Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tối đa hóa thỏa dụng: Tỷ lệ thay thế biên

Tối đa hóa thỏa dụng: Tỷ lệ thay thế biên

Tải bản đầy đủ - 0trang

QCD

(quantity of

CDs)

A2CB1IC2

IC10

Hình 41

Tỷ lệ thay thế biên2QM (quantity

of movies)Tối đa hóa thỏa dụng:

Tỷ lệ thay thế biên

 MRS giảm dần khi chúng ta di chuyểnsong song với đường đẳng dụng.

 Hình 5 minh chứng điều này .Tài chính cơng18QCD

(quantity of

CDs)

A2B1D

IC10

Hình 512Tỷ lệ thay thế biên giảm dần3QM (quantity

of movies)Tối đa hóa thỏa dụng:

Tỷ lệ thay thế biên

 Mối quan hệ trực tiếp giữa MRS và thỏadụng biên.

M U

M RS = −

M UM

C MRS cho thấy thỏa dụng biên biến đổinhư thế nào qua đường đẳng dụng .

 Hãy xem xét sự di chuyển nhóm A đến

nhóm B. Hình 6 minh chứng điều này

Tài chính cơng20QCD

(quantity of

CDs)

A2B1IC10

Hình 6123Mối quan hệ giữa thỏa dụng biên và MRSQM (quantity

of movies)Tối đa hóa thỏa dụng:

Giới hạn ngân sách

 Giới hạn ngân sách (The budget constraint)thể hiện bằng toán học về mối quan hệ của

hàng hóa mà người tiêu dùng có đủ nguồn lực

để mua với mức thu nhập nhất định .

 Giả sử không có tiết kiệm và vay nợ .

 Gọi :

Y= Mức thu nhập

 PM = Giá cả 1 bộ phim

 PC =Giá cả 1 CD

Tài chính cơng22Tối đa hóa thỏa dụng:

Giới hạn ngân sách

 Chi tiêu cho phim ảnh là :PM QM Chi tiêu cho CDs is:PC QC

Tài chính cơng23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tối đa hóa thỏa dụng: Tỷ lệ thay thế biên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×