1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thanh toán bằng thư tín dụng

Thanh toán bằng thư tín dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Quy trình thanh toán thư tín dụng07/16/19PGS. TS Tran Huy Hoang29THẺ NGÂN HÀNG (BANK CARD)

1 - Khái niệm

Thẻ Ngân hàng là một loại công cụ thanh toán hiện đại do ngân

hàng phát hành và bán cho các đơn vò và cá nhân, để họ sử

dụng trong thanh toán tiền mua hàng hóa, dòch vụ... hoặc rút tiền

mặt tại các ngân hàng đại lý hay tại các quầy trả tiền tự động

(A.T.M.)

2.- Các loại thẻ Ngân hàng

2.1- Thẻ thanh toán (Payment Card)

Khách hàng phải mở tài khoản tại ngân hàng và được sử dụng

thẻ có giá trò bằng số tiền trên tài khoản đó để thanh toán.

2.2- Thẻ tín dụng (Credit Card)

Khách hàng sau khi ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng sẽ được

ngân hàng cấp cho một thẻ tín dụng với một "Hạn mức tín dụng"

được ghi vào bộ nhớ của thẻ để thanh toán với người bán. Sau

khi sử dụng thẻ khách hàng phải trả nợ gốc cho ngân hàng

phát hành thẻ trong thời gian quy đònh. Nếu như trễ hạn thì phải

trả lãi cho ngân hàng.07/16/19PGS. TS Tran Huy Hoang303. Những đối tượng liên quan đến phát hành và sử dụng thẻ

thanh toán

Ngân hàng phát hành thẻ: NH phát hành thẻ là ngân hàng thiết

kế các tiêu chuẩn kỹ thuật, mật mã, ký hiệu... cho các loại thẻ thanh

toán để đảm bảo độ an toàn trong quá trình sử dụng thẻ. Sau đó cung

cấp hoặc bán thẻ cho khách hàng vâ chòu trách nhiệm thanh toán số

tiền mà khách hàng trả cho người bán bầng thẻ thanh toán.

- Người sử dụng thẻ thanh toán (người sở hữu thẻ). Đó là các

công ty, xí nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng thẻ thanh

toán. Người sử dụng thẻ phải trả phí cho ngân hàng phát hành thẻ.

- Người chấp nhận thanh toán thẻ là người cung cấp hàng hóa,

dòch vụ cho người sử dụng thẻ - nói chung đó là người bán – người cung

cấp dòch vụ.

Người chấp nhận thanh toán thẻ thanh toán sẽ được ngân hàng

phát hành thẻ trang bò một máy chuyên đùng để kiểm tra, đọc thẻ và

lập hóa đơn thanh toán nhằm đảm bảo thanh toán kòp thời, chính xác

và an toàn. (Người chấp nhận cũng (có thể) phải trả phí cho ngân

hàng phát hành thẻ).

- Ngân hàng đại lý thanh toán thẻ thực hiện việc thanh toán cho

người tiếp nhận thanh toán bằng thẻ khi người này nộp biên lai thanh

toán vào ngân hàng hoặc trả tiền (rút tiền) cho người sử dụng thẻ khi

có yêu cầu.07/16/19PGS. TS Tran Huy Hoang3107/16/19PGS. TS Tran Huy Hoang32THANH TOÁN QUỐC TẾI. Các phương tiện thanh toán quốc tế

1. Hối phiếu Hối phiếu (Bill of Exchange, Draft) là

một mệnh lệnh trả tiền vô điều

kiện của một người (xuất khẩu)

cho một người (nhập khẩu) yêu

cầu người này phải trả một số

tiền nhất đònh cho người hưởng lợi

qui đònh trong hối phiếu hoặc theo

lệnh của người này hay trả cho

người cầm hối phiếu tại một đòa

diểm nhất đònh.

07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang33332. Lệnh phiếuLệnh phiếu (Promissory Note) là lời hứa bằng

văn bản do một người (người mua hàng trả

chậm, người nhập khẩu…) ký phát trao cho

người khác (người bán hàng trả chậm, người

xuất khẩu..) để cam kết rằng: đến một thời

hạn xác đònh hoặc đến một ngày có thể xác

đònh được trong tương lai, sẽ trả một số tiền

nhất đònh cho người hưởng lợi ghi trên lệnh

phiếu hoặc theo lệnh của người này.07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang34343. SÉC (CHÈQUE or CHECK)Séc là một tờ mệnh lệnh trả tiền

vô điều kiện của người chủ tài

khoản tiền gởi, ra lệnh cho ngân

hàng phục vụ mình trích từ tài khoản

của mình một số tiền nhất đònh để

trả cho một người có tên trong séc

hoặc trả theo lệnh của người này

hay trả cho người cầm séc.07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang3535II. Điều kiện trong thanh toán quốc tế1. Điều kiện tiền tệ:

- Đồng tiền tính toán và thanh toán

- Đảm bảo hối đoái

2. Điều kiện về đòa điểm thanh toán

3. Điều kiện về thời gian thanh toán

4. Điều kiện về phương thức thanh toán07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang3636III. Các phương thức thanh

toán quốc tế

1. Phương thức chuyển tiền (remittance)

 Là phương thức mà người chuyển

tiền yêu cầu Ngân hàng thông qua

ngân hàng đại lý hoặc chi nhánh ở

nước ngoài chuyển trả một số tiền

nhất đònh cho người thụ hưởng. Đây

là phương thức đơn giản, sử dụng chủ

yếu trong thanh toán phi mậu dòch.07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang3737Ngân hàng

chuyển tiền

(Remitter bank)(2)(1)(3)Người yêu

cầu chuyển

tiền (Remitter)07/16/1916/07/19Ngân hàng

trả tiền

(Paying Bank)(4)Người thụ

hưởng

(Beneficiary)PGS. TS Tran Huy Hoang3838Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thanh toán bằng thư tín dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×