1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY NGẮN HẠN TÀI TR CHO KINH DOANH:

II. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY NGẮN HẠN TÀI TR CHO KINH DOANH:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Giấy đề nghò vay vốn:

Lập theo mẩu in sẳn, bao gồm những nội

dung cơ bản như: Mục đích vay, nhu cầu

vốn vay, thời hạn vay, biện pháp đảm bảo

tiền vay…07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang19- Danh mục hồ sơ pháp lý: Bản sao quyết

đònh thành lập, giấy phép đăng ký kinh

doanh, giấy phép hành nghề, quyết đònh bổ

nhiệm giám đốc & kế toán trưởng …

Với hộ SX-KD: Giấy CMND, hộ khẩu, giấy phép KD, giấy tờ khác.

(đây là văn bản nhất thiết phải có cho

lần vay vốn đầu tiên).

- Danh mục hồ sơ bảo đảm tiền vay: Giấy cam

kết đảm bảo tài sản, giấy chứng nhận

quyền sở hữu tài sản,

- Danh mục hồ sơ tài chính khách hàng: kế hoạch sản

xuất kinh doanh, các báo cáo tài chính ba

năm gần nhất (đã được kiểm toán) và q

gần nhất:

+ Bảng tổng kết tài sản.

+ Baó cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh, khả năng tài chính.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

+ Tài liệu liên quan đến vốn điều lệ.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang20Hồ sơ về khoản vay:

- Kế hoạch hoặc phương án sản

xuất kinh doanh khả thi.

- Các văn bản hợp đồng kinh tế

về cung cấp vật tư, tiêu thụ.

- Bảng kế hoạch vay vốn và trả

nợ.

- Tài liệu chứng minh nhu cầu vay

ngoại tệ07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang212. Thẩm đònh hồ sơ tín dụng

ngắn hạn (Phân tích TD):

2.1. Điều tra thực tế khách hàng vay vốn (Kết

quả kiểm tra được tổng hợp trong báo cáo

kiểm tra thực tế):

2.2. Thẩm đònh khách hàng và phương án vay:

2.2.1. Thẩm đònh phi tài chính:

a) Thẩm đònh điều kiện vay vốn (tư cách pháp lý của bên

vay, tình hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý....)

b) Thẩm đònh tính khả thi của kế hoạch hoặc phương án sản

xuất kinh doanh.

 Tính trung thực và chính xác của các số liệu báo cáo kế

toán.

 Tính hợp lệ hợp pháp của các hợp đồng Thương mại đã

ký kết.

 Tính hiện thực của kế hoạch sản xuất kinh doanh (sản

lượng, doanh thu, thò trường....)

 Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận vốn của kế hoạch hay

phương án sản xuất kinh doanh.

 Các nguồn vốn để thỏa mãn nhu cầu (hệ số tài trợ

của doanh nghiệp).07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang222.2.2. Thẩm đònh tài chính: Thẩm đònh khả

năng thanh toán nhằm xác đònh năng lực

tài chính của người đi vay để từ đó

quyết đònh cho vay hay không cho vay. Các

thông số để đánh giá năng lực tài chính

được sử dụng gồm:

- Hệ số tài trợ.

- Năng lực đi vay.

- Khả năng sinh lời tài chính (tỷ suất lợi

nhuận).

- Khả năng thanh toán chung.

- Khả năng thanh toán trước mắt.

- Cơ cấu tài chính.

- Hiệu suất sử dụng vốn.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY NGẮN HẠN TÀI TR CHO KINH DOANH:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×