Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BAO THANH TỐN – CƠNG CỤ TÀI TRỢ CÁC KHOẢN TRẢ CHẬM

BAO THANH TỐN – CƠNG CỤ TÀI TRỢ CÁC KHOẢN TRẢ CHẬM

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. TIỆN ÍCH

2.1. Đối với bên bán hàng:

 Có thể thu tiền hàng ngay thay vì phải

đợi đến kỳ hạn trả chậm.

 Hỗ trợ việc tăng doanh số bán hàng,

tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

 Doanh số bán hàng càng cao thì

khoản ứng trước càng nhiều.

 Được sử dụng khoản phải thu để đảm

bảo một phần hoặc toàn bộ số tiền

ứng trước.

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang84

84 Được hỗ trợ đánh giá tình hình kinh doanh, thơng tin

về thị trường và đối tác nhập khẩu.

 Khơng còn băn khoăn về sự phù hợp của Bộ chứng từ

(trong D/C)

 Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc theo dõi, thu

hồi khoản phải thu.07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang85

852.2. Đối với bên mua hàng:

 Được hưởng lợi ích tài chính từ việc mua

hàng trả chậm.

 Gia tăng mức mua hàng trả chậm

 Đơn giản hoá các giao dịch thanh

toaùn tiền do chỉ phải thanh toaùn tập

trung về một mối.

 Không phải thực hiện các thủ tục phức

tạp như caùc phương thức thanh toaùn

quốc tế khaùc (D/C, Nhờ thu)07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang86

863. Phân loại BTT

• Căn cứ vào khả năng truy đòi: Miễn truy đòi và

được phép truy đòi.

• Căn cứ vào nghiệp vụ: Bao thanh tốn thường

(truyền thống) và BTT kỳ hạn.

• Căn cứ phạm vi BTT: BTT trong nước và BTT quốc

tế.

• Căn cứ vào phương thức BTT: BTT từng lần và

BTT theo hạn mức.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang87Tình hình sử dụng BTTViệt NamNH Á Châu

NH Phương Đông

NH Sacombank

và Techcombank

NH Hàng Hải

Công ty tài

chính dầu khí

VIB

07/16/19

07/16/1917:07NH UFJ của

Nhật

NH Deutsche

Bank của

Đức

NH Quốc Gia

Viễn ĐôngPGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang88

884. THỜI HẠN BAO THANH TỐN

Khách hàng được bao thanh tốn với thời hạn hết

sức linh hoạt, phụ thuộc vào thời hạn còn lại

khoản phải thu. Cụ thể như sau:

 Thời hạn HĐ BTT từng lần: thời hạn tối đa 6

tháng;

 Thời hạn HĐ BTT theo hạn mức: hạn mức BTT

được cấp với thời hạn tối đa 12 tháng;

 Thời hạn thanh tốn còn lại của mỗi khoản phải

thu: khơng q 180 ngày.

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang89

89Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BAO THANH TỐN – CƠNG CỤ TÀI TRỢ CÁC KHOẢN TRẢ CHẬM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×