1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ví dụ:Một khách hàng xin vay có nộp cho ngân hàng kế hoạch tài chính sau:

Ví dụ:Một khách hàng xin vay có nộp cho ngân hàng kế hoạch tài chính sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giả đònh vốn chủ sở hữu của khách

hàng tham gia 30% tính trên tổng tài sản

lưu động và khách hàng có một nguồn

vốn dài hạn có thể tài trợ cho tài sản

lưu động là 300 triệu đồng. Ta tính hạn

mức mà ngân hàng cấp cho khách hàng

như 1.

sau:

Giá trò tài sản lưu động

4550

2. Giá trò tài sản lưu động do

nguồn dài hạn tài trợ3003. Giá trò tài sản lưu động chưa có

nguồn tài trợ425

04. Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ

lệ 30%127

55. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng211

06. Hạn

mức PGS.TS

tín dụng

07/16/19

17:07

Tran Huyngân

Hoang86561hàngd) Thu nợ:

- Việc tính lãi thường phù hợp với việc thu

nợ gốc, nghóa là nợ gốc thu ngày nào thì

tiền lãi được tính và thu vào ngày đó. Khi

thu nợ thì trích tài khoản tiền gửi của bên

vay hoặc bên vay nộp tiền mặt.

Các trường hợp tiền lãi đến hạn mà chưa

thu được, NH ghi vào tài khoản ngoại bảng

để theo dõi khi có tiền sẽ thực hiện thu

tiếp.

Có 2 cách tính và thu lãi:

d1) Gốc và lãi thu 1 lần khi đáo hạn:

Thường áp dụng với những món vay nhỏ,

thời hạn < 3 tháng

Lãi vay=Dư nợ vay × Thời hạn × Lãi suất

(Thời hạn tính theo ngày, kể từ ngày K/H

nhận tiền vay đến trước ngày trả nợ 1

ngày)

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang62d2) Gốc và lãi trả trong nhiều kỳ hạn:

• - Lãi theo số dư nợ giảm dần:

Lãi vayKHi =Dư nợ đầu KHi ×Số ngày cuỷaKHiìLaừi

suaỏt cho vay- Laừi theo nụù goỏc vaứ thụứi gian sử dụng

nợ gốc:

Lãi vayKHi = Nợ gốc trả × Số ngày sử

suất cho vay

trong KHi dụng nợ gốc×LãiK/H nên chọn cách nào? (Tổng số tiền lãi của

2 cách trên là bằng nhau)

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang63• - Trả góp: Gốc và tổng lãi

được chia đều để trả.

• Vi=Vo /n

• Li=Lo / n;

Lo=VoìSoỏ ngaứy CV ìLaừi suaỏt cho vay07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang64Ví dụ

Một K/H được NH cho vay từng lần

số tiền 900tr từ ngày 1/1 đến ngày

1/4/2006. Hai bên thỏa thuận nợ gốc

sẽ được trả vào các ngày 1/2, 1/3,

1/4 với số tiền bằng nhau là 300tr;

lãi suất cho vay được 2 bên thỏa

thuận 0,9% tháng.Hãy lập bảng kế hoạch trả nợ

(khấu hao tài chính) theo 3 phương

pháp: Lãi vay tính theo số dư, lãi vay

theo nợ gốc, trả góp.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang65Bảng đánh giá khả năng trả nợKhấu hao tài chính

KỲ

HẠNDư nợ

đầu

kỳ hạnTổng

cộng

07/16/19 17:07Mức hoàn trảVốn

gốcLãi

vayCộngV0LoVo + LoPGS.TS Tran Huy HoangDư nợ

cuối

kỳ hạn66B. NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU

THƯƠNG PHIẾU VÀ GIẤY TỜ

CÓ GIÁ:1. Khái niệm:

Chiết khấu là một hình thức tín dụng

ngắn hạn của Ngân hàng mà trong đó

ngân hàng sẽ nhận và tiến hành trả

tiền trước cho những chứng từ có giá

chưa đến hạn thanh toán cho người thụ

hưởng theo số tiền bằng trò giá của

chứng từ sau khi đã khấu trừ tiền lãi

chiết khấu, hoa hồng và các lệ phí khác.

Thực chất của nghiệp vụ chiết khấu

là Ngân hàng bỏ tiền ra mua một chứng

từ có giá với giá rẻ hơn giá trò của nó

khi đến hạn thanh toán.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang67Số tiền trả cho người xin CK=Trò giá

chứng từ CK-Số tiền CK (giá CK)

• Trò giá chứng từ CK= Giá trò thanh toán

khi đến hạn của chứng từ (bao gồm cả

gốc lẫn lãi khi chứng từ đến hạn sẽ

được thanh toán).

• Số tiền CK (giá CK)=Lợi tức CK+Hoa hồng

CK+Lệ phí CK07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang682. Điều kiện và đối tượng của nghiệp

vụ chiết khaỏu:2.1 Điều kiện giấy tờ có giá đợc nhận

chiết khấu:

Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách

hàng;

Cha đến hạn thanh toán;

Đợc phép giao dịch (mua, bán, tặng cho,

chuyển đổi, chuyển nhợng, cầm cố, bảo

lãnh và các giao dịch hợp pháp khác);

Đợc thanh toán theo quy định của tổ

chức phát hành khi đến hạn.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang692.2 Đối tượng của nghiệp

vụphát

chiết

khấu

o Thương phiếu:

sinh trong quan hệ mua bánchòu. Gồm:

 Hối phiếu Đònh nghóa

 Lệnh phiếu Đònh nghóa

Theo Luật các công cụ chuyển nhượng của VN:

Hối phiếu đòi nợ và hối phiếu nhận nợ.

Trò giá của thương phiếu=Mệnh giá

o Các loại giấy tờ có giá: Trái phiếu, kỳ phiếu:

Là loại chứng khoán nợ, được một chủ thể

phát hành để huy động vốn của người mua trái

phiếu, kỳ phiếu.

Phân loại trái phiếu:

- Khả năng chuyển nhượng: TP vô danh, ký danh,

đích danh.

- Chủ thể phát hành: Chính phủ, đô thò, công ty.

- Cách tính và trả lãi:

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang70- Trái phiếu lợi tức (trả lãi sau): Đây là loại

trái phiếu ghi rõ tỷ suất lợi tức: Trả lãi

hàng tháng (trái phiếu coupon), trả lãi một

lần khi đáo hạn.

+ Giá phát hành= Mệnh giá của trái phiếu.

+ Trò giá trái phiếu (khi đáo hạn)= Mệnh

giá+ Lợi tức chưa nhận từ trái phiếu

- Trái phiếu chiết khấu (trả lãi trước) : Đối

với loại này giá bán (giá phát hành) trái

phiếu là chênh lệch giữa mệnh giá với lợi

tức trái phiếu, tức khấu trừ vào mệnh giá

để có giá bán:

+ Giá phát hành TP = Mệnh giá - Lợi tức TP

+ Trò giá TP = Mệnh giá + Lợi tức còn lại của

TP

o Các loại chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm....07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang71Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ:Một khách hàng xin vay có nộp cho ngân hàng kế hoạch tài chính sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×