1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thanh toán bằng ủy nhiệm thu (UNT)

Thanh toán bằng ủy nhiệm thu (UNT)

Tải bản đầy đủ - 0trang

a) Trường hợp bên mua và bán có TK

ở cùng một NH:07/16/19PGS. TS Tran Huy Hoang26•b) Trường hợp khách hàng mua và bán

mở TK ở 2 ngân hàng khác nhau :

Đơn vò

(2)bán(1)(3)Đơn vò mua

(4)(3)

NH phục vụ

/V Đ

bánNH bên mua

(5)4. Thanh toán bằng thư tín dụng

4.1 Khái niệm:

Thư tín dụng là lệnh của Ngân hàng bên mua đối với

Ngân hàng bên bán, yêu cầu ngân hàng bên bán trả

tiền theo các chứng từ của người bán về số hàng hóa

đã giao hay lao vụ đã cung ứng cho người mua theo đúng

các điều kiện của người mua đã ghi trong thư tín dụng.

4.2 Quy đònh chung:

– Thư tín dụng thanh toán trong nước được áp dụng để

thanh toán tiền vật tư hàng hóa, lao vụ giữa 2 đơn vò mua

và bán ở - Ngân hàng cùng hệ thống khác đòa phương.

– Việc mua bán không thường xuyên và 2 đơn vò thỏa

thuận trên hợp đồng kinh tế áp dụng thanh toán theo thư

tín dụng; Bên mua và bên bán không tín nhiệm lẫn nhau.

– Mỗi thư tín dụng được mở cho một đơn vò bán, giá trò tối

thiểu là 10.000.000 VND.

– Thời hạn hiệu lực thư tín dụng: Là 3 tháng kể từ ngày

mở. Chỉ có giá trò thanh toán một lần.

4.3 Quy trình thanh toán thư tín dụng07/16/19PGS. TS Tran Huy Hoang28b) Quy trình thanh toán thư tín dụng07/16/19PGS. TS Tran Huy Hoang29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thanh toán bằng ủy nhiệm thu (UNT)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×