1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tối đa hóa thỏa dụng: Lựa chọn có giới hạn

Tối đa hóa thỏa dụng: Lựa chọn có giới hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

QCD

(quantity of

CDs)

3210

Hình 812Tối đa hóa thỏa dụng3QM (quantity

of movies)Tối đa hóa thỏa dụng:

Lựa chọn có giới hạn

 Trong hình vẽ này, sự lựa chọn tối đa hóathỏa dụng xảy ra ở đó đường đẳng dụng

là tiếp tuyến (tangent) đường giới hạn

ngân sách .

 Điều này hàm ý là độ dốc của đường

đẳng dụng bằng với độ dốc của đường

giới hạn ngân sách .Tài chính cơng30Tối đa hóa thỏa dụng:

Lựa chọn có giới hạn

 Như vậy, tỷ suất thay thế biên bằng với tỷlệ giá cảM U

M RS = −

M UM

CPM

= −

PC Điều kiện tỷ lệ tối ưu: tỷ lệ thỏa dụngbiên bằng với tỷ lệ giá cả. Nhưng đó

khơng phải là điều kiện duy nhất để tối

đa hóa thỏa dụng.

 Hình 9 minh chứng điều này

Tài chính cơng31QCD

(quantity of

CDs)

3210

Hình 9123MRS bằng với tỷ giá cả là không đầy đủQM (quantity

of movies)Tối đa hóa thỏa dụng:

Lựa chọn có giới hạn

 Điều kiện thứ hai: tất số thu nhập củangười tiêu dùng được chi tiêu hếtY = PM QM+ PC QC Hai điều kiện trên được sử dụng để ràngbuộc tối đa hóa thỏa dụngTài chính cơng33Ảnh hưởng của thay đổi giá cả :

Ảnh hưởng thay thế và thu nhập

 Hãy xem xét trường hợp thay đổi đổi giácả

 Sự gia tăng giá cả phim ảnh PM.

 Điều này làm cho đường giới hạn ngân

sách xoay hướng vào bên trong theo trục

hoành

 Hình 10 minh chứng điều này

Tài chính cơng34QCD

(quantity of

CDs)

3210

Hình 1012Sự gia tăng giá cả Movies3QM (quantity

of movies)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tối đa hóa thỏa dụng: Lựa chọn có giới hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×