1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN(Remittance)

III.PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN(Remittance)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Foreign trade contract1

Remitter

(Buyer)Goods - services

DocumentsBeneficiary

(Seller)2

Application

for overseas

RemttancePayment4

Remitting

bank Bank07/16/193T/T– M/TPGS. TS Tran Huy HoangBeneficiary ‘s

bank56Bên cạnh chuyển tiền được thực hiện

sau khi giao hàng như nêu trên, thực tế

có thể áp dụng chuyển tiền trong

+ Chuyển

tiền

trước

giao hàng: Người mua

các

trường

hợp

nhưkhi

sau:ứng trước cho người bán một phần giá trò hợp

đồng theo như thỏa thuận trước khi giao hàng.

Tiền ứng trước có thể coi như là khoản tiền đặt

cọc hoặc khoản tín dụng mà người mua ứng trước

cho người bán. Trường hợp này có lợi cho bên

bán hơn, tạo sự yên tâm cho bên bán giao hàng

và giải quyết sự thiếu hụt vốn, đồng thời ràng

buộc bên mua phải nhận hàng và thanh toán

nếu không sẽ mất di khoản tiền đặt cọc ứng

trước tiền hàng.Thông thường trong hợp đồng

ngoại thương, điều khoản thanh toán có thể được

quy đònh như sau:

Payment: by TTR 20% invoice value, 20 days before

shipment date.07/16/19PGS. TS Tran Huy Hoang57+Chuyển tiền trả chậm một khỏang thời gian sau

khi giao hàng: Người mua sẽ tiến hành thanh toán sau một

số ngày, khi người bán giao hàng. Thực chất đây là hình

thức mua bán chòu, khoản tín dụng mà người bán cấp cho

người mua với hình thức bán chòu hàng hóa. Sau một

khoảng thời gian quy đònh, bên mua tiến hành thanh toán nợ,

với hình thức thanh toán này có lợi cho bên mua. Thông

thường trong hợp đồng ngoại thương điều khoản thanh toán

được quy đònh như sau:

Payment: by TTR 60 days after shipment date.

+ Chuyển tiền ngay khi giao hàng: Người mua sẽ tiến

hành thanh toán ngay sau khi người bán bốc hàng lên tàu,

trước sự chứng kiến đại diện của bên mua hoặc thông qua

các văn phòng đại diện bên mua ở nước xuất khẩu. Đại

diện bên mua xác nhận bên bán giao hàng phù hợp với

hợp đồng quy đònh cho bên mua ở phía nước ngoài. Người

mua tiến hành thanh toán ngay cho người bán nhưng thường

phải mất vài ngày.

Chuyển tiền ngay sau khi giao hàng được coi là là hình

thức phù hợp cho cả đôi bên, khắùc phục hạn chế đối với

PGS.

TSkhi

Trangiao

Huy hàng,

Hoang nhưng đòi hỏi phải

58

chuyển 07/16/19

tiền trước và

sau

có đại diện bên mua ở nước xuất khẩu.4. Nhận xét

• - Việc thanh toán hoàn toàn lệ thuộc khả

năng thanh toán của nhà NK.

• - Thủ tục đơn giản nhanh chóng, tiện lợi.

Không đảm bảo an toàn chắc chắn cho

người bán và dễ bò người mua chiếm

dụng vốn.

• - Vai trò của NH : đơn thuần trung gian thanh

toán

• - Điều kiện áp dụng : hai bên phải quen

biết nhau, quan hệ thường xuyên nhau, tin

tưởng nhau.

• - Mục đích áp dụng : thanh toán hàng XNK,

chi phí liên quan đến XNK

07/16/19PGS. TS Tran Huy Hoang59IV. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

CAD-Giao chứng từ trả tiền ngay

(CASH AGAINST DOCUMENT)

• Khái niệm: CAD là phương thức thanh

toán mà nhà nhập khẩu yêu cầu

ngân hàng phục vụ mình mở tài

khoản ký thác để thanh toán tiền cho

nhà xuất khẩu với điều kiện nhà

xuất khẩu xuất trình những chứng từ

theo yêu cầu đã được thỏa thuận cho

ngân hàng để được thanh toán tiền.

• Phương thức này còn được gọi là

phương thức giao chứng từ trả tieàn

ngay.

07/16/19PGS. TS Tran Huy Hoang60Foreign trade contract

Goods - services

Documents3BuyerSeller1

4

DocumentsPaymentDocuments6

6

6

6

07/16/19BankPGS. TS Tran Huy Hoang2

45

461Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN(Remittance)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×