1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐIỀU CHỈNH ARBITRAGE ĐỊA PHƯƠNG Khảo sát việc yết giá đồng franc Thụy Só ở hai ngân hàng C và D như dưới đây. Bạn sẽ làm gì nếu có trong tay $10,000 ? Giá niêm yết sẽ phản ứng như thế nào? Tại ngân hàng C ? Tại ngân hàng D ?

ĐIỀU CHỈNH ARBITRAGE ĐỊA PHƯƠNG Khảo sát việc yết giá đồng franc Thụy Só ở hai ngân hàng C và D như dưới đây. Bạn sẽ làm gì nếu có trong tay $10,000 ? Giá niêm yết sẽ phản ứng như thế nào? Tại ngân hàng C ? Tại ngân hàng D ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

ARBITRAGE BA BÊN

-Tỷ giá chéo được sử dụng để xác

đònh mối quan hệ giữa hai đồng tiền

không phải là USD-Giả sử có hai đồng tiền X và Y, giá

trò của X so với Y là = Giá trò của X

(theo USD) / Giá trò của Y (theo USD)-Nếu tỷ giá chéo niêm yết khác với

tỷ giá chéo thích hợp thì sẽ xảy ra

arbitrage ba bên.20Tạm thời chưa tính đến chênh lệch

giữa giá mua và giá bán. Giả sử

một ngân hàng niêm yết giá

đồng bảng Anh là $2,00, krona Thụy

Điển là $0,20 và tỷ giá chéo một

bảng Anh bằng 11 krona Thụy Điển.

Theo công thức tính tỷ giá chéo,

một đồng bảng Anh bằng 10 krona

Thụy Điển. Như vậy, nếu bạn có

$10,000, bạn sẽ làm gì?

21Xét tiếp trường hợp có chênh lệch giữa giá

hỏi mua và giá chào bán. Bạn hãy bắt đầu

bằng $10,000 !BidAskUSD/GBP1,992,00USD/SKr0,200,21SKr/GBP10,8011,0022ĐIỀU CHỈNH CỦA ARBITRAGE BA BÊNGIAO DỊCHTÁC ĐỘNG1. Sử dụng USD để mua

GBPNgân hàng tăng giá

chào bán đồng GBP so

với USD2. Sử dụng GBP để mua

SKrNgân hàng giảm giá

hỏi mua GBP tính theo

SKr, nghóa là giảm số

SKr để đổi lấy 1 GBP3. Sử dụng SKr để mua

USDNgân hàng giảm giá

hỏi mua SKr tính theo USD23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐIỀU CHỈNH ARBITRAGE ĐỊA PHƯƠNG Khảo sát việc yết giá đồng franc Thụy Só ở hai ngân hàng C và D như dưới đây. Bạn sẽ làm gì nếu có trong tay $10,000 ? Giá niêm yết sẽ phản ứng như thế nào? Tại ngân hàng C ? Tại ngân hàng D ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×