Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ

QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Có hai loại quyền chọn: mua (call)

và bán (put)

Người mua quyền chọn là người:

giữ hợp đồng (holder)Người bán quyền chọn (writer)

buộc phải thực hiện hợp đồng39CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HP

ĐỒNG OPTION

Giá thực hiện (exercice hay strike price): là

tỷ giá có thể mua (call) hoặc bán (put)Giá quyền chọn (premium): là chi phí, là

giá của quyền chọn.Tỷ giá cơ sở: tỷ giá spot của tiền tệ

trên thò trường40Giá option FRANC Thụy Só ( US

cents/CHF)

Option &

UnderlyingStrike

Price58.51Calls - lastPuts -lastAugSepDecAugSepDec56--2.760.040.221.1658.5156 ½---0.060.30-58.51571.13-1.740.100.381.2758.5157 ½0.75--0.170.55-58.51580.711.051.280.270.891.8158.5158 ½0.50--0.500.99-58.51590.300.661.210.901.36-58.5159 ½0.150.40-2.32--58.5160-0.31-2.322.623.3041ĐẦU CƠ TIỀN TỆ TRÊN

THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY

Giả sử Quang hoạt động trên cả 3 thò

trường: giao ngay, kỳ hạn và quyền

chọn.

Anh ta đang có các dữ liệu sau đây:

 Tỷ giá spot: 0,5851 USD/CHF

 Tỷ giá kỳ hạn 6 tháng: 0,5760 USD/CHF

Quang có 100.000 USD để đầu cơ và anh

ta nghó rằng trong 6 tháng tới, tỷ giá

spot sẽ là 0,6000 USD/CHF

42Quang tiến hành các nghiệp vụ sau

đây:

1.2.3.Bán 100.000 USD để mua 170.910,96

CHF theo giá 0,5851 USD/CHF

Chờ cho đồng CHF lên giá trong 6

tháng

Khi giá spot đạt 0,6000 USD/CHF, anh ta

bán lại 170.910,96 CHF và nhận được:

170.910,96 CHF x 0,6000 USD/CHF =

102.546,57 USD

43Như vậy Quang có được khoản lãi

là 2.546,57 USD, hay 2,5% trên số

tiền đầu tư 100.000 USD trong 6

tháng (5%/năm). Đến đây, Quang

chưa tính đến nhân tố lãi suất của

CHF và USD.Khả năng lãi là vô hạn

Khả năng lỗ là có giới hạn ở

con số 100.000 USD44ĐẦU CƠ TRÊN THỊ TRƯỜNG

KỲ HẠN

Không như đầu cơ trên thò trường

giao ngay (chênh lệch giữa tỷ giá

spot hiện tại và trong tương lai), đầu

cơ trên thò trường kỳ hạn dựa vào

chênh lệch giữa giá spot trong tương

lai và giá kỳ hạn.45Cũng với các dữ liệu trên, bây giờ

Quang thực hiện các nghiệp vụ sau đây:

Mua ngày hôm nay 173.611,11 CHF kỳ

hạn 6 tháng với giá 0,5760 USD/CHF.

Đến hạn 6 tháng, thanh toán 100.000

USD để nhận 173.611,11 CHF

Đồng CHF lên giá như dự đoán, Quang

bán 173.611,11 CHF và nhận lại:

173.61,11x 0,6000 = 104.166,67 USD

Quang lãi được 4.166,67 USD

46ĐẦU CƠ TRÊN THỊ TRƯỜNG

OPTION

MUA QUYỀN CHỌN MUA

Trong ví dụ nầy, Quang mua quyền chọn

mua CHF đáo hạn vào tháng 8. Giá thực

hiện là 58 1/2 , phí mua option là 0,005

USD/CHF

Nếu vào tháng 8, giá giao ngay thấp hơn

giá thực hiện 58,5, Quang không thực

hiện quyền chọn mua, bởi vì giá CHF

ngoài thò trường rẻ hơn. Khoản lổ của

Quang chỉ giới hạn trong số tiền phí

option mà anh đã thanh toán trước đó,

tức 0,005 USD/CHF

47Khi mà giá thò trường bằng hoặc cao

hơn 58 ½, Quang sẽ thực hiện quyền

chọn. Anh mua CHF với giá thực hiện là

0,585 USD/CHF thấp hơn giá thò trường.

Quang có được khoản lời:

Lời

= giá giao ngay – (giá thực

hiện +phí)

= 0,595 USD/CHF – (0,585 USD/CHF

+

0,005 USD/CHF)

= 0,005

USD/CHF

48MUA CALL

phí mua call

giá thực hiện

giá spot

kết quả cho người mua0.005

0.585

0.570 0.580 0.585 0.590 0.600 0.610

(0.500) (0.500) (0.500) 0.000 1.000 2.0002.50

2.00

1.50lợ

i nhu1.00

0.50

n0.00lợi nhuận

vô hạn(0.50)

(1.00)

0.5700.5800.5850.5900.600giá spot

lỗ có giới hạnđiểm hồ vốn

490.610Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×