1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phạm vi áp dụng:

Phạm vi áp dụng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2 Bên đi vay:

Khách hàng là doanh nghiệp (Pháp

nhân):

- Các pháp nhân, tổ chức là doanh

nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần,

công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác

xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài…có đủ điều kiện theo điều 94

Bộ luật dân sự;

- Các pháp nhân nước ngoài;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Công ty hợp danh.

Khách hàng dân cư (Thể nhân):

- Cá nhân;

- Hộ gia đình;

07/16/19

PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

07/16/19 17:07

PGS.TS

Huy

Hoang

55

- Tổ hợp tác.♪ Tổ chức tín dụng khơng được cho vay :

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc(Giám

đốc), Phó Tổng giám đốc) (phó Giám đốc) của tổ chức tín dụng;

b) Cán bộ, nhân viên của chính tổ chức tín dụng đó thực hiện nhiệm

vụ thẩm định, quyết định cho vay;

c) Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm

sốt, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám

đốc).

d) Giám đốc, Phó giám đốc Sở giao dòch và

chi nhánh các cấp.

e) Vợ (chồng), con của Giám đốc, Phó giám

đốc Sở giao dòch và chi nhánh các cấp.

Các quy định trên khơng áp dụng đối với các tổ chức tín dụng hợp

tác.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang6♪ Hạn chế cho vay

Tổ chức tín dụng khơng được cho vay khơng có bảo đảm,

cho vay với những điều kiện ưu đãi về lãi suất, về mức

cho vay, phương thức cho vay đối với những đơi tượng

sau đây:

1. Tổ chức kiểm tốn, Kiểm tốn viên có trách nhiệm kiểm

tốn tại tổ chức tín dụng cho vay; Thanh tra viên thực

hiện nhiệm vụ thanh tra tại tổ chức tín dụng cho vay; Kế

tốn trưởng của tổ chức tín dụng cho vay;

2. Các cổ đơng lớn của tổ chức tín dụng;

3. Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại

khoản 1 Điểu 77 của Luật Các tổ chức tín dụng sở hữu

trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang7♪ Giới hạn cho vay

1. Giới hạn cho vay, bảo lãnh:

1.1. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng

khơng được vượt q 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng.

Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một khách

hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng.

1.2. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một nhóm khách

hàng có liên quan khơng được vượt q 50% vốn tự có của tổ chức

tín dụng, trong đó mức cho vay đối với một khách hàng không được

vượt quá tỷ lệ quy định tại khoản 1.1 Điều này.

Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một nhóm

khách hàng có liên quan khơng được vượt q 60% vốn tự có của

tổ chức tín dụng.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang84. Nguyên tắc và điều kiện của tín

dụng ngắn hạn:

4.1 Nguyên tắc của tín dụng ngắn

hạn:

Tín dụng ngắn hạn ở Việt Nam được

thực hiện theo 2 nguyên tắc sau đây: Sử dụng vốn vay đúng mục đích

đã thỏa thuận trong hợp đồng

tín dụng.

 Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn

vay đúng thời hạn đã thỏa

thuận trong hợp đồng tín dụng.

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang994.2 Điều kiện cho vay ngắn

hạn:Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có

đủ các điều kiện sau:

1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu

trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật:

2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

4. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả

thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời

sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của

Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phạm vi áp dụng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×