1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cân bằng và phúc lợi xã hội Đường cầu

Cân bằng và phúc lợi xã hội Đường cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

QCD

(quantity of

CDs)QM,3 QM,2 QM,1

Figure 18 Increase in the Price of MoviesQM (quantity

of movies)Cân bằng và phúc lợi xã hội

Đường cầu

 Xét tập hợp (PM,QM): giá cả và số lượngphim ảnh, ta có đường cầu như miêu tả

trong Hình 19Tài chính cơng57PMPM,3

PM,2PM,1Demand

curve for

moviesQM,3

Hình 19QM,2Đường cầu MoviesQM,1QMCân bằng và phúc lợi xã hội

Co dãn đường cầu

 Một đặc điểm quan của phân tích đườngcầu là độ co giảm của cầu (the elasticity of

demand). Nó được định nghĩa như sau:

∆QεD =D∆PQDP Đó là % thay đổi về lượng chia cho %thay đổi về giá

Tài chính cơng59Cân bằng và phúc lợi xã hội

Co dãn đường cầu

 Ví dụ, một sự gia tăng giá phim ảnh từ $8đến $12: gia tăng 50% giá cả .

 Nếu như số lượng phim ảnh được mua giảm

xuống từ 6 đến 4, tức là giảm 33% số lượng

nhu cầu.

 Độco dãn của cầu là -0.67. Độ co dãn cầu có đặc điểm:

 Sốâm.

 Khơng là hằng số cố định .

Tài chính cơng60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cân bằng và phúc lợi xã hội Đường cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×