Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhảy xa ưỡn thân gồm 4 giai đoạn: Chạy đà - Giậm nhảy - Trên không - tiếp đất, trong đó giai đoạn chạy đà và giậm nhảy là hai giai đoạn quan trọng nhất. Vì vậy để có thành tích tốt trong một lần nhảy yêu cầu học sinh phải thực hiện thật tốt hai giai đoạn

Nhảy xa ưỡn thân gồm 4 giai đoạn: Chạy đà - Giậm nhảy - Trên không - tiếp đất, trong đó giai đoạn chạy đà và giậm nhảy là hai giai đoạn quan trọng nhất. Vì vậy để có thành tích tốt trong một lần nhảy yêu cầu học sinh phải thực hiện thật tốt hai giai đoạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để góp phần nâng cao hiệu quả của tiết học tơi đó nghiên cứu và vận dụng

đem vào giảng dạy các bài tập bổ trợ phát triển thể lực với thời gian từ 5 – 6

phút/tiết ( vào phần thể lực của mỗi tiết giáo án) liên tục từ tiết thứ nhất cho đến

tiết cuối cùng của chương trình nhảy xa. Vì thời gian học nhảy xa trên lớp chỉ có

11 tiết thực hành nên khơng đủ thời gian tác động do đó tơi đưa ra một số bài tập

bổ trợ thể lực và hướng dẫn các em về nhà tập luyện.

Trước khi đưa các bài tập bổ trợ tác động lên học sinh tơi đó tiến hành kiểm

tra tố chất sức mạnh của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng.

Tôi tiến hành kiểm tra bằng hai bài tập sau.

Bài tập 1: Bật xa tại chỗ.

Thành tích của lớp 11C1 ( nhóm đối chứng)

Kết quả nghiên cứu trình bày bảng 1, biểu đồ 1. Phân tích kết quả cho thấy

rằng thành tích trung bình bật xa tại chỗ của nhóm là X=1m94, độ lệch chuẩn là

0,22.

Thành tích của lớp 11C2.(nhóm thực nghiệm)

Kết quả nghiên cứu trình bày bảng 1, biểu đồ1. Phân tích kết quả cho thấy

rằng thành tích trung bình bật xa tại chỗ của nhóm là X=1m95, độ lệch chuẩn là

0,2.

Bảng 1: Kết quả bật xa tại chỗ của hai nhóm trước thực nghiệm

Chỉ số

Nhóm

Đối chứng

Thực nghiệm

Giá trị trung bình

1m94

1m95

Độ lệch chuẩn

0,22

0,26Biểu đồ 1: Biểu diễn thành tích bật xa cuả hai nhóm trước thực nghiệm7Bài tập 2: Chạy tốc độ cao 30m

Thành tích của lớp 11C1. ( nhóm đối chứng)

Kết quả nghiên cứu trình bày bảng 2, biểu đồ2. Phân tích kết quả cho thấy

rằng thành tích trung bình chạy tốc độ cao 30m của nhóm là X= 6,08(s) độ lệch

chuẩn là 0,21 .

Thành tích của lớp 11c2. (nhóm thực nghiệm)

Kết quả nghiên cứu trình bày bảng 2, biểu đồ2. Phân tích kết quả cho thấy

rằng thành tích trung bình chạy tốc độ cao 30m của nhóm là X= 6,04(s) độ lệch

chuẩn là 0,25.

Bảng2: Kết quả chạy tốc độ cao 30m của hai nhóm trước thực

nghiệm

Chỉ số

Nhóm

Đối chứng

Thực nghiệm

Giá trị trung bình

6,08

6,04

Độ lệch chuẩn

0,21

0,258Biểu đồ 2: Biểu diễn thành tích chạy tốc độ cao 30m của hai nhóm trước thực

nghiệm9Nhận xét: Xử lý số liệu quan sát bằng toán học thống kê cho thấy vấn đề

phát triển trình độ, tố chất sức mạnh của nữ học sinh lớp 11 trường THPT Yên

Định 3 đang còn thấp và chưa được quan tâm chú ý. Cho nên trình độ phát triển

tố chất sức mạnh tương đối không đồng đều. Nhưng tốn học thơng kê khơng

tìm thấy sự khác biệt giữa hai nhóm. Sự khơng đồng đều chủ yếu phụ thuộc vào

sự thích nghi về địa dư.

Như đã phân tích ở trên cho thấy rằng hiện nay trình độ tố chất sức mạnh

của học sinh trường THPT Yên Định 3 còn ở mức thấp và khơng đều nhau. Tuy

nhiên cho tới nay việc áp dụng phương pháp dạy học mới nhằm nâng cao trình

độ thể lực cho học sinh nữ còn hạn chế và ít được sử dụng .

Sau mỗi buổi học các em chỉ dành 5-6 phút để tập các bài tập thể lực. Việc

tập luyện các bài tập chỉ diễn ra 1tuần/2lần/2 tiết học. Nên nhìn chung sự tác

động của các bài tập, lượng vân động lên cơ thể là rất ít, khơng đủ để cho học

sinh có thể phát triển về thể lực.Vì vậy cần tăng cường lượng vân động, tác động

lên cơ thể .

Từ đó tơi đã lựa chọn một số bài tập bao gồm:

1. Nhảy dây

2. Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân

3. Bật xa tại chỗ

4. Nhảy dây bằng hai chân thu gối chạm ngực

5. Kéo dây cao su

6. Chạy tốc độ cao 30m10Khi tìm được hệ thống các bài tập tơi đã lên kế hoạch tập luyện trong 15

buổi như sau:

TT

1

2

3

4Tên bài tậpSố

buổi

4

4

4

41-3

+4-6Buổi

7-9 10-12

+

+

+

+

+

+

+13-15

+

+Nhảy dây

Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân

+

Bật xa tại chỗ

+

+

Nhảy dây bằng hai chân thu gối chạm

+

+

+

ngực

5

Kéo dây cao su

4

+

+

+

+

6

Chạy tốc độ cao 30 m

4

+

+

+

+

Trên cơ sở lý luận nêu trên tôi tiến hành tổ chức thực nghiệm, đối chiếu 40

em của lớp 11C1 và 40 em của lớp 11C2 trường THPT Yên định 3

Bước đầu thực nghiệm các nhóm tương đương nhau về sức khỏe, thành

tích, số buổi tập, điều kiện tập luyện

Để đạt được kết quả cao trong tập luyện giáo dục tố chất thể lực chuyên

môn, tôi đã sử dụng các nguyên tắc, phương pháp của quá trình dục thể chất

vào quá trình thực nghiệm sư phạm

Thời gian thực hiện là 15 buổi: 11 buổi trên lớp trong tiết học chính khóa

tại trường, 4 buổi về nhà học sinh tự tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên.

Nhóm đối chiếu học tập theo giáo án thơng thường không sử dụng các bài

tập bổ trợ phát triển sức mạnh

Nhóm thực nghiệm thực hiện theo giáo án của tơi có áp dụng các bài tập bổ

trợ phát triến sức mạnh. Trong quá trình luyện tập để đánh giá sức mạnh người

ta thường xác định qua các test sư phạm để kiểm tra những tố chất này

Để đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học tơi đó đưa ra một số test

để hỏi một số thầy cơ có kinh nghiệm trong giảng dạy, và một số bạn đồng

nghiệp các test bao gồm:

1. Test Bật xa tại chỗ

2. Test Kéo dây cao su

3. Test Chạy tốc độ cao 30m

4. Test Nhảy xa ưỡn thân

5. Test Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân

Vì thời gian thực nghiệm và phương tiện hạn chế nên tơi đó lưu chọn

những test có số người đồng ý cao. Gồm các test sau:

1. Test Bật xa tại chỗ

2. Test Chạy tốc độ cao 30m

3. Test Nhảy xa ưỡn thân

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản

thân, đồng nghiệp và nhà trường.Tôi tiến hành kiểm tra các tố chất sức mạnh và thành tích nhảy xa ưỡn thân

của nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm kết quả như sau:

11* Kết quả bật xa tại chỗ ( m)

Sau thực nghiệm

Tham số

Nhóm đối chứng

Nhóm thực nghiệm

Giá trị trung bình

2.04

2,23

Độ lệch chuẩn

0,12

0,13

P

1%

Như ở trên chứng minh rằng kết quả 2 nhóm trước tác động là tương đương

nhau. Sau tác động cho thấy sự chênh lệch giữa thành tích trung bình nhóm

thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa. Tức là sự chênh lệch thành tích

trung bình nhóm thực nghiệm cao hơn thành tích trung bình nhóm đối chứng là

khơng ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động12Biểu đồ 3: Biểu diễn thành tích sau thực nghiệm của test bật xa tại chỗ.13* Chạy tốc độ cao 30m( s)

Tham số

Giá trị trung bình

Độ lệch chuẩn

PSau thực nghiệm

Nhóm đối chứng

Nhóm thực nghiệm

5.98

5.72

1,02

1,08

1%Như ở trên chúng minh rằng kết quả 2 nhóm trước tác động là tương đương

nhau. Sau tác động cho thấy sự chênh lệch giữa thành tích trung bình nhóm

thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa. Tức là sự chênh lệch thành tích

trung bình nhóm thực nghiệm cao hơn thành tích trung bình nhóm đối chứng là

không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động14Biểu đồ 4: Biểu diễn thành tích sau thực nghiệm của test Chạy tốc độ cao 30m15* Kết quả Nhảy xa ưỡn thân

Trước thực nghiệm

Tham số

Nhóm

Nhóm

đối chứng

thực nghiệm

Giá trị trung bình

2.85

2.87

Độ lệch chuẩn

1,12

1,31

P

5%Sau thực nghiệm

Nhóm

Nhóm thực

đối chứng

nghiệm

2.96

3.13

1,23

1,21

1%Như ở trên chúng minh rằng kết quả 2 nhóm trước tác động là tương đương

nhau. Sau tác động cho thấy sự chênh lệch giữa thành tích trung bình nhóm thực

nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa. Tức là sự chênh lệch thành tích trung

bình nhóm thực nghiệm cao hơn thành tích trung bình nhóm đối chứng là khơng

ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động

Giả thuyết của đề tài “ Ứng dụng một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh

tốc độ nhằm nâng cao thành tích mơn nhảy xa ưỡn thân cho nữ học sinh lớp 11

trường THPT Yên Định 3”đã được kiểm chứng.16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhảy xa ưỡn thân gồm 4 giai đoạn: Chạy đà - Giậm nhảy - Trên không - tiếp đất, trong đó giai đoạn chạy đà và giậm nhảy là hai giai đoạn quan trọng nhất. Vì vậy để có thành tích tốt trong một lần nhảy yêu cầu học sinh phải thực hiện thật tốt hai giai đoạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×