Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Thẩm đònh về phương diện tài chánh:

5 Thẩm đònh về phương diện tài chánh:

Tải bản đầy đủ - 0trang

• C) Kiểm tra độ an tồn về tài

chínhĐộ lệch tiêu chuẩn, Khả

năng trả nợ của dự án (Tham khảo

sách trang 193,194,195)

• D) Kiểm tra khả năng trả nợ của dự

án.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang15Kỳ

hạnANguồn trả nợKhấu

hao

TSCĐLợi

nhuậnNguồn

khácTổng

cộng(1)(2)(3)(4)Mức

hoàn

trả (kỳ

khoản)Thừa

(+)

Thiếu

(-)Thừa

thiếu

lũy

kế(5)(6)(7)Cộng07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang16c. Chỉ tiêu tài chính của DT

c1. Các chỉ tiêu xác đònh theo phương pháp không chiết khấu:

+ Thời gian hoàn vốn đầu tư ( the payback period – Tp)

Thời gian hoàn vốn đầu tư ( còn gọi là thời gian hoàn vốn

giản đơn) là khoảng thời gian cần thiết để DT họat động

thu hồi đủ số vốn đầu tư đã bỏ ra. Nó chính là khoảng thời

gian để hoàn vốn đầu tư ban đầu bằng khoản lợi nhuận và

khấu hao thu hồi hàng năm.

+ Nếu lợi nhuận và khấu hao hàng năm như nhau, thì thời

gian thu hồi vốn đầu tư đươc xác đònh theo công thức:

ΣV

Tp =---------P+KH

Trong đó: Tp: Thời gian hoàn vốn đầu tư giản đơn

ΣV: Tổng vốn đầu tư

P: Lợi nhuận ròng trong kỳ

KH : Σ Khấu hao tài sản trong kỳ

Tp cho biết thời gian thu hồi lại số vốn đã bỏ ra để đầu tư.

Một dự án đầu tư có Tp càng nhỏ càng tốt vì càng hạn chế

được mức độ rủi ro có thể xảy ra. Nhưng chỉ tiêu này không

xét đến những thu nhập lớn sau thời kỳ Tp (Thời gian hoàn

vốn đầu tư giản đơn). Vì thế một dự án có Tp lớn nhưng

những thu nhập về sau lại cao hơn (làm cho NPV… cao hơn) thì

vẫn có thể là một dự án tốt.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang17+ Nếu khấu hao và lợi nhuận ròng của

các năm khác nhau, người ta tính bằng

cách lấy vốn đầu tư trừ dần thu nhập

mỗi năm cho đến khi thu hồi hết vốn.• + Thời gian thu hồi vốn vayVo= ————

P + kh

Mục đích của việc xác đònh chỉ tiêu này

là để tính toán thời hạn trả nợ vốn vay;

cùng với thời gian đầu tư xây dựng xác

đònh thời hạn cho vay hợp lý, phù hợp với

dòng tiền của dự án.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Thẩm đònh về phương diện tài chánh:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×