Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tờ trình tín dụng

Tờ trình tín dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

B3.Quyết định tín dụng

• Mỗi NH có một chính sách phân quyền

quyết định tín dụng, theo đó : trưởng

phòng, giám đốc hay HĐQT có phạm vi

quyết định tín dụng khác nhau

• NH chỉ quyết định tín dụng khi :

 KH hội đủ tiêu chuẩn tín dụng cần

thiết

 Khả năng nguồn vốn và kiểm soát rủi

ro của ngân hàng là khả thi

• HĐTD được ký kết là kết quả sau cùng của quyết định

tín dụng22B4 Giải ngân

• Bộ phận Kế tốn và ngân quỹ phát tiền

vay cho KH dựa vào HĐTD đã được kỳ kết

• Nội dung giải ngân được ấn định trên hợp

đồng tín dụng

 Điều kiện

 Số lần

 Hình thức

 Địa chỉ

• Khế ước nhận nợ được lập mỗi lần phát

tiền vay.

23B5 Giám sát tín dụng

• Cán bộ tín dụng (nhân viên giám sát) sẽ

định kỳ or thường xuyên kiểm tra KH sau

khi cho vay

• Xem xét việc thực hiện các điều khoản của

HĐTD

• Phát hiện những thay đổi và đánh giá rủi ro

• Các báo cáo or biên bản được lập để ghi

nhận các nội dung phát sinh trong giám

sát.

• Tác động bằng các biện pháp (nếu cần

thiết)

24B6 Thanh lý tín dụng

Thanh lý mặc nhiên: Áp dụng với các khoản TD thơng

thường

• Thanh lý bắt buộc: với các khoản TD có vấn đề

Thanh lý tín dụng liên quan đến việc kết thúc một

giao dịch tín dụng, nó đánh dấu tín hiệu tốt or xấu

cho việc tái tục các giao dịch TD.25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tờ trình tín dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×