1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tối đa hóa thỏa dụng: Giới hạn ngân sách

Tối đa hóa thỏa dụng: Giới hạn ngân sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tối đa hóa thỏa dụng:

Giới hạn ngân sách

 Chi tiêu cho phim ảnh là :PM QM Chi tiêu cho CDs is:PC QC

Tài chính cơng23Tối đa hóa thỏa dụng:

Giới hạn ngân sách

 Như vậy, tổng số tiền chi tiêu là :PM QM+ PC QC Bằng với thu nhập, bởi vì khơng có tiếtkiệm và vay nợ:Y = PM QM+ PC Q

Tài chính cơngC

24Tối đa hóa thỏa dụng:

Giới hạn ngân sách

Đường giới hạn ngân sách được

minh chứng ở Hình 7Tài chính cơng25QCD

(quantity of

CDs)

3210

Hình 71

Giới hạn Ngân sách23QM (quantity

of movies)Tối đa hóa thỏa dụng:

Giới hạn ngân sách

 Độ dốc của đường giới hạn ngânsách là: PMPCTài chính cơng27Tối đa hóa thỏa dụng:

Lựa chọn có giới hạn

 Với sự giới hạn ngân sách, đường đẳngdụng cao nhất mà một cá nhân có thể đạt

được là gì? .

 Những sở thích nói lên cái gì mà tiêu dùng

muốn và giới hạn ngân sách nói lên cái gì

mà người tiêu dùng thực tế mua được

 Điều này dẫn đến tối đa hóa thỏa dụng.

Hãy xem Hình 8.

Tài chính cơng28QCD

(quantity of

CDs)

3210

Hình 812Tối đa hóa thỏa dụng3QM (quantity

of movies)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tối đa hóa thỏa dụng: Giới hạn ngân sách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×