góc 450 . Gọi M là trung điểm cạnh SB , N là điểm trên cạnh SC sao cho SN 1

NC . Tính

2thể tích khối chóp SAMN .

A.a3 3

9B.a3 3

18C.a3 3

12D.a3 3

6Câu 20: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y  x3 , y  10  x và trục Ox là

A. 32C. 36B. 26D. 40Câu 21: Biết log12 27  a . Tính log 6 16 theo a.

A.4(3  a)

3 aB.4(3  a)

3 aC.3 a

4(3  a)D.3 a

4(3  a)Câu 22: Biết rằng đồ thị hàm số y  2 x3  5x2  3x  2 chỉ cắt đường thẳng y  3x  4 tại một điểm duy nhấtM  a; b  . Tổng a  b bằng

A. 6B. 3C. 6D. 3Câu 23: Biết rằng phương trình 5log32 x  log3  9 x   1  0 có hai nghiệm là x1 , x2 . Tìm khẳng định đúng?

A. x1 x2  5 3B. x1 x2 1

35C. x1  x2 1

5D. x1 x2  1

5Câu 24: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình: z 2  5z  7  0. Tính P  | z1 |2  | z2 |2

A. 4 7B. 56C. 14D. 2 7Câu 25: Cho khối nón có thiết diện qua trục là tam giác cân có một góc 1200 và cạnh bên bằng a . Tính thể

tích khối nón.

A. a3

8B.3 a 3

8C. a3 3

24D. a3

41Câu 26: Tìm tập xác định của hàm số y  ( x 2  3x  2) 3 .

Trang 3/6-Mã đề 001A.\ 1; 2B. (;1)  (2; )C. 1; 2 D.Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình log 1 (2 x  1)  0 là

2 1 

A.   ;0 

 4 B. (0; ) 1C.   ;  

 2

 1 

D.   ;0 

 2 Câu 28: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh 2a, ABC  600 , SA  a 3 và SA  ( ABCD) . Tính

góc giữa SA và mp(SBD).

B. 900A. 600

eCâu 29: Biếtln x (1  x)2dx 1A. 1C. 300a

2

 bln

 c , với a, b, c 

e 1

e 1

B. 1D. 450

. Tính a  b  cC. 3D. 2Câu 30: Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x3  3x 2  2 đi qua điểm A  3; 2  ?

A. 3B. 0C. 1D. 2Câu 31: Gọi M , m tương ứng là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y 

A. 9M  m  0B. 9M  m  0C. M  9m  02 cos x  1

. Khi đó ta có:

cos x  2D. M  m  0Câu 32: Trong không gian Oxyz , viết phương trình mặt cầu tâm I (1;3;0) và tiếp xúc với mặt phẳng

( P) : 2 x  y  2 z  11  0.A. ( x  1)2  ( y  3)2  z 2  4B. ( x  1)2  ( y  3)2  z 2  4C. ( x  1)2  ( y  3)2  z 2  2D. ( x  1)2  ( y  3)2  z 2 4

9Câu 33: Cho số phức z thỏa mãn : z (1  2i)  z (2  3i)   4  12i . Tìm tọa độ điểm M biểu diễn số phức z .

A. M (3;1)B. M (3; 1)Câu 34: Cho các hàm số y  f  x  , y  g  x  , y C. M (1;3)D. M (1;3)f  x  3

. Hệ số góc của các tiếp tuyến của các đồ thị các

g  x 1hàm số đã cho tại điểm có hồnh độ x  1 bằng nhau và khác 0. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. f 1  3.B. f 1  3C. f 1  11

.

4Câu 35: Trên các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC lần lượt lấy 2, 4, nD. f 1   n  311

.

4điểm phân biệt (các điểmkhông trùng với các đỉnh của tam giác). Tìm n, biết rằng số tam giác có các đỉnh thuộc n  6 điểm đã cho là

247 .

A. 6B. 8C. 7D. 5

Trang 4/6-Mã đề 001Câu 36: Cho hàm số f  x  liên tục trênln 2. Biết3f (e  1)dx  5 và

x0 2 x  3 f  x  dx  3.

x 12Tính3I   f  x  dx.

2A. I  2C. I  2B. I  4D. I  8Câu 37: Cho khối hộp ABCDA ' B ' C ' D ' có thể tích V . Các điểm M , N , P thỏa mãn AM  2 AC, AN  3 AB '

, AP  4 AD ' . Tính thể tích khối chóp AMNP theo V .

A. 6VC. 12VB. 8VCâu 38: Số phức z thỏa mãn z  1  5 ,D. 4V1 1 5

 

và z có phần ảo dương. Tìm tổng phần thực và phần ảo

z z 17của z .

A. 2B. 4C. 6D. 8Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A 1;2;2  và đường thẳng d :x  6 y 1 z  5

.

2

1

1Tìm tọa độ điểm B đối xứng với A qua d.

A. B  3;4; 4 B. B  2; 1;3C. B  3;4; 4 D. B  3; 4;4 Câu 40: Ông An có một khu đất hình elip với độ dài trục lớn 10 m và độ dài trục bé 8 m. Ông An muốn chia

khu đất thành hai phần, phần thứ nhất là một hình chữ nhật nội tiếp elip dùng để xây bể cá cảnh và phần còn lại

dùng để trồng hoa. Biết chi phí xây bể cá là 1000000 đồng trên 1m2 và chi phí trồng hoa là 1200000 đồng trên

1m2 . Hỏi ơng An có thể thiết kế xây dựng như trên với tổng chi phí thấp nhất gần nhất với số nào sau đây?

A. 67398224 đồngB. 67593346 đồngC. 63389223 đồngD. 67398228 đồngCâu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :x  5 y  7 z  12

2

2

1mp   : x  2 y  3z  3  0 . Gọi M là giao điểm của d với   , A thuộc d sao cho AM  14 . Tính khoảng

cách từ A đến mp   .

A. 2B. 3C. 6D. 14Câu 42: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  m2 x4   m2  2019m x2  1 có đúng một

cực trị?

A. 2019B. 2020C. 2018D. 2017Câu 43: Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y  3 x3  3x 2  2  4 x 2  3x  2  mx

có tiệm cận ngang. Tổng các phần tử của S là

A. 2B. 2C. 3Câu 44: Cho hàm số f  x    ln  x2  x  . Tính P  ef 1eD. 3

f  2 ...  ef  2019.

Trang 5/6-Mã đề 001A. P 2020

2019B. P 2019

2020D. P  C. P  e20192019

2020Câu 45: Cho các số phức z1 , z2 thỏa mãn phương trình z  2  3i  5 và z1  z2  6 . Biết tập hợp các điểm M

biểu diễn số phức w  z1  z2 là một đường tròn. Tính bán kính đường tròn đó.

A. R  8B. R  4D. R  2C. R  2 2Câu 46: Cho các số thực x, y thay đổi thỏa mãn x2  y 2  xy  1 và hàm số f  t   2t 3  3t 2  1 . Gọi M , m 5x  y  2 

tương ứng là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của Q  f 

 . Tổng M  m bằng

 x y4 

A. 4  3 2B. 4  5 2D. 4  2 2C. 4  4 2Câu 47: Trong các khối chóp tứ giác đều S.ABCD mà khoảng cách từ A đến mp(SBC) bằng 2a, khối chóp có

thể tích nhỏ nhất bằng

A. 2 3a3B. 2a 3C. 3 3a3Câu 48: Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 3xD. 4 3a3

2 2 x 12 x m logx 2  2 x 3 2 x  m  2có đúngba nghiệm phân biệt là

A. 3B. 2C. 3D. 2Câu 49: Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a2  b2  c2  2a  4b  4 . Tính P  a  2b  3c khi biểu thức2a  b  2c  7 đạt giá trị lớn nhất.

A. 7B. 3C. 3D. 7Câu 50: Cho cấp số cộng  an  , cấp số nhân  bn  thỏa mãn a2  a1  0, b2  b1  1 và hàm số f  x   x3  3x

sao cho f  a2   2  f  a1  và f  log 2 b2   2  f  log 2 b1  . Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao chobn  2019an .

A. 17B. 14C. 15D. 16-----------------------------------HẾT-------------------------Trang 6/6-Mã đề 001mamon

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốn

Tốnmade

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001cautron

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50dapan

D

D

C

C

C

A

B

D

A

B

D

A

B

A

C

B

C

D

B

C

A

D

A

C

A

B

D

C

B

D

A

A

B

C

C

B

B

D

D

A

B

A

A

B

A

C

A

C

B

DSTRONG TEAM TỐN VD-VDCPHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN ĐỀ THI THPTQG CHUN HÀ TĨNH – T4 –2019THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

(Đề thi có 6 trang)

NĂM HỌC 2018 - 2019

MƠN: TỐN

Thời gian: 90 phút

Bản quyền thuộc tập thể thầy cơ nhóm STRONG TEAM TỐN VD-VDC

Nhóm làm 1-2 câu/ tuần nhận lại cả ngàn câu đã qua phản biện 3-4 lần! Mời thầy cơ tham gia nhóm!

Câu 1.Chocáchàmsốf  x , g  x5liêntụctrên 2 f  x   3g  x  dx  5 ;1

5 3 f  x   5g  x  dx  21 . Tính1A. 5 .

Câu 2.5  f  x   g  x  dx .1B. 1 .C. 5 .D. 1 .Với k , n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k  n, mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Cnk n!

.

k ! n  k  !B. Ank  k !.Cnk .C. Cnk  Cnk 1  Cnk1 .D. Cnk  k !. Ank .Câu 3. Cho số phức z  3  2i . Tìm phần ảo của số phức w  1  2i  z

A. 4 .

Câu 4.Câu 6.Câu 7.C. 4 .D. 4i .Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng   : x  2 y  0 . Mệnh đề nào dưới đây

đúng?

A.   //  Oxy  .Câu 5.B. 7 .B.   //Oz .C. Oz    .D. Oy    .Hàm số nào sau đây nghịch biến trên  ?

A. y  x 3  3 x  2 .B. y  x 4  2 x 2  2 .C. y   x3  2 x 2  4 x  1 .D. y   x3  2 x 2  5 x  2 .Biết F  x  là một nguyên hàm của hàm số f  x   e x  sin x thỏa mãn F  0   0 . Tìm F  x  ?

A. F  x   e x  cos x  2 .B. F  x   e x  cos x .C. F  x   e x  cos x  2 .D. F  x   e x  cos x  2 .Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình bên. Tìm khẳng định

đúngCâu 8.A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 và giá trị lớn nhất bằng 1.

B. Hàm số đạt cực đại tại x  0 và đạt cực tiểu tại x  1 .

C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

D. Hàm số có đúng một cực trị.

Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình nào sau đây khơng phải phương trình mặt

cầu ?Địa chỉ truy cập https://facebook.com/groups/900248096852019?ref=share Trang 1 STRONG TEAM TỐN VD-VDCPHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN ĐỀ THI THPTQG CHUYÊN HÀ TĨNH – T4 –2019 A. 2 x 2  2 y 2  2 z 2  2 x  4 y  6 z  5  0 .

2

2

2

C. x  y  z  3 x  7 y  5 z  1  0 .

Câu 9.B. x 2  y 2  z 2  2 x  y  z  0 .

D. x 2  y 2  z 2  3 x  4 y  3 z  7  0 .Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a 3 . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng9a 3

3a3

a3 3

3a 3 3

.

B.

.

C.

.

D.

.

4

4

4

4

Câu 10. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của một trong bốn hàm số đã cho. Hỏi hàm số đó là

hàm số nào?

A.x4

x4

x4

x4 x2

 2x2 1 .

B. y    x2 1 .

C. y   x2  1 .

D. y    1 .

4

4

4

4 2

Câu 12 . Cho hình trụ có đường cao bằng 5 và đường kính đáy bằng 8 . Tính diện tích xung quanh của

hình trụ đó.

B. 20 .

C. 80 .

D. 160 .

A. 40 .

A. y Câu 13. Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  3 , cơng bội q  2 . Tính tổng 10 số hạng đầu tiên

của  un  .

A. 513 .B. 1023 .C. 513 .D. 1023 .Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 1;  2;0  ; B  3; 2;  8  . Tìm một vectơ

chỉ phương của đường thẳng AB .

A. u  1;2;  4  .

B. u   2; 4;8 .

C. u   1; 2;  4  .

D. u  1;  2;  4  .Câu 15. Cho 0  a  1, 0  b  1; x, y  0, m   . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

B. log a  x. y   log a x  log b y .A. log a x  log a b.log b x .

C. log ax log a x

.y log a yD. log am x 1

log a x .

mx2

. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

2x 1

1

A.  C  có tiệm cận ngang là y  .

B.  C  có một trục đối xứng.

2

1

C.  C  có tiệm cận đứng là x  .

D.  C  có một tâm đối xứng.

2Câu 16. Gọi  C  là đồ thị hàm số y Câu 17. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vng cạnh a 2 . Tam giác SAC vuông cân tại S và

nằm trong mặt phẳng vng góc với đáy. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S . ABCD .

A.2 a 3

.

3B. 4 a 3 3 .C.4 a 3

.

3D. 4 a 3 . Địa chỉ truy cập https://facebook.com/groups/900248096852019?ref=share Trang 2 STRONG TEAM TỐN VD-VDCPHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN ĐỀ THI THPTQG CHUYÊN HÀ TĨNH – T4 –2019 Câu 18. Trong không gian Oxyz , cho điểm A(1;-2;3) và hai đường thẳng d1 :x -1

y

z +3

;

=

=

2

1

-1ìx = 1- t

ï

ï

ï

d 2 : í y = 2t . Viết phương trình đường thẳng D đi qua A vng góc với d1 và d 2 .

ï

ï

ï

ï

ỵz = 1x  1  tA.  y  2  t

z  3  t

 x  2  tB.  y  1  2t .

 z  3  3t

x  1  tC.  y  2  t .

z  3  t

 x  1  2tD.  y  2  t

 z  3  3t

Câu 19. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a; AD  a 3; SA   ABCD  vàSC tạo với đáy một góc 450 . Gọi M là trung điểm cạnh SB , N là điểm trên cạnh SC sao cho

1

SN  NC . Tính thể tích khối chóp S . AMN .

2

3

a 3

a3 3

a3 3

a3 3

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

9

18

12

6

Câu 20. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y  x 3 , y  10  x và trục Ox là

A. 32 .

B. 26 .

C. 36 .

D. 40 .

Câu 21 . Biết log12 27  a . Tính log 6 16 theo a

A.4 3  a 

3 a.4 3  a B.3 aC..3 a

.

4 3  a D.3 a

.

4 3  a Câu 22. Biết rằng đồ thị hàm số y  2 x 3  5 x 2  3 x  2 chỉ cắt đường thẳng y  3 x  4 tại một điểm

duy nhất M  a ; b  . Tổng của a  b bằngA. 6 .B. 3 .D. 3 .C. 6 .Câu 23. Biết rằng phương trình 5log x  log3  9 x   1  0 có hai nghiệm là x1 , x2 . Tìm khẳng định đúng?

2

3A. x1 x2  5 3 .B. x1 x2 1

.

3C. x1  x2 51

.

51

5D. x1 x2   .

22Câu 24 . Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  5 z  7  0 . Tính P  z1  z2 .

A. 4 7 .B. 56 .C. 14 .D. 2 7 .Câu 25. Cho khối nón có thiết diện qua trục là tam giác cân có một góc 120o và cạnh bên bằng a . Tính

thể tích khối nón.

A. a3

8.B.3 a 

.

8C. a3 3

24.D. a3

4.1Câu 26. Tập xác định của hàm số y   x 2  3 x  2  3 là

A.  \ 1; 2 .B.  ;1   2;   .C. 1; 2  .D.  .Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình log 1 (2 x + 1) > 0 là:

2 1 

A.   ;0  .

 4  1 

D.   ;0  .

 2 

Câu 28. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình thoi cạnh 2a , 

ABC  60 , SA  a 3 và

SA   ABCD  . Tính góc giữa SA và mp  SBD  .B.  0;   . 1C.   ;   .

 2

 Địa chỉ truy cập https://facebook.com/groups/900248096852019?ref=share Trang 3 STRONG TEAM TOÁN VD-VDCPHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN ĐỀ THI THPTQG CHUN HÀ TĨNH – T4 –2019 A. 60 .

eB. 90 .

ln x 1  x Câu 29. Biết2dx 1C. 30 .D. 45 .2

a

 b ln

 c với a, b, c   . Tính a  b  c .

e+1

e+1A. 1 .B. 1 .C. 3 .D. 2 .Câu 30. Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x3  3 x 2  2 đi qua điểm A  3; 2  ?

A. 3 .B. 0 .C. 1 .Câu 31. Gọi M , m tương ứng là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y D. 2 .2cos x  1

. Khi đó ta có

cos x  2B. 9M  m  0 .

C. M  9m  0 .

D. M  m  0 .

A. 9M  m  0 .

Câu 32 . Trong không gian Oxyz , viết phương trình mặt cầu tâm I  1;3;0  và tiếp xúc với mặt phẳng P  : 2 x  y  2 z  11  0 .

2

2

A.  x  1   y  3  z 2  4 .

2

2

B.  x  1   y  3  z 2  4 .

2

2

C.  x  1   y  3  z 2  2 .

D.  x  1   y  3  z 2 

224

.

9Câu 33. Cho số phức z thoả mãn z 1  2i   z  2  3i   4  12i . Tìm toạ độ điểm M biểu diễn số

phức z .

A. M  3;1 .B. M  3; 1 .Câu 34. Cho các hàm số y  f  x  , y  g  x  , y C. M  1;3 .D. M 1;3 .f  x  3

. Hệ số góc của các tiếp tuyến của các đồ thị

g  x 1hàm số đã cho tại điểm có hồnh độ x  1 bằng nhau và khác 0. Khẳng định nào dưới đây là

khẳng định đúng?

11

11

A. f 1  3 .

B. f 1  3 .

C. f 1   .

D. f 1   .

4

4

Câu 35. Trên các cạnh AB, BC , CA của tam giác ABC lần lượt lấy 2, 4, n (n > 3) điểm phân biệt(các điểm không trùng với các đỉnh của tam giác). Tìm n biết rằng số tam giác có các đỉnh

thuộc n + 6 điểm đã cho là 247

A. 6 .

B. 7 .

C. 5 .

D. 8 .

ln 2

3

 2 x  3 f  x  dx  3 . Tính

Câu 36. Cho hàm số f  x  liên tục trên  . Biết  f  e x  1 dx  5 và 

x 1

0

2

3I   f  x  dx .

2A. I  2 .B. I  4 .C. I  2 .D. I  8 .



Câu 37. Cho khối hộp ABCDABC D có thể tích V . Các điểm M , N , P thỏa mãn AM  2 AC ,



 



AN  3 AB , AP  4 AD . Tính thể tích khối chóp AMNP theo V .

A. 6V .

B. 8V .

C. 12V .

D. 4V .

 Địa chỉ truy cập https://facebook.com/groups/900248096852019?ref=share Trang 4 STRONG TEAM TỐN VD-VDCPHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN ĐỀ THI THPTQG CHUN HÀ TĨNH – T4 –2019 Câu 38. Cho số phức z thỏa mãn z  1  5 ,và phần ảo của z .

A. 2 .1 1 5

 

và z có phần ảo dương. Tìm tổng phần thực

z z 17

C. 6 .B. 4 .D. 8 .Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  1; 2; 2  và đường thẳngCâu 39.x  6 y 1 z  5

. Tìm tọa độ điểm B đối xứng với A qua d .

2

1

1

A. B  3; 4;  4  .

B. B  2;  1;3  .

C. B  3; 4;  4  .

d:D. B  3;  4; 4  .Câu 40. Ơng An có một khu đất hình elip với độ dài trục lớn 10 m và độ dài trục bé 8 m. Ông An muốn

chia khu đất thành hai phần, phần thứ nhất là một hình chữ nhật nội tiếp elip dùng để xây bể cá

cảnh và phần còn lại dùng để trồng hoa. Biết chi phí xây bể cá là 1000000 đồng trên 1m 2 và chi

phí trồng hoa là 1200000 đồng trên 1m 2 . Hỏi ơng An có thể thiết kế xây dựng như trên với tổng

chi phí thấp nhất gần nhất với số nào sau đây?

A. 67398224 đồng.

B. 67593346 đồng. C. 63389223 đồng. D. 67398228 đồng.

x  5 y  7 z  12

Câu 41. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :

và mặt phẳng

2

2

1

  : x  2 y  3z  3  0 . Gọi M là giao điểm của d với   , A thuộc d sao cho AM  14 .Tính khoảng cách từ A đến   .

A. 2.

B. 3.

C. 6.

D. 14 .

2 4

Câu 42 . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số y  m x   m 2  2019m  x 2  1 cóđúng một điểm cực trị.

A. 2019 .

C. 2018 .SCâu 43. GọiB. 2020 .

D. 2017 .là tập tất cả các giá trị của tham sốmđể đồ thị hàm sốy  x  3x  2  4 x  3x  2  mx có tiệm cận ngang. Tổng các phần tử của S là

3322A. 2 . B. 2 .

C. 3 .

D. 3 .

f 1

2

Câu 44. Cho hàm số f  x    ln  x  x  . Tính P  e  e f  2  ...  e f  2019 .

A. P 2020

.

2019B. P 2019

.

2020C. P  e 2019 .D. P  2019

.

2020Câu 45. Cho các số phức z1 , z2 thỏa mãn phương trình z  2  3i  5 và z1  z2  6 . Biết rằng tập hợpcác điểm biểu diễn số phức w  z1  z2 là một đường tròn. Tính bán kính đường tròn đó.

A. R  8 .B. R  4 .C. R  2 2 .D. R  2 .Câu 46. Cho các số thực x , y thay đổi thỏa mãn x 2  y 2  xy  1 và hàm số f  t   2t 3  3t 2  1 . 5x  y  2 

Gọi M , m tương ứng là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của Q  f 

 . Tổng

 x y4 

M  m bằng

A. 4  3 2 .B. 4  5 2 .C. 4  4 2 .D. 4  2 2 .Câu 47. Trong các khối chóp tứ giác đều S . ABCD mà khoảng cách từ A đến mp ( SBC ) bằng 2a , khốichóp có thể tích nhỏ nhất bằng

 Địa chỉ truy cập https://facebook.com/groups/900248096852019?ref=share Trang 5 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

[toanmath.com] - Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×