1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 TÍN DỤNG NGẮN HẠN TÀI TR CHO KINH DOANH

Chương 3 TÍN DỤNG NGẮN HẠN TÀI TR CHO KINH DOANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Vai trò của tín dụng

ngắn hạn

2.1. Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường

xuyên của doanh nghiệp.

 Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên

xuất phát từ sự chênh lệch không ăn

khớp nhau về thời gian và quy mô giữa

dòng tiền vào và dòng tiền ra của

doanh nghiệp. Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên

do đặc điểm luân chuyển vốn của doanh

nghiệp quyết đònh.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang22.2. Nhu cầu tài trợ ngắn hạn mùa

vụ của doanh nghiệp.Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thời vụ

xuất phát từ đặc điểm thời vụ của

hoạt động sản xuất kinh doanh khiến

cho nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh

nghiệp tăng đột biến.Ví dụ:

Một công ty sản xuất bánh sẽ có

nhu cầu vốn ngắn hạn tăng đột

biến vào mùa trung thu, khi đó công

ty sẽ cần nhiều vốn lưu động hơn để

thu mua nguyên vật liệu sản xuất

bánh trung thu.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang33. Phạm vi áp dụng:

3.1 Bên cho vay:

Các tổ chức tín dụng được thành lập

được cấp giấy phép hoạt động trên toàn

lãnh thổ Việt Nam theo qui đònh của luật

Các TCTD đều được phép huy động vốn và

cho vay ngắn hạn tài trợ cho hoạt động kinh

doanh trong các tổ chức kinh tế, bao gồm:

- Ngân hàng TM quốc doanh.

- Ngân hàng TM cổ phần.

- Công ty tài chính.

- Q tín dụng nhân dân.

- Ngân hàng liên doanh.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang443.2 Bên đi vay:

Khách hàng là doanh nghiệp (Pháp

nhân):

- Các pháp nhân, tổ chức là doanh

nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần,

công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác

xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài…có đủ điều kiện theo điều 94

Bộ luật dân sự;

- Các pháp nhân nước ngoài;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Công ty hợp danh.

Khách hàng dân cư (Thể nhân):

- Cá nhân;

- Hộ gia đình;

07/16/19

PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

07/16/19 17:07

PGS.TS

Huy

Hoang

55

- Tổ hợp tác.♪ Tổ chức tín dụng khơng được cho vay :

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc(Giám

đốc), Phó Tổng giám đốc) (phó Giám đốc) của tổ chức tín dụng;

b) Cán bộ, nhân viên của chính tổ chức tín dụng đó thực hiện nhiệm

vụ thẩm định, quyết định cho vay;

c) Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm

soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám

đốc).

d) Giám đốc, Phó giám đốc Sở giao dòch và

chi nhánh các cấp.

e) Vợ (chồng), con của Giám đốc, Phó giám

đốc Sở giao dòch và chi nhánh các cấp.

Các quy định trên khơng áp dụng đối với các tổ chức tín dụng hợp

tác.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang6♪ Hạn chế cho vay

Tổ chức tín dụng khơng được cho vay khơng có bảo đảm,

cho vay với những điều kiện ưu đãi về lãi suất, về mức

cho vay, phương thức cho vay đối với những đôi tượng

sau đây:

1. Tổ chức kiểm tốn, Kiểm tốn viên có trách nhiệm kiểm

tốn tại tổ chức tín dụng cho vay; Thanh tra viên thực

hiện nhiệm vụ thanh tra tại tổ chức tín dụng cho vay; Kế

tốn trưởng của tổ chức tín dụng cho vay;

2. Các cổ đơng lớn của tổ chức tín dụng;

3. Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại

khoản 1 Điểu 77 của Luật Các tổ chức tín dụng sở hữu

trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 TÍN DỤNG NGẮN HẠN TÀI TR CHO KINH DOANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×