Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trạng thái ngoại hối và rủi ro tỷ giá (Cont.)

Trạng thái ngoại hối và rủi ro tỷ giá (Cont.)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trạng thái ngoại hối và rủi ro tỷ giá

(Cont.)

Phương pháp xác định trạng thái ngoại tệ:-Phương pháp 1:

--Phương pháp 2:

--NEPF((t)= NEPF((t-1) + LFCF(t) - SFCF(t)Phương pháp 3:

--NEPF((t)=LFCF(t0-t) - SFCF(t0-t)NEPF((t)= TSCF(t) – TSNF(t)Phương pháp 4:

NEP (t ) =n∑E

F =1F* NEPF (t )36Trạng thái ngoại hối và rủi ro tỷ giá

(Cont.)

Ý nghĩa của trạng thái ngoại hối:Trạng thái ngoại hốiTỷ giá tăngTỷ giá giảmNEP(t) >0Lãi tiềm năngLỗNEP(t) < 0LỗLãiNEP(t) = 0Không phát sinh

lãi/lỗKhơng phát sinh

lãi/lỗ371.2.6.Lãi (Lỗ) trong kinh doanh ngoại

hối

Ví dụ: Một NH yết giá đồng thời vừa mua vừa bán

1 triệu USD tại tỷ giá thị trường USD/VND = 16110 –

16114. Tính kết quả kinh doanh?

Giao dịchLuồng tiền (đv:

Triệu)

USDTỷ giáVNDMua USD+1- 16.110 1 USD = 16.110

VNDBán USD-1+ 16.114 1 USD = 16.114

VNDKết quả kinh

doanh0+4

38Mở rộng kiến thức

Forex

 Các văn bản pháp lý:

- Pháp lệnh ngoại hối

- Quyết định 1081/2002/QĐ-NHNN của

thống đốc NHNN về trạng thái ngoại tệ

của các tổ chức tín dụng được phép

hoạt động ngoại hối

Th¶o ln 1: Phân tích thực trạng thị trường ngoai hối và các nghiệp vụ

kinh doanh ngoại hối của Việt Nam hiện nay?39Bài 1

Reuter:

NHTMX:E(USD/JPY)=121,31-121,42

E(USD/VND)=15.678-15.689

→ E(JPY/VND)=129,12-129,32

E(JPY/VND)=129,35-129,37TTCF

TG

VND

USD

JPY

Reuter

-1/121,31 +1

121,31

Reuter -129,32 +1/121,3

15.689

1

NHTM X +129,3

-1

129,3

3

KQKD +0,0140Các tên gọi của ĐTYG và

ĐTĐG

ĐTYG

Base currency

Primary currency

Commodity currencyĐTĐG

Quote currency

Secondary currency

Terms currency

Counter currency

Payment currency

Variable currency41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trạng thái ngoại hối và rủi ro tỷ giá (Cont.)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×