Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
e) Phương pháp cho vay:

e) Phương pháp cho vay:

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Lãi: Việc tính và thu lãi được thực hiện

vào cuối mỗi tháng (quy ước ngày 30

hàng tháng) theo phương pháp tích số.

Đến ngày trả lãi, k/h lập UNC trả laừi

noọp tien maởt.

DiNi

Laừi vay= -----------ìLaừi suaỏt cho vay thaựng

30

Di : Số dư thứ i trong tháng của tài

khoản CV theo HMTD

• Ni : Số ngày tồn tại của Di tương ứng.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang54e) Xử lý nợ vay cuối quý(năm)

và thanh lý HĐTDe1) Xử lý nợ vay cuối quý (năm):

TH1: Sang q (năm)mới, K/H được tiếp tục vay

theo HMTD Được NH cấp cho 1 HMTD mới:

- Nợ cuối q (năm) trước ≤ HMTD mới:

Toàn bộ số nợ được chuyển sang TK vay

của q (năm) mới.

- Nợ cuối q (năm) trước > HMTD mới:

Chuyển sang TK vay q (năm) mới số tiền

bằng HMTD, Yêu cầu KH nộp tiền mặt

hoặc trích TGNH để trả nợ, nợ quá hạn.

TH2: Sang q (năm) mới, K/H không được tiếp

tục vay theo HMTD HMTD mới=0

Yêu cầu KH nộp tiền mặt hoặc trích TGNH

để trả nợ, hoặc chuyển nợ quá hạn.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang55e2) Cuối kỳ( q, năm) tiến hành thanh lý

hợp đồng tín dụng:

Vòng

quay

vốn

TD thực

tế

=Doanh

số

thunợthực

tế

trong

kỳ

Mức

dư nợBQthực

tế

trong

kỳ• So sánh Vòng quay VTD TT với Voøng quay

VTD KH:

+ Voøng quay VTD TT ≥ Voøng quay VTD KH

suất

Lãi

suất

 Lãi

+ Vòng quay VTD TT < Vòng quay

 VTD KH

hạn

- trong

hạn

 90,360 90,360  quá

Lãi

phạt

quá

hạn

= Dư nợ

bqthực

tế

VqVTDtt

 VqVTDtt− VqVTDkh

30TrongDư

đó:

nợ

b.qthực

tế

=

07/16/19 17:07∑ DiNi

90(360)PGS.TS Tran Huy Hoang563.1.2. Phương thức cho vay từng lần

(món, từng thương vụ):

a) Điều kiện:

- Đối với những đơn vò không đủ điều kiện được

vay theo HMTD.

- Khách hàng có nhu cầu vay không thường xuyên.

- Không đựơc NH tín nhiệm.

b) Đối tượng: Cho vay bổ sung vốn lưu động, bù

đắp thiếu hụt tài chính tạm thời, triển khai các đề

tài NCKH, tiêu dùng trong dân cư.

c) Thủ tục:

Mỗi lần có nhu cầu về vay vốn, bên vay đều

phải làm đơn xin vay kèm theo các chứng từ, hóa

đơn chứng minh nhu cầu vay. Cán bộ tín dụng kiểm tra

đối tượng nếu hợp lệ thì giải quyết cho vay: Xác

đònh HMTD, thời hạn CV. Mỗi lần nhận tiền vay bên

vay phải lập khế ước để nhận nợ và cam kết trả

nợ. Việc thu nợ sẽ thực hiện theo mức tiền và kỳ

hạn đã qui đònh trong khế ước.

Tiền vay được giải ngân tương tự phương thức CV

theo HMTD.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang57Cách xác đònh hạn

mức

tíntrọng

dụng.

1. Tầm quan

của việc xác đònh hạn

mức tín dụng:

Xác đònh chính xác hạn mức tín dụng cấp

cho khách hàng nhằm giúp cho cán bộ tín

dụng tránh được 2 loại sai lầm:

 Cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng vượt

quá nhu cầu vốn lưu động cần được tài trợ

của khách hàng dẫn đến làm giảm khả

năng thu hồi nợ của ngân hàng.

 Cấp hạn mức tín dụng quá hạn hẹp không đủ

đáp ứng nhu cầu của khách hàng, làm ảnh

hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của

khách hàng.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang58Cách xác đònh hạn

2.mức

Công thức

xác đònh hạn mức

tín dụng.tíndụmgHạn mức tín dụng = Nhu cầu

vốn lưu động

- Vốn chủ sở

hữu tham gia

Nhu cầu vốn lưu động = Giá trò tài

sản lưu động

- Nợ ngắn hạn phi

ngân hàng

- Nợ dài hạn

07/16/19 17:07

PGS.TS Tran Huy Hoang

59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e) Phương pháp cho vay:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×