1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D1 Cho vay theo hạn mức thấu chi

D1 Cho vay theo hạn mức thấu chi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Laừi vay phaỷi traỷ=LS ìThụứi haùnìSoỏ

tien thaỏu chi

Vớ duù: TK tiền gởi thanh toán của công ty A có số

dư các tháng của năm 2006 như sau :

• Tháng 1 : 300.000.000

Tháng 7 : 440.000.000

• Tháng 2 : 360.000.000

Tháng 8 : 500.000.000

• Tháng 3 : 320.000.000

Tháng 9 : 420.000.000

• Tháng 4 : 400.000.000

Tháng 10 : 360.000.000

• Tháng 5 : 380.000.000

Tháng 11 : 450.000.000

• Tháng 6 : 370.000.000

Tháng 12 : 500.000.000

• Số dư bình quân năm 2006 = 400.000.000

• Ngân hàng và công ty A thỏa thuận hạn mức

thấu chi 20% số dư bình quân năm 2006.

• (Tức 400.000.000 x 20% = 80.000.000). Theo đó công ty

A được quyền chi vượt số dư tài khoản tiền gửi

của mình trong phạm vi 80.000.000 để giao dòch thanh

toán mà không cần phải tiến hành các thủ tục

nào.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang102• Ví dụ:

Số dư TK của công ty A ngày 19/4 là 300.000.000.

Đồng thời trong ngày phát sinh nhu cầu thanh

toán tiến hành trò giá 350.000.000, thì công ty A

được quyền chi trả từ tài khoản 350.000.000. Lúc

này tài khoản của công ty A sẽ có số dư bên

nợ 50.000.000. Cuối tháng căn cứ vào số dư

hàng ngày của tài khoản này, ngân hàng sẽ

tính lãi tiền gửi (của những ngày TK có số dư

có) và lãi cho vay (cho những ngày TK có số dư

nợ) rồi bù trừ cho nhau, nếu lãi tiền gửi lớn

hơn lãi tiền vay, ngân hàng phải trả lãi cho

khách hàng bằng cách ghi có vào TK số chênh

lệch, ngược lại nếu lãi tiền vay lớn hơn lãi tiền

gửi thì khách hàng phải trả lãi cho ngân hàng.

Ngân hàng thu lãi bằng cách ghi nợ tài khoản

tiền gửi khách hàng số chênh lệch.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang103D2 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát

hành và sử dụng thẻ tín dụng

• Thẻ tín dụng (Credit Card): do NH phát hành, được

sử dụng để thanh tốn hàng hóa, dịch vụ, hoặc rút

tiền mặt tại các ATM

• HM sử dụng thẻ được đảm bảo bằng tiền ký quỹ, tài

sản đảm bảo khách hoặc bằng tín chấp

• Lãi chỉ tính trên số dư nợ chưa được thanh toán đúng

hạn07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang104

104E. Kiểm tra đảm bảo nợ

vay và xử lý

• Bước 1: Xác đònh giá trò vật tư

hàng hóa đủ điều kiện đảm

bảo nợ vay: Là những vật tư,

hàng hóa hiện đang thuộc

quyền sở hữu của DN vay

• =Tài sản dự trữ thực tế (Hàng

tồn kho)

• + Các khoản điều chỉnh tăng

• - Các khoản điều chỉnh giảm

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang105

105Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D1 Cho vay theo hạn mức thấu chi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×