1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mức cho vay và thời hạn cho vay:

Mức cho vay và thời hạn cho vay:

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2. Thời hạn cho vay:

• - Thời hạn cho vay trung hạn từ trên 1

năm đến tối đa là 5 năm.

• - Thời hạn cho vay dài hạn trên 5 năm.

• Thời hạn cho vay trung và dài hạn tính

từ ngày khách hàng nhận khoản vay

đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc

và lãi vay được quy đònh trong hợp

đồng tín dụng.

• Thời hạn cho vay = Thời hạn thi công +

Thời hạn trả nợ

• (Thời hạn thi công=thời gian chuyển

giao vốn TD)

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang8

Tổng số nợ gốc phải trả

Thời hạn trả nợ =

------------------------------------•

Mức trả nợ bq (năm, q,

tháng)

• Tổng số nợ gốc phải trả gồm:

• - Dư nợ lũy kế từ ngày phát sinh khoản

vay đầu tiên đến ngày công trình hoàn

thành,

• - Tiền lãi vay phát sinh trong quá trình thi

công (lãi vay thi công) được tớnh vaứ nhaọp

vaứo voỏn goỏc.

Laừi vay thi coõng=DiNi ìLaừi suất/30

• ( Lãi vay – trung, dài hạn-đầu tư XDCB: là

tiền lãi phát sinh từ ngày công trình

hoàn thành đưa vào sử dụng đến khi trả

hết nợ; được tính vào chi phí).

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang9Nếu với lãi suất cho vay cố đònh, nợ gốc

được trả bằng nhau cho từng kỳ hạn thì số lãi vay

đầu tư XDCB được tính theo công thức sau:• Tổng số lãi vay

• đầu tư XDCB( n + 1)Lãi suất cho vay= V0 x ————x trung, dài hạn

2Vo: Tổng nợ gốc.

• n: Số kỳ hạn trả nợ (tháng, q, năm).

• Lãi suất cho vay: tính theo kỳ hạn tương ứng.

• - Mức trả nợ bình quân bao gồm: khấu hao cơ bản

của bộ phận TSCĐ hình thành từ tiền vay NH, lợi

nhuận thu được do công trình mang lại (sau khi nộp

thuế và trích lập các quỹ), nguồn khác: thu biến giá

tài sản (Sau khi nộp thuế thu nhập), khấu hao cơ bản

của bộ phận tài sản hình thành từ vốn tự có của bên đi vay…

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang106. Phương thức cho vay trung

dài hạn

1- Cho vay theo dự án đầu tư: Tổ chức tín dụng

cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự

án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống.

2- Cho vay hợp vốn: Một nhóm tổ chức tín dụng

cùng cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc

phương án vay vốn của khách hàng; trong đó,

có một tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp,

phối hợp với các tổ chức tín dụng khác. Việc

cho vay hợp vốn thực hiện theo quy định của

Quy chế này và Quy chế đồng tài trợ của các

tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng

Nhà nước ban hành.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang116. Phương thức cho vay trung

dài hạn

3- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng:

Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng

cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn

mức tín dụng nhất định. Tổ chức tín dụng

và khách hàng thoả thuận thời hạn hiệu lực

của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí

trả cho hạn mức tín dụng dự phòng.

4- Các phương thức cho vay khác mà pháp

luật không cấm, phù hợp với quy định tại

Quy chế này và điều kiện hoạt động kinh

doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của

khách hàng vay.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mức cho vay và thời hạn cho vay:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×