1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
♪ Giới hạn cho vay

♪ Giới hạn cho vay

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Nguyên tắc và điều kiện của tín

dụng ngắn hạn:

4.1 Nguyên tắc của tín dụng ngắn

hạn:

Tín dụng ngắn hạn ở Việt Nam được

thực hiện theo 2 nguyên tắc sau đây: Sử dụng vốn vay đúng mục đích

đã thỏa thuận trong hợp đồng

tín dụng.

 Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn

vay đúng thời hạn đã thỏa

thuận trong hợp đồng tín dụng.

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang994.2 Điều kiện cho vay ngắn

hạn:Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có

đủ các điều kiện sau:

1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu

trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật:

2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

4. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả

thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời

sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của

Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang104.2. Đối tượng cho vay:

Đối tượng cho vay ngắn hạn là vật tư, hàng

hóa, chi phí cấu thành giá vốn hoặc giá

thành sản phẩm.

Đối tượng cho vay được phân biệt như sau:

- Đối với các đơn vò thuộc ngành sản xuất thì

đối tượng cho vay là vật tư, hàng hóa ở khâu

dự trữ, chi phí sản xuất chưa hoàn thành ở

khâu sản xuất, hàng hóa và thành phẩm ở

khâu lưu thông.

- Đối với các đơn vò thuộc ngành Thương mại

dòch vụ thì đối tượng cho vay là hàng hóa luân

chuyển và các chi phí lưu thông.

- Đối với trường hợp cho vay chiết khấu thì đối

tượng cho vay là các thương phiếu và các giấy

tờ có giá.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang11Đối tượng không được

cho vay

a) Để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài

sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển

đổi (không được phép giao dòch)

b) Để thanh tốn các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch

mà pháp luật cấm;

c) Để đáp ứng các nhu cầu chính của các giao dịch mà pháp

luật cấm.

Không cho vay để trả gốc và lãi cho

NH khác, hoặc trả lãi cho chính NH,

hoặc để nộp thuế cho NSNN

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang125. Thời hạn cho vay:

• Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận

vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được

thoả thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và

khách hàng. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho

vay đến 12 tháng.

• Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất,

kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả

nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng

để thoả thuận về thời hạn cho vay. Đối với các pháp nhân Việt

Nam và nước ngồi, thời hạn cho vay khơng q thời hạn hoạt

động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động

tại Việt Nam; đối với cá nhân nước ngồi, thời hạn cho vay

khơng vượt q thời hạn được phép sinh sống, hoạt động tại Việt

Nam.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

♪ Giới hạn cho vay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×