1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ở Việt Nam hiện nay, ngoài thương phiếu, những giÊy tê cã gi¸ ®­ỵc tỉ chøc tÝn dơng nhận chiÕt khÊu bao gåm:

Ở Việt Nam hiện nay, ngoài thương phiếu, những giÊy tê cã gi¸ ®­ỵc tỉ chøc tÝn dơng nhận chiÕt khÊu bao gåm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Quy trình chiết khấu :

Bước 1Tiếp nhận hồ sơ chiết khấuBước 2Kiểm tra điều kiện chiết khấuBước 3Thực hiện thủ tục chiết khấu - trả

tiền cho KHBước 4Lưu giữ theo dõi chứng từBước 5Yêu cầu đơn vị PH thanh tốn

(khi chứng từ đáo hạn)07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang73(4)

Đề nghò TT

khi CT

đến hạnNGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠIXin

chiết

khấu(1b) Thương phiếu, trái

phiếu

NGƯỜI TRẢ TIỀN CT

(KHÁCH N)

(1a)07/16/19 17:07(3)(2)Bán chòu, cho

vayPGS.TS Tran Huy HoangNGƯỜI XIN

C.KHẤU

(CHỦ N)744. Phơng thức chiết khấu

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận, lựa chọn các

phơng thức chiết khấu, tái chiết khấu sau đây:

Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (CK

khoõng hoaứn laùi):

Là phơng thức mua hẳn giấy tờ có giá theo giá chiết khấu

và khách hàng chuyển giao ngay quyền sở hữu giấy tờ có

giá đó cho tổ chức tín dụng. Khi giấy tờ có giá đó đến hạn

thanh toán, tổ chức tín dụng xuất trình giấy tờ có giá để

thanh toán với tổ chức phát hành.

Chiết khấu có thời hạn (CK coự hoaứn lại):

C¸c tỉ chøc tÝn dơng mua giÊy tê cã gi¸ theo thời hạn và

giá chiết khấu, đồng thời kèm theo cam kết của khách hàng

về việc mua lại giấy tờ có giá đó vào ngày đến hạn chiết

khấu.

Trờng hợp hết thời hạn chiết khấu mà khách hàng không

thực hiện việc mua lại giấy tờ có giá, thì tổ chức tín dụng

là chủ sở hữu hợp pháp và đợc hởng toàn bộ quyền lợi phát

sinh từ giấy tờ có giá đó.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang755. Thủ tục và phương pháp

chiết

khấu:

5.1 Thđ tơc chiÕt khÊu:

(1)Khi cã nhu cÇu chiÕt khÊu giÊy tê có giá, khách

hàng gửi giấy đề nghị chiết khấu, và giấy tờ có giá

cho TCTD (baỷn sao). Khách hàng phải chịu trách

nhiệm trớc pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ của giấy

tờ có giá.

(2)TCTD thẩm định các điều kiện giấy tờ có giá đ

ợc chiết khấu.

(3)Khi TCTD nhận chiết khấu, khách hàng chuyển

giao ngay giấy tờ có giá, đồng thời làm thủ tục

chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá cho TCTD:

Đối với giấy tờ có giá voõ danh, khách hàng trực

tiếp giao giấy tờ có giá cho TCTD.

Đối với giấy tờ có giá kyự danh, khách hàng giao

giấy tờ có giá, đồng thời làm thủ tục chuyển giao

quyền sở hữu giấy tờ có giá đó cho TCTD.

Các thoả thuận về việc chiết khấu giữa TCTD và

khách hàng phải đợc lập thành văn bản.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang765.2 Phửụng phaựp chieỏt khaỏu

5.2.1 Thời hạn, giá và lãi suất chiết khấu:

a) Thời hạn chiết khấu: Do tổ chức tín

dụng và khách hàng thỏa thuận, nhng thời

hạn này không vợt quá thời hạn còn lại của

giấy tờ có giá (trửụực ủaõy là không quá

1 năm).

Được tính theo ngày, kể từ ngày

TCTD nhận chiết khấu đến trước

ngày đến hạn chiết khấu.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang77b) Gía chiết khấu (Số tiền CK): Do NH và

khách hàng thỏa thuận. Có thể tính bằng

một tỷ lệ % trên trò giá của chứng từ,

hoặc có thể tính theo công thức sau:

= Lợi tức CK + Hoa hồng CK + Lệ phí CK

Trong đó:

Lợi tức CK=Trò giá CT × Thời hạn CK × Lãi

suất CK

Hoa hồng CK=Trò giá CT × Tỷ lệ hoa hồng CK

Lệ phí CK: Số tiền cố đònh tính trên mỗi CT

Số tiền trả cho KH=Trò giá CT – Giá chiết

khấu

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang78c) L·i st chiÕt khÊu do tỉ chøc tÝn dơng và

khách hàng thỏa thuận, thoõng thửụứng < Laừi

suaỏt cho vay ngắn hạn tại NH.

Lãi suất cho vay ngắn hạn

Lãi suất CK=-------------------------------------1 + Lãi suất CV ngắn hạn

4.2.2 Giới hạn mức chiết khấu đối với một

khách hàng:

Mức chiết khấu đối với một khách hàng tối đa

bằng 15% vốn tự có của TCTD (Neỏu laứ chi

nhánh ngân hàng nớc ngoài hoạt động tại Việt

Nam thì tối đa bằng 15% vốn tự có của ngân

hàng mẹ).

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang795. Xửỷ lyự chửựng từ CK:

Khi đến hạn, Ngân hàng nhận chiết khấu

sẽ thu hồi nợ theo 2 trường hợp:

- Trường hợp CK toàn bộ thời hạn còn lại

của CT: khi đến hạn thanh toán ngân hàng

sẽ xuất trình chứng từ để người thụ lệnh

(người trả tiền) thanh toán cho mình.

- Trường hợp CK có thời hạn (cho vay chiết

khấu): khi đến hạn thanh toán người đi vay

(người xin chiết khấu) sẽ trực tiếp trả nợ

cho ngân hàng bao gồm gốc và lãi, ngân

hàng sẽ làm thủ tục trả lại toàn bộ các

chứng từ đã nhận chiết khấu trước đây

để người hưởng lợi đòi tiền người trả tiền.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang80Lưu ý

o Trong thời gian nắm giữ chứng từ

chiết khấu, nếu NH có nhu cầu vốn

thì có thể mang CT đến NHNN xin tái

chiết khấu (NHNN chỉ nhận tái CK

những chứng từ có rủi ro thấp và

thời gian đáo hạn ngắn)

o Khi chứng từ đến hạn mà người trả

tiền từ chối hoặc trì hõan việc trả

tiền, NH sẽ lập kháng nghò và đề

nghò luật pháp can thiệp.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang81C. BAO THANH TOÁN

(FACTORING)07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang82

82BAO THANH TỐN – CƠNG CỤ TÀI

TRỢ CÁC KHOẢN TRẢ CHẬM

1. Khái niệm: Bao thanh tốn là hình thức cấp tín

dụng ứng trước của NH cho bên bán hàng (NXK)

thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh

từ việc bán hàng hoá, dịch vụ trả chậm đã được bên

bán hàng (NXK) và bên mua hàng (NNK) thoả thuận

trong hợp đồng mua bán hàng hố.

Là hình thức tín dụng gián tiếp tương tự như

chiết khấu thương phiếu.07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang83

83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ở Việt Nam hiện nay, ngoài thương phiếu, những giÊy tê cã gi¸ ®­ỵc tỉ chøc tÝn dơng nhận chiÕt khÊu bao gåm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×