1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đo lường chi phí hiện tại

Đo lường chi phí hiện tại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đo lường chi phí hiện tại

 Nếu thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo,ứng dụng logic tương tự - giá trị một giờ lao

động cho dự án đơn giản là tiền lương thị

trường .

 Nếu như thị trường không hồn hảo, tức là có

thất nghiệp.Tiền lương làm việc 1 giờ $20.

Thất nghiệp xảy ra . Giả sử 1 giờ nhàn rỗi $5 (xem phim, giải trí) .Đo lường chi phí hiện tại

 Trong trường hợp này, hoạt động thay thế là thấtnghiệp/nhàn rỗi .Hoạt động thay thế này có chi phí cơ hội là $5 giờ ,

khơng phải là $20 giờ .

Điều này làm giảm chi phí kinh tế của dự án (nhưng

khơng phải là chi phí kế tốn ) Những người lao động thất nghiệp nhận đượctiền thuê (Rents), đó là khoản tiền thanh tốn

cho người lao động vượt quá tiền thanh toán cần

thiết để thuê mướn họ.

 Bảng 2 iminh chứng điều nàyBảng 2Phân tích chi phí – lợi ích của dự án

Số lượng

Chi phíGiá cảNhựa đường1 triệu bao$100/baoLao động1 triệu giờ½ - $20/g

½ - $5/gBảo dưỡng$10 triệu/nămChi phí năm đầu tiên:

Tổng chi phí :

Lợi íchTiết kiệm thời

gian500,000 gGiảm tai nạn5 ngườiLợi ích năm đầu tiên :

Tổng lợi ích:

Lợi ích vượt q chi phí :TC

$100.0

Triệu

$12.5

TriệuthuĐO

t

KỹLƯỜNG CHI PHÍ TƯƠNG LAI Giá trị chiết khấu hiện tại của dòng chi phí đượctính tốn:

C

C

PD V =

+

+... =

2

(1 + r ) (1 + r )C∑ (1 + r )

t=1tĐo lường chi phí tương lai

 Nhưng chi phí nhựa đường và lao động làchi phí bỏ ra một lần thường xuyên cho đến

một lần.

 Chi phí bảo dưỡng $10 triệu đồng/năm và

đầu tư liên tục trong tương lai. Vì vậy,

chúng ta chuyển thành đô la hiện tại bằng

việc sử dụng PDV .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đo lường chi phí hiện tại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×