Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giả đònh vốn chủ sở hữu của khách hàng tham gia 30% tính trên tổng tài sản lưu động và khách hàng có một nguồn vốn dài hạn có thể tài trợ cho tài sản lưu động là 300 triệu đồng. Ta tính hạn mức mà ngân hàng cấp cho khách hàng như sau:

Giả đònh vốn chủ sở hữu của khách hàng tham gia 30% tính trên tổng tài sản lưu động và khách hàng có một nguồn vốn dài hạn có thể tài trợ cho tài sản lưu động là 300 triệu đồng. Ta tính hạn mức mà ngân hàng cấp cho khách hàng như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

d) Thu nợ:

- Việc tính lãi thường phù hợp với việc thu

nợ gốc, nghóa là nợ gốc thu ngày nào thì

tiền lãi được tính và thu vào ngày đó. Khi

thu nợ thì trích tài khoản tiền gửi của bên

vay hoặc bên vay nộp tiền mặt.

Các trường hợp tiền lãi đến hạn mà chưa

thu được, NH ghi vào tài khoản ngoại bảng

để theo dõi khi có tiền sẽ thực hiện thu

tiếp.

Có 2 cách tính và thu lãi:

d1) Gốc và lãi thu 1 lần khi đáo hạn:

Thường áp dụng với những món vay nhỏ,

thời hạn < 3 tháng

Lãi vay=Dư nợ vay × Thời hạn × Lãi suất

(Thời hạn tính theo ngày, kể từ ngày K/H

nhận tiền vay đến trước ngày trả nợ 1

ngày)

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang62d2) Gốc và lãi trả trong nhiều kỳ hạn:

• - Lãi theo số dư nợ giảm dần:

Lãi vayKHi =Dư nợ đầu KHi ×Số ngày củaKHi×Lãi

suất cho vay• - Lãi theo nợ gốc và thời gian sử dụng

nợ gốc:

Lãi vayKHi = Nợ gốc trả × Số ngày sử

suất cho vay

trong KHi dụng nợ gốc×LãiK/H nên chọn cách nào? (Tổng số tiền lãi của

2 cách trên là bằng nhau)

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang63• - Trả góp: Gốc và tổng lãi

được chia đều để trả.

• Vi=Vo /n

• Li=Lo / n;

Lo=VoìSoỏ ngaứy CV ìLaừi suaỏt cho vay07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang64Ví dụ

Một K/H được NH cho vay từng lần

số tiền 900tr từ ngày 1/1 đến ngày

1/4/2006. Hai bên thỏa thuận nợ gốc

sẽ được trả vào các ngày 1/2, 1/3,

1/4 với số tiền bằng nhau là 300tr;

lãi suất cho vay được 2 bên thỏa

thuận 0,9% tháng.Hãy lập bảng kế hoạch trả nợ

(khấu hao tài chính) theo 3 phương

pháp: Lãi vay tính theo số dư, lãi vay

theo nợ gốc, trả góp.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang65Bảng đánh giá khả năng trả nợKhấu hao tài chính

KỲ

HẠNDư nợ

đầu

kỳ hạnTổng

cộng

07/16/19 17:07Mức hoàn trảVốn

gốcLãi

vayCộngV0LoVo + LoPGS.TS Tran Huy HoangDư nợ

cuối

kỳ hạn66B. NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU

THƯƠNG PHIẾU VÀ GIẤY TỜ

CÓ GIÁ:1. Khái niệm:

Chiết khấu là một hình thức tín dụng

ngắn hạn của Ngân hàng mà trong đó

ngân hàng sẽ nhận và tiến hành trả

tiền trước cho những chứng từ có giá

chưa đến hạn thanh toán cho người thụ

hưởng theo số tiền bằng trò giá của

chứng từ sau khi đã khấu trừ tiền lãi

chiết khấu, hoa hồng và các lệ phí khác.

Thực chất của nghiệp vụ chiết khấu

là Ngân hàng bỏ tiền ra mua một chứng

từ có giá với giá rẻ hơn giá trò của nó

khi đến hạn thanh toán.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang67Số tiền trả cho người xin CK=Trò giá

chứng từ CK-Số tiền CK (giá CK)

• Trò giá chứng từ CK= Giá trò thanh toán

khi đến hạn của chứng từ (bao gồm cả

gốc lẫn lãi khi chứng từ đến hạn sẽ

được thanh toán).

• Số tiền CK (giá CK)=Lợi tức CK+Hoa hồng

CK+Lệ phí CK07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giả đònh vốn chủ sở hữu của khách hàng tham gia 30% tính trên tổng tài sản lưu động và khách hàng có một nguồn vốn dài hạn có thể tài trợ cho tài sản lưu động là 300 triệu đồng. Ta tính hạn mức mà ngân hàng cấp cho khách hàng như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×