Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lớp 5A0 có 38 học sinh. Khi tổ chức liên hoan lớp

Lớp 5A0 có 38 học sinh. Khi tổ chức liên hoan lớp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập cuối tuần mơn Tốn lớp 5 (cả năm)Bài tập về nhà số 14Bài

1ĐềĐáp số12 x 0,5 …. 12 : 2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là…2Số dư của phép chia 45,67 cho 18 nếu lấy thương có hai chữ số ở phần thập phân là .........3Biết a x 3,5 + a x 12,5 = 396,8. Vậy a = ........4Cho biết: y x 21 + 12,8 = 397,1. Như vậy, y = .............5157,45 x 25,84 + 157,45 x 74,16 = ............

Sợi dây thứ nhất dài 55,8m. Sợi dây thứ hai dài bằng673

5sợi thứ nhất. Sợi dây thứ haidài….. m.

Trong kho có 459,12 tấn thóc. Người ta đã lấy ra3

10số thóc. Trong kho cònlại..............kg thóc.

8Trung bình cộng của 2 số là 25,45, số lớn gấp 4 lần số bé. Số bé là ......

Lớp 5A0 có 38 học sinh. Khi tổ chức liên hoan lớp đó mua 38 chai nước có chương trình9khuyến mại. Nếu mặt trong của nắp chai có logo của nhà sản xuất thì cứ 5 nắp chai như

thế đổi được một chai mới. Vậy nếu may mắn thì học sinh lớp đó có thể được uống nhiều

nhất .......chai nước như thế.

Bác Minh Phúc mang 2 triệu đồng đi siêu thị mua 3 loại sản phẩm. Loại I giá 50010nghìn/sản phẩm. Loại II giá 200 nghìn/sản phẩm. Loại III giá 100 nghìn/sản phẩm. Tổng

số sản phẩm mà bác mua được là ít nhất có thể. Vậy bác Minh Phúc mua tất

cả …………..sản phẩm.

Xe I chở 13 thùng bánh. Xe II chở 12 thùng kẹo. Biết mỗi thùng bánh nặng bằng mỗi11thùng kẹo và cả hai xe chở tất cả 36,25 tạ bánh và kẹo. Hỏi mỗi thùng bánh hoặc kẹo nặng

bao nhiêu tạ?12Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12,5m, chiều rộng bằng 3535 chiều dài. Tính chu vi

và diện tích mảnh đất đó.Bài tập cuối tuần mơn Tốn lớp 5 (cả năm)Bài tập về nhà số 15Bài

Đề

1 12 x 0,5 …. 12 : 2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là…

2 Số dư của phép chia 45,67 cho 18 nếu lấy thương có hai chữ số ở phần thập phân là .........

3Biết a x 3,5 + a x 12,5 = 396,8. Vậy a = ........4Cho biết: y x 21 + 12,8 = 397,1. Như vậy, y = .............5157,45 x 25,84 + 157,45 x 74,16 = ............

Sợi dây thứ nhất dài 55,8m. Sợi dây thứ hai dài bằng673

5sợi thứ nhất. Sợi dây thứ haidài….. m.

Trong kho có 459,12 tấn thóc. Người ta đã lấy ra3

số thóc. Trong kho còn lại..............kg

10thóc.

8Trung bình cộng của 2 số là 25,45, số lớn gấp 4 lần số bé. Số bé là ......

Lớp 5A0 có 38 học sinh. Khi tổ chức liên hoan lớp đó mua 38 chai nước có chương trình9khuyến mại. Nếu mặt trong của nắp chai có logo của nhà sản xuất thì cứ 5 nắp chai như thế

đổi được một chai mới. Vậy nếu may mắn thì học sinh lớp đó có thể được uống nhiều

nhất .......chai nước như thế.

Bác Minh Phúc mang 2 triệu đồng đi siêu thị mua 3 loại sản phẩm. Loại I giá 500 nghìn/sản10phẩm. Loại II giá 200 nghìn/sản phẩm. Loại III giá 100 nghìn/sản phẩm. Tổng số sản phẩm

mà bác mua được là ít nhất có thể. Vậy bác Minh Phúc mua tất cả …………..sản phẩm.

Xe I chở 13 thùng bánh. Xe II chở 12 thùng kẹo. Biết mỗi thùng bánh nặng bằng mỗi thùng11kẹo và cả hai xe chở tất cả 36,25 tạ bánh và kẹo. Hỏi mỗi thùng bánh hoặc kẹo nặng bao

nhiêu tạ?12Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12,5m, chiều rộng bằng 3535 chiều dài. Tính chu vi và

diện tích mảnh đất đó.Đáp sốBài tập cuối tuần mơn Tốn lớp 5 (cả năm)Bài tập về nhà số 16Bài

1ĐềĐáp số12 x 0,5 …. 12 : 2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là…2Số dư của phép chia 45,67 cho 18 nếu lấy thương có hai chữ số ở phần thập phân là .........3Biết a x 3,5 + a x 12,5 = 396,8. Vậy a = ........4Cho biết: y x 21 + 12,8 = 397,1. Như vậy, y = .............5157,45 x 25,84 + 157,45 x 74,16 = ............

Sợi dây thứ nhất dài 55,8m. Sợi dây thứ hai dài bằng673

5sợi thứ nhất. Sợi dây thứ haidài….. m.

Trong kho có 459,12 tấn thóc. Người ta đã lấy ra3

10số thóc. Trong kho cònlại..............kg thóc.

8Trung bình cộng của 2 số là 25,45, số lớn gấp 4 lần số bé. Số bé là ......

Lớp 5A0 có 38 học sinh. Khi tổ chức liên hoan lớp đó mua 38 chai nước có chương trình9khuyến mại. Nếu mặt trong của nắp chai có logo của nhà sản xuất thì cứ 5 nắp chai như thế

đổi được một chai mới. Vậy nếu may mắn thì học sinh lớp đó có thể được uống nhiều

nhất .......chai nước như thế.

Bác Minh Phúc mang 2 triệu đồng đi siêu thị mua 3 loại sản phẩm. Loại I giá 50010nghìn/sản phẩm. Loại II giá 200 nghìn/sản phẩm. Loại III giá 100 nghìn/sản phẩm. Tổng số

sản phẩm mà bác mua được là ít nhất có thể. Vậy bác Minh Phúc mua tất cả …………..sản

phẩm.

Xe I chở 13 thùng bánh. Xe II chở 12 thùng kẹo. Biết mỗi thùng bánh nặng bằng mỗi thùng11kẹo và cả hai xe chở tất cả 36,25 tạ bánh và kẹo. Hỏi mỗi thùng bánh hoặc kẹo nặng bao

nhiêu tạ?12Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12,5m, chiều rộng bằng 3535 chiều dài. Tính chu vi

và diện tích mảnh đất đó.Bài tập cuối tuần mơn Tốn lớp 5 (cả năm)Bài tập về nhà số 17Bài

1ĐềĐáp số12 x 0,5 …. 12 : 2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là…2Số dư của phép chia 45,67 cho 18 nếu lấy thương có hai chữ số ở phần thập phân là .........3Biết a x 3,5 + a x 12,5 = 396,8. Vậy a = ........4Cho biết: y x 21 + 12,8 = 397,1. Như vậy, y = .............5157,45 x 25,84 + 157,45 x 74,16 = ............

Sợi dây thứ nhất dài 55,8m. Sợi dây thứ hai dài bằng673

5sợi thứ nhất. Sợi dây thứ haidài….. m.

Trong kho có 459,12 tấn thóc. Người ta đã lấy ra3

số thóc. Trong kho còn lại..............kg

10thóc.

8Trung bình cộng của 2 số là 25,45, số lớn gấp 4 lần số bé. Số bé là ......

Lớp 5A0 có 38 học sinh. Khi tổ chức liên hoan lớp đó mua 38 chai nước có chương trình9khuyến mại. Nếu mặt trong của nắp chai có logo của nhà sản xuất thì cứ 5 nắp chai như thế

đổi được một chai mới. Vậy nếu may mắn thì học sinh lớp đó có thể được uống nhiều

nhất .......chai nước như thế.

Bác Minh Phúc mang 2 triệu đồng đi siêu thị mua 3 loại sản phẩm. Loại I giá 50010nghìn/sản phẩm. Loại II giá 200 nghìn/sản phẩm. Loại III giá 100 nghìn/sản phẩm. Tổng số

sản phẩm mà bác mua được là ít nhất có thể. Vậy bác Minh Phúc mua tất cả …………..sản

phẩm.

Xe I chở 13 thùng bánh. Xe II chở 12 thùng kẹo. Biết mỗi thùng bánh nặng bằng mỗi thùng11kẹo và cả hai xe chở tất cả 36,25 tạ bánh và kẹo. Hỏi mỗi thùng bánh hoặc kẹo nặng bao

nhiêu tạ?12Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12,5m, chiều rộng bằng 3535 chiều dài. Tính chu vi

và diện tích mảnh đất đó.Bài tập cuối tuần mơn Toán lớp 5 (cả năm)Bài tập về nhà số 18Bài

1 Một tam giác có ……. đường cao.

2

3

4

5

67ĐềĐáp sốTam giác ABC có đáy BC = 45cm; đường cao AH = 28cm. Như vậy, diện tích tam giác

ABC là………… cm2.

Tam giác MNP có đáy MN = 24cm và đường cao PK = 15cm. Như vậy, diện tích tam giác

MNP là ……cm2.

Một tam giác có diện tích 12,6dm2 và chiều cao là 45cm. Như vậy, cạnh đáy tương ứng

của tam giác đó dài là ……… dm.

Tam giác ABC vng có độ dài hai cạnh góc vng lần lượt là 6cm và 8cm. Như vậy, diện

tích tam giác đó là… cm2.

Một tam giác có diện tích 7,2dm2, đáy tam giác dài 16dm. Như vậy, chiều cao tương ứng

là….. dm.

Cho một hình tam giác vng có cạnh góc vng thứ nhất dài 24 cm và bằng3

4cạnh gócvng thứ hai. Cạnh còn lại dài 40cm. Như vậy, chu vi tam giác đó là…. cm.

8Một mảnh đất hình tam giác vng có tổng hai cạnh góc vng là 62cm. Cạnh góc vng

thứ nhất gấp rưỡi cạnh góc vng thứ hai. Tính diện tích tam giác đó

So sánh phần tô màu và phần không được tô màu của hình chữ nhật9bên?Cho tam giác ABC có độ dài đáy BC = 6cm và chiều cao tương ứng

101112AH = 4cm. Vậy diện tích phần tơ màu là: ……….cm2.Cho tam giác ABC vng ở đỉnh A có diện tích 54dm2. Biết độ dài cạnh AB = 9dm và độ

dài cạnh BC bằng 125% độ dài cạnh AC. Tính chu vi hình tam giác ABC.

Một thửa ruộng hình tam giác vng có tổng hai cạnh góc vng là 88m và cạnh góc vng

3

thứ nhất bằng

cạnh góc vng thứ hai. Trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, trung

5

bình cứ 100m2m2 thu được 70kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được

bao nhiêu tạ thóc?Bài tập cuối tuần mơn Tốn lớp 5 (cả năm)Bài tập về nhà số 19Bài

1ĐềĐáp sốĐường kính của một hình tròn gấp …. lần bán kính của nó.2Bán kính một hình tròn gấp lên 3 lần thì chu vi hình tròn đó gấp lên ……….. lần.3Bán kính một hình tròn gấp lên 3 lần thì diện tích hình tròn đó gấp lên ……….. lần.4Diện tích của hình tròn có đường kính 2dm là………….dm25Chu vi một hình tròn là 376,8cm. Diện tích hình tròn đó là…… cm26

7

8Bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường, đoạn đường dài 2,826km. Bánh xe có đường kính

60cm. Bánh xe phải quay hết …… vòng.

Một hình thang có diện tích là 90cm2, đáy lớn dài 5dm, đáy bé bằng một nửa đáy lớn.

Chiều cao của hình thang là …..cm

Một miệng thùng hình tròn có chu vi là 15,7dm. Tính diện tích của miệng thùng đó. Diện

tích miệng thùng đó là…………….dm2.

Cho các bánh xe hình tròn được xếp như hình dưới đây. Nếu bánh xe A quay thì sẽ tạo ra

một lực ma sát làm bánh xe B cũng quay và khi bánh xe B quay cũng tạo ra một lực ma sát

làm bánh xe C quay, cứ như thế khi ta quay bánh xe A thì bánh xe F cũng quay. Ta quy ước9hướng 1 là hướng cùng chiều kim đồng hồ, hướng 2 là hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Vậy bánh xe A quay hướng 1 thì bánh xe 6 sẽ quay hướng: ......Một cái ao rất nhiều bèo tây. Biết trung bình cứ sau 7 ngày là số bèo tây được gấp lên hai

10lần. Biết hôm nay, bèo tây đã kín mặt ao. Vậy 14 ngày trước bèo tây chiếm ……% diện

tích mặt ao.

Một mảnh vườn hình tam giác có đáy bằng113

chiều cao và kém chiều cao là 40m.

5a) Tính diện tích mảnh vườn đó.

b) Người ta trồng tất cả 156 cây vừa cam vừa chanh trên mảnh vườn, số cam nhiều hơn số

chanh 18 cây. Tính số cây mỗi loại người ta trồng trong vườn.12Cho hình bên. Biết đường kính hình tròn bằng 14cm. Tính diện tích phần

gạch chéo.Bài tập cuối tuần mơn Tốn lớp 5 (cả năm)Bài tập về nhà số 20

Bài

1Đề

Hình hộp chữ nhật có ……….. đỉnh.2Hình hộp chữ nhật có ……….. cạnh.Đáp sốNgười ta th sơn tường xung quanh và trần một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều

3dài 8m, chiều rộng 6m và chiều cao 45dm. Biết diện tích các cửa là 8,7m2. Vậy diện tích

cần sơn là …m24

567Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích của …… mặt bên.

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 15cm, chiều cao 1,2dm. Như vậy,

diện tích tồn phần của hình hộp chữ nhật đó là……………………..dm2dm2.

Một cái tủ dạng hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 14m2, chiều cao của tủ là

3

2m, chiều rộng bằng

chiều dài. Diện tích của đáy tủ là… m2.

4

2

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5dm, chiều rộng bằng

chiều dài, chiều cao là

3

3,6dm. Diện tích xung quanh của hình hộp đó là ..dm28Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5dm, chiều rộng bằng2

chiều dài, chiều cao là

33,6dm. Diện tích tồn phần của hình hộp đó là … dm2.

Cho 4 tấm bìa hình tròn bằng nhau (r = 1dm) được xếp đều cân đối như9hình dưới đây. Vậy diện tích khoảng trống nằm giữa 4 hình tròn đó

là …….dm2dm2.

Các hình lập phương được

xếp theo quy luật như hình10vẽ dưới đây. Vậy hình thứ

100…….hìnhlậpphương.

Người ta qt vơi xung quanh tường và trần bên trong của một căn phòng có chiều dài

117,5m; chiều rộng 6m và chiều cao 4,5m. Diện tích các cửa là 8 m2m2. Tính diện tích được

qt vơi.

Một cái thùng tơn khơng nắp có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m; chiều rộng12bằng 4/5 chiều dài và chiều cao bằng 8dm. Người ta sơn cả mặt trong và mặt ngồi chiếc

thùng đó. Tính số tiền làm thùng tơn này, biết tiền mua tơn 35000đồng/1m2m2 (khơng

tính mép hàn) và tiền sơn giá 20000đồng/1m2m2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lớp 5A0 có 38 học sinh. Khi tổ chức liên hoan lớp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×