Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Căn cứ vào phương tiện thanh toán chia ra:

Căn cứ vào phương tiện thanh toán chia ra:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơ sở để chọn trả tiền bằng th

hay

Ta

có:bằng điện

a - Kim ngạch L/C

b - Tỷ suất cho vay của ngân hàng

(năm)

c - Thời gian thu nhanh của đòi tiền

bằng điện so với đòi tiền bằng th.

T - Điện phí.

M - Th phÝ

∆ - H»ng sè (360 x 100)

38NÕu

a.b.c - T 0Ta đợc a.b.c T (I)

Hệ quả: nếu tích của kim ngạch L/C, lãi

suất và thời gian thu nhanh điện

phí thì đòi tiền bằng điện sẽ đem lại

hiệu quả kinh tế tốt nhất. (Công thức I

tối u)39Nếu

T - a.b.c ≤ MHay lµ

a.b.c ≥ ∆ (T - M) (II)

Hệ quả: Nếu tích của kim ngạch L/C, lãi

suất và thời gian thu nhanh tích của

hiệu giữa điện phí với th phí và hằng

số đen ta thì đòi tiền bằng điện sẽ

đem lại hiệu quả kinh tế tối thiểu.403.3. Tỷ giá séc và Tỷ giá hối

phiếu trả ngay - Cheque rate &dụ: Tỷrate.

giá hối phiếu trả ngay

Draft

- 1 hối phiếu trả ngay có giá trị: 1000 GBP.

- Lãi suất của ngân hàng Anh: 4%/năm.

- TGĐH 1 GBP từ London->New York=> 1

GBP=2,8 USD

- Số ngày cần thiết chuyển HP từ London to

New

York

(N):

15 ngày

Giá của

hối

phiếu

1000 GBP trả ngay là:

1000 GPB = (1000 x 2,8) -2800 x 4 x 15

100 x 360≈ 2,795Hay 1 GBP = 2,795 USD

413.4. Tû gi¸ hèi phiếu kỳ hạn

Ví dụ:

- 1 hối phiếu có giá trị: 1000 GBP.

- Lãi suất của ngân hàng Anh: 4%/năm.

- TGĐH 1 Ê từ London->New York=>

GBP=2,8 USD

-Giá

Kỳ của

hạn hối

củaphiếu

hối phiếu

(N):có

90kỳ

ngày

1000làGBP

hạn 90

ngµy lµ:

1000 GPB = (1000 x 2,8) -2800 x 4 x 3

100 x 121≈ 2772Hay 1 GBP = 2,772 USD42VI. Thị trờng hối đoái

1. Kháiniệm

Thị trờng hối đoái là nơi diễn ra

việc mua, bán tiền và tiền gửi ngân

hàng ghi bằng những đồng tiền

riêng biệt của từng quốc gia khác

nhau. Các giao dịch này xác định

các tỷ giá, theo đó các đồng tiền đợc

trao đổi với nhau từ đồng tiền này

ra đồng tiền khác, đồng tiền khác

đến lợt mình lài xác định giá mua

hàng hóa và tài sản của nớc ngoài

43Có hai hệ thống hối đoái:

Hệ thống hối đoái Anh – Mü:

- Cã tÝnh chÊt biĨu tỵng

- Quan hƯ giao dịch có thể trực tiếp, song

chủ yếu thông qua điện thoại, telex

Hệ thống hối đoái lục địa (Pháp, Đức,

ý):

- Có địa điểm nhất định.

442. Đối tợng mua bán trên thị trờng hối

đoái- Là ngoại hối, trong đó chủ yếu là

mua bán các ngoại tệ và phơng

tiện thanh toán có giá trị nh ngoại

tệ453. Những ngời tham gia trên TT hối đoái3.1. Các ngân hàng thơng mại:

a. Vai trò của các ngân hàng thơng

mại

- Với t cách là ngời bán hoặc ngời mua ->

xuất phát từ vị trí trung tâm của các

NHTM trong việc thực hiện các hoạt động

thanh toán quốc tế.

- Với t cách là ngời trung gian cho khách

hàng của họ.

- Các ngân hàng cũng thực hiện các giao

46b. Phơng thức giao dịch giữa các

ngân hàng:- Theo hình thức liên ngân hàng

(Chiếm từ 70% - 90% tổng

doanh số). Mục đích là việc tạo

doanh lợi từ nghiệp vụ arbitrage

hoặc từ việc tích trữ đầu cơ

ngoại hối

473.2. Ngân hàng Trung ơnga. Chức năng của ngân hàng

trung ơng:

- Chịu trách nhiệm phát hành đồng

tiền nớc mình và quản lý cung ứng

tiền tệ.

- Giữ ổn định tỷ giá giữa đồng

tiền bản tệ với các đồng tiền khác.48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn cứ vào phương tiện thanh toán chia ra:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×