Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đối tượng của nghiệp vụ chiết khấu

2 Đối tượng của nghiệp vụ chiết khấu

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Trái phiếu lợi tức (trả lãi sau): Đây là loại

trái phiếu ghi rõ tỷ suất lợi tức: Trả lãi

hàng tháng (trái phiếu coupon), trả lãi một

lần khi đáo hạn.

+ Giá phát hành= Mệnh giá của trái phiếu.

+ Trò giá trái phiếu (khi đáo hạn)= Mệnh

giá+ Lợi tức chưa nhận từ trái phiếu

- Trái phiếu chiết khấu (trả lãi trước) : Đối

với loại này giá bán (giá phát hành) trái

phiếu là chênh lệch giữa mệnh giá với lợi

tức trái phiếu, tức khấu trừ vào mệnh giá

để có giá bán:

+ Giá phát hành TP = Mệnh giá - Lợi tức TP

+ Trò giá TP = Mệnh giá + Lợi tức còn lại của

TP

o Các loại chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm....07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang71Ở Việt Nam hiện nay, ngoài thửụng

Các loaùi

traựi phieỏu,

phieỏu,

nhửừng

giấy tờkyứ

có phieỏu

giá đợc do

tổcaực

chức

NHTM phaựt haứnh ủeồ huy động vốn.

tÝn dơng nhận chiÕt khÊu bao gåm:

•TÝn phiÕu do Ngân hàng Nhà nớc phát

hành.

Các loại trái phiếu bao gồm: Tín phiếu kho

bạc; Trái phiếu kho bạc; Trái phiếu công trình

trung ơng; Trái phiếu đầu t; Trái phiếu ngoại

tệ; Công trái xây dựng Tổ quốc; Trái phiếu đ

ợc Chính phủ bảo lãnh; Trái phiếu Chính

quyền địa phơng.

Các tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu do tổ

chức khác phát hành.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang723. Quy trình chiết khấu :

Bước 1Tiếp nhận hồ sơ chiết khấuBước 2Kiểm tra điều kiện chiết khấuBước 3Thực hiện thủ tục chiết khấu - trả

tiền cho KHBước 4Lưu giữ theo dõi chứng từBước 5Yêu cầu đơn vị PH thanh toán

(khi chứng từ đáo hạn)07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang73(4)

Đề nghò TT

khi CT

đến hạnNGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠIXin

chiết

khấu(1b) Thương phiếu, trái

phiếu

NGƯỜI TRẢ TIỀN CT

(KHÁCH N)

(1a)07/16/19 17:07(3)(2)Bán chòu, cho

vayPGS.TS Tran Huy HoangNGƯỜI XIN

C.KHAU

(CHU Nễẽ)744. Phơng thức chiết khấu

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận, lựa chọn các

phơng thức chiết khấu, tái chiết khấu sau đây:

Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá (CK

khoõng hoaứn laùi):

Là phơng thức mua hẳn giấy tờ có giá theo giá chiết khấu

và khách hàng chuyển giao ngay quyền sở hữu giấy tờ có

giá đó cho tổ chức tín dụng. Khi giấy tờ có giá đó đến hạn

thanh toán, tổ chức tín dụng xuất trình giấy tờ có giá để

thanh toán với tổ chức phát hành.

Chiết khấu có thời hạn (CK có hoàn lại):

C¸c tỉ chøc tÝn dơng mua giÊy tê có giá theo thời hạn và

giá chiết khấu, đồng thời kèm theo cam kết của khách hàng

về việc mua lại giấy tờ có giá đó vào ngày đến hạn chiết

khấu.

Trờng hợp hết thời hạn chiết khấu mà khách hàng không

thực hiện việc mua lại giấy tờ có giá, thì tổ chức tín dụng

là chủ sở hữu hợp pháp và đợc hởng toàn bộ quyền lợi phát

sinh từ giấy tờ có giá đó.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang755. Thuỷ tuùc vaứ phửụng pháp

chiết

khấu:

5.1 Thđ tơc chiÕt khÊu:

(1)Khi cã nhu cÇu chiÕt khÊu giấy tờ có giá, khách

hàng gửi giấy đề nghị chiết khấu, và giấy tờ có giá

cho TCTD (baỷn sao). Khách hàng phải chịu trách

nhiệm trớc pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ của giấy

tờ có giá.

(2)TCTD thẩm định các điều kiện giấy tờ có giá đ

ợc chiết khấu.

(3)Khi TCTD nhận chiết khấu, khách hàng chuyển

giao ngay giấy tờ có giá, đồng thời làm thủ tục

chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá cho TCTD:

Đối với giấy tờ có giá voõ danh, khách hàng trực

tiếp giao giấy tờ có giá cho TCTD.

Đối với giấy tờ có giá kyự danh, khách hàng giao

giấy tờ có giá, đồng thời làm thủ tục chuyển giao

quyền sở hữu giấy tờ có giá đó cho TCTD.

Các thoả thuận về việc chiết khấu giữa TCTD và

khách hàng phải đợc lập thành văn bản.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đối tượng của nghiệp vụ chiết khấu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×