1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức cho vay và thu nợ:

Tổ chức cho vay và thu nợ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

• 1. Chi trả thẳng cho người cung cấp (người thụ hưởng)

• Đối với đối tượng cho vay là máy móc thiết bò nhập

vào, căn cứ vào hợp đồng cung cấp thiết bò, hợp

đồng nhập khẩu, các hóa đơn, vận đơn, bảng kê chi

phí... phù hợp với phần dự toán; hoặc đối với khối

lượng xây lắp hoàn thành thì dựa theo biên bản

nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành.

• 2. Chuyển vào tài khoản tiền gửi của bên vay để

hoàn trả các chi phí theo phương thức tự làm căn cứ

vào bảng kê chi phí.

• Lưu ý:- Trong quá trình cho vay nếu có phát sinh chi phí

vượt dự toán một cách hợp lý (Giá cả vật tư tăng,

thay đổi kết cấu công trình...) thì ngân hàng có thể

giải quyết cho vay bổ sung hạn mức (bên đi vay phải

làm dự tóan bổ sung).- Khi kết thúc đầu tư (công trình đã hoàn thành),

ngân hàng (bên cho vay) và chủ đầu tư (bên đi vay)

sẽ xác đònh lại tổng số nợ phát sinh từ đầu, tính lãi

phát sinh trong quá trình thi công (lãi vay thi công

XDCB) để xác đònh nợ gốc (V o).Căn cứ vào đó mà lập khế ước chính thức cho

khoản tín dụng đầu tư gồm: tổng số nợ, thời gian trả

nợ, mức tiền phải trả cho mỗi kỳ hạn ...

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang302.2. Thu nợ:

• * Nguồn trả nợ:

• - Tiền khấu hao cơ bản của bộ phận tài sản hình thành từ

vốn vay NH.

• _ Lợi nhuận do công trình mang lại sau khi đã nộp thuế TNDN

và trích lập các q theo qui đònh.

• - Các nguồn khác (nếu có).

• * Xác đònh thời hạn nợ và phương pháp đònh kỳ hạn nợ.

• - Thời hạn nợ: theo phương án vay và hợp đồng tín dụng.

• - Thời gian bắt đầu trả nợ:

• + Ngay sau khi công trình hoàn thành.

• + Sau một thời gian kể từ khi công trình hoàn thành.

• - Phương pháp đònh kỳ hạn nợ: có thể đònh kỳ hạn nợ theo

tháng, quý, 6 tháng, hoặc 1 năm. Trong đó đònh kỳ hạn

tháng và quý là phổ biến.

  Ân hạn

• - Lập bảng kế hoạch trả nợ: trên cơ sở kỳ hạn nợ đã xác

đònh, cần lập bảng kế hoạch trả nợ để chủ động thực

hiện.

• Kế hoạch trả nợ cho một khoản tín dụng đầu tư có thể thực

hiện theo các phương thức sau tuỳ theo sự thỏa thuận giữa 2

bên:07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang31Phương thức 1: Kỳ khoản giảm dần:

Gốc chia đều cho mỗi kỳ hạn, tiền lãi

được tính theo số dư nợ giảm dần.

• Vi =Von

• Với Vi: là vốn gốc phải trả cho mỗi kỳ hạn.

• Vo: Số nợ gốc ban đầu.

• n: số kỳ hạn trả nợ. (Để đơn giản trong tính toán,

người ta có thể đưa số lẻ vào kỳ hạn cuối cùng)

Li = { Vo - Vi x (i - 1) } lãi suất.Với Li: số lãi phải trả cho kỳ hạn i.

i: kỳ hạn thứ i (i = 1,n)

Theo phương thức này thì mức hoàn trả cho mỗi kỳ

hạn sẽ giảm dần và đạt mức tối thiểu ở kỳ hạn

cuối cùng.

• Biểu đồ: - Vốn gốc không đổi.- Lãi vay giảm dần.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang32Số tiềnLãi

GốcKỳ hạn07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang33• Phương thức 2 - Phương thức kỳ khoản tăng

dần: Tương tự như phương thức 1 nhưng tiền lãi

được tính theo số vốn gốc được hoàn trả:Vo

• Vi=n• Li = Vi x i x lãi suất• Trong đó : i là kỳ hạn thứ i (i = 1,n)

• Theo đó, tiền lãi sẽ là nhỏ nhất (cực tiểu)

ở kỳ hạn đầu tiên và lớn nhất (cực đại) ở

kỳ hạn cuối cùng.

• Biểu đồ:

• - Vốn gốc không đổi.

• - Lãi vay tăng dần.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang34Số tiềnLãi

GốcKỳ hạn07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang35• Phương thức 3 - Phương thức kỳ khoản cố đònh: là phương

thức phân phối đều mức trả nợ (gồm vốn gốc + lãi) cho

mỗi kỳ hạn.

• Trong đó mức hoàn trả cho mỗi kỳ hạn được xác đònh theo

công thức sau đây:

Vo.t(1+t)na=----------------(1+t)n - 1a: Mức hoàn trả = Vi + Li

Vo: Vốn gốc cuối cùng

t: lãi suất cho vay (tính bằng hệ số)

n: số kỳ hạn trả nợ.

Trình tự

- Xác định a

- Li được tính theo số dư nợ giảm dần=Dư nợ đầu KHi × t

- Vi = a - Li

Biểu đồ:

Vốn gốc: tăng dần.

Lãi vay: giảm dần07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang36Số tiềnLãi

GốcKỳ hạn07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang37Một số điểm chú ý trong quá trình

thu nợ:

• 1. Trường hợp khách hàng khơng trả nợ hết nợ gốc trong thời hạn cho vay và có

văn bản đề nghị thì NH xem xét gia hạn nợ. Thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay

ngăn hạn tối đa bằng 12 tháng, đối với cho vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2

thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

• 2. Nếu bên vay không đủ tiền để trả nợ, NH sẽ ưu

tiên thu lãi trước thu gốc sau.Nếu bên đi vay không

trả được lãi, thì số lãi đó sẽ được hạch toán vào

tài khoản ngoại bảng lãi vay chưa thu được để theo

dõi (không được nhập lãi vào vốn gốc).

• 3. Bên vay nếu muốn trả nợ trước hạn thì cần phải

báo trước cho ngân hàng mà mình vay vốn.

• 4. Ngân hàng được quyền thu nợ trước thời hạn trong

các trường hợp sau:

• - Bên vay sử dụng tiền vay sai mục đích, kinh doanh thua

lỗ kéo dài mà không có phương án khắc phục, hoặc

có nhiều vụ kiện đe dọa đến tài sản của bên vay.

• - Bên vay bò giải thể, mất khả năng thanh toán, có

quyết đònh của tòa án kinh tế về việc mở thủ tục

giải quyết yêu cầu phá sản....

• - Các tài sản đảm bảo bằng thế chấp, cầm cố,

hoặc bảo lãnh có nguy cơ bò hỏng, mất giá....

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang38• 5. Ngân hàng được quyền phát mãi

tài sản thế chấp, tài sản cầm cố

trong các trường hợp:

• - Khi đến hạn cuối cùng mà bên vay

không trả hết nợ.

• - Cần phải thu nợ trước hạn nhưng

bên vay không có tiền để trả.

• 6. Trường hợp bên vay chuyển quyền

sở hữu, sát nhập, phân chia.... thì

đại diện hợp pháp hoặc phải kế

thừa toàn bộ số nợ còn lại hoặc

phải thanh toán toàn bộ số nợ đó.

• 7. Ân hạn.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang39Ví dụ

• Một khoản tín dụng T-D hạn 500

tr NH cho vay thời hạn 5 năm,

lãi suất 10% năm, kỳ hạn nợ

là năm.

• Yêu cầu: Lập bảng kế hoạch

(khấu hao tài chính) của

khoản TD nói trên theo 3

phương thức trả nợ đã biết.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức cho vay và thu nợ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×