Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP[1] Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn an toàn về cấu tạo lắp đặt và sử dụngthang máy, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội năm 2002.

[2] ThS. Hoa Văn Ngũ – TS. Phạm Quang Dũng – Pgs, TS. Vũ Liêm Chính (chủbiến), Thang máy cấu tạo – lựa chọn – lắp đặt và sử dụng, Nhà xuất bản

Khoa học kỹ thuật, Hà Nội năm 2004.

[3] Emst Neufert, Dữ liệu kiến trúc sư, Nhà xuất bản Thống kê, Việt Nam năm2004.

[4] GS. TS. KTS. Nguyễn Đức Thiềm – GS. TS. KTS. Nguyễn Mạnh Thu –PSG. TS. KTS. Trần Bút, Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng, Nhà xuất bản

Khoa học kỹ thuật, Việt Nam năm 2007.

[5] ThS. Trần Thanh Trang, Chương trình thực hành cảm biến, Đại học MởTp.Hồ Chí Minh.

[6]Trần Xuân Truờng – Sinh viên K2001 – Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh,Tài liệu sử dụng CCS tiếng Việt, website http://tailieu.vn

[7] Nguyễn Đình Phú, Vi xử lý – PIC, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2017.

[8] Nguyễn Đình Phú, Phan Vân Hồn, Trương Ngọc Anh, Vi điều khiển – PIC, Đại

Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2017.

[9] Microchip, PIC16F887 datasheet.

[10]

NXP Semiconductors, 74HC573 datasheet.

[11]ON Semiconductor, 74LS247 datasheet.

[12]

ON Semiconductor, 74LS08 datasheet.PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH VIẾT TRÊN CCS

THƯ VIỆN : TV_16F887.C

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINHĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

#INCLUDE <16F877A.H>

#DEVICE ADC =10

#FUSES NOWDT,PUT,HS,NOPROTECT, NOLVP

#USE DELAY(CLOCK =20M)

#use fast_io(a)

INT1 CDNN(INT16 CHAN)

{

IF(!INPUT(CHAN))

{

DELAY_MS(20);

IF(!INPUT(CHAN))

{

WHILE(!INPUT(CHAN)); RETURN 1;

}

}

RETURN 0;

}

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH :

#include

#byte NUTNHAN = 0x06

#bit hang1 = NUTNHAN.1

#bit hang2 = NUTNHAN.2

#bit hang3 = NUTNHAN.3

#bit cot1 = NUTNHAN.4

#bit cot2 = NUTNHAN.5

#bit cot3 = NUTNHAN.6

#bit cot4 = NUTNHAN.7

#byte tinhieu = 0x09

#bit khoathang = tinhieu.0

#bit baodong = tinhieu.1

///////////////////////////////

#byte DIEUKHIEN = 0x07

#bit dixuong = DIEUKHIEN.0

#bit dilen = DIEUKHIEN.1

#bit dong = DIEUKHIEN.2

#bit mo = DIEUKHIEN.3

#bit buzzer = DIEUKHIEN.4

#bit CBmo = DIEUKHIEN.5

#bit CBdong = DIEUKHIEN.6

#bit CBgiua = DIEUKHIEN.7

#byte CAMBIENTANG = 0x08

#bit CBtang0 = CAMBIENTANG.0

#bit CBtang1 = CAMBIENTANG.1

#bit CBtang2 = CAMBIENTANG.2

#bit CBtang3 = CAMBIENTANG.3

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINHĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

#byte nholen = 0xA0

#bit nholen0 = nholen.0

#bit nholen1 = nholen.1

#bit nholen2 = nholen.2

#bit nholen3 = nholen.3

#byte nhoxuong = 0x120

#bit nhoxuong0 = nhoxuong.0

#bit nhoxuong1 = nhoxuong.1

#bit nhoxuong2 = nhoxuong.2

#bit nhoxuong3 = nhoxuong.3

#byte dungtang = 0x32

#bit dungtang0 = dungtang.0

#bit dungtang1 = dungtang.1

#bit dungtang2 = dungtang.2

#bit dungtang3 = dungtang.3

int trangthai = 2;

int vitri;

int ngat;

int chophep ;

int lenhmocua = 0;

int lenhdongcua = 0;

int tam;

unsigned int8 i;

#INT_EXT

void ext()

{

disable_interrupts(INT_EXT);

set_tris_b(0b11110001);

ngat = 1;

while (ngat==1)

{

hang1 = 0; hang2 = 1; hang3 = 1;

if (cot1 == 0)

{

if (trangthai == 2)

{

if (vitri == 0)

{lenhmocua = 1; goto thoat; }

else

{ dungtang0 = 1; trangthai = 0; goto thoat; }

}

else

{

if (trangthai == 1)

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINHĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

{

if (CBtang0 == 0)

{ dungtang0 = 1; goto thoat; }

else

{ nhoxuong0 = 1; goto thoat; }

}

else

{ dungtang0 = 1; goto thoat;}

}

}

if (cot2 == 0)

{

if(trangthai==2)

{

if (vitri == 1)

{lenhmocua=1; goto thoat;}

else

{

if (vitri < 1)

{dungtang1=1; trangthai =1; goto thoat;}

else

{dungtang1=1; trangthai=0; goto thoat;}

}

}

else

{

if (trangthai ==1)

{

if(CBtang1==0)

{dungtang1 =1; goto thoat;}

else

{

if (vitri < 1)

{dungtang1 =1; goto thoat;}

else

{nhoxuong1=1; goto thoat;}

}

}

else

{

if (CBtang1 ==0)

{dungtang1 =1; goto thoat;}

else

{

if (vitri > 1)

{ dungtang1 =1; goto thoat;}

else

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINHĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

{ nholen1=1; goto thoat;}

}

}

}

}

if (cot3 == 0)

{

if(trangthai==2)

{

if (vitri == 2)

{lenhmocua=1; goto thoat;}

else

{

if (vitri < 2)

{dungtang2=1; trangthai =1; goto thoat;}

else

{dungtang2=1; trangthai =0; goto thoat;}

}

}

else

{

if (trangthai ==1)

{

if(CBtang2==0)

{dungtang2 =1; goto thoat;}

else

{

if (vitri < 2)

{dungtang2 =1; goto thoat;}

else

{nhoxuong2=1; goto thoat;}

}

}

else

{

if (CBtang2 ==0)

{dungtang2 =1; goto thoat;}

else

{

if (vitri > 2)

{dungtang2 =1; goto thoat;}

else

{nholen2=1; goto thoat;}

}

}

}

}

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINHĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

if (cot4 == 0)

{

if (trangthai == 2)

{

if (vitri == 3)

{lenhmocua=1; goto thoat;}

if (vitri < 3)

{dungtang3 = 1; trangthai = 1; goto thoat;}

}

else

{

if (trangthai == 1)

{

if (CBtang3 == 0)

{dungtang3 = 1; goto thoat;}

else

{dungtang3 = 1; goto thoat;}

}

else

{

if (CBtang3 == 0)

{dungtang3 = 1; goto thoat;}

else

{nholen3 = 1; goto thoat;}

}

}

}

ngat = 2;

}

while (ngat==2)

{

hang1 = 1; hang2 = 0; hang3 = 1;

if (cot1 == 0)

{

if (trangthai==2)

{

if (vitri == 0)

{lenhmocua=1; goto thoat;}

else

{dungtang0 = 1, trangthai = 0; goto thoat;}

}

else

{

if (trangthai == 1)

{

if (CBtang0 == 0)

{dungtang0 = 1; goto thoat;}

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINHĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

else

{nhoxuong0 = 1; goto thoat;}

}

else

{dungtang0 = 1; goto thoat;}

}

}

if (cot2 == 0)

{

if (trangthai==2)

{

if (vitri == 1)

{lenhmocua=1; goto thoat;}

else

{

if (vitri > 1)

{dungtang1 = 1; trangthai =0; goto thoat;}

else

{dungtang1 = 1; trangthai = 1; goto thoat;}

}

}

else

{

if (trangthai == 1)

{

if (CBtang1 ==0)

{dungtang1=1; goto thoat;}

else

{

if (vitri <1)

{dungtang1=1; goto thoat;}

else

{nholen1 =1; goto thoat;}

}

}

else

{nholen1 =1; goto thoat;}

}

}

if (cot3 == 0)

{

if (trangthai==2)

{

if (vitri == 2)

{lenhmocua=1; goto thoat;}

else

{

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINHĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

if (vitri > 2)

{dungtang2 = 1; trangthai =0; goto thoat;}

else

{dungtang2 = 1; trangthai = 1; goto thoat;}

}

}

else

{

if (trangthai == 1)

{

if (CBtang2 ==0)

{dungtang2=1; goto thoat;}

else

{

if (vitri <2)

{dungtang2=1; goto thoat;}

else

{nholen2 =1; goto thoat;}

}

}

else

{nholen2 =1; goto thoat;}

}

}

if (cot4 == 0)

{

if (chophep == 1)

{ lenhdongcua = 0; lenhmocua = 1; goto thoat; }

else

{ lenhmocua = 0; goto thoat; }

}

ngat = 3;

}

while (ngat == 3)

{

hang1 = 1; hang2 = 1; hang3 = 0;

if (cot1 == 0)

{

if (trangthai == 2)

{

if (vitri == 1)

{lenhmocua=1; goto thoat;}

else

{

if (vitri < 1)

{dungtang1=1; trangthai = 1; goto thoat;}

else

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINHĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

{dungtang1= 1; trangthai = 0; goto thoat;}

}

}

else

{

if (trangthai == 1)

{nhoxuong1 =1; goto thoat;}

else

{

if (CBtang1 == 0)

{dungtang1 =1; goto thoat;}

else

{

if (vitri >1)

{dungtang1 =1; goto thoat;}

else

{nhoxuong1 = 1; goto thoat;}

}

}

}

}

if (cot2 == 0)

{

if (trangthai == 2)

{

if (vitri == 2)

{lenhmocua=1; goto thoat;}

else

{

if (vitri < 2)

{dungtang2=1; trangthai = 1; goto thoat;}

else

{dungtang2= 1; trangthai = 0; goto thoat;}

}

}

else

{

if (trangthai == 1)

{nhoxuong2 =1; goto thoat;}

else

{

if (CBtang2 == 0)

{dungtang2 =1; goto thoat;}

else

{

if (vitri >2)

{dungtang2 =1; goto thoat;}

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINHĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

else

{nhoxuong2 = 1; goto thoat;}

}

}

}

}

if (cot3 == 0)

{

if (trangthai==2)

{

if (vitri ==3)

{lenhmocua=1; goto thoat;}

else

{

if (vitri < 3)

{dungtang3 = 1; trangthai = 1; goto thoat;}

}

}

else

{

if (trangthai == 1)

{dungtang3 = 1; goto thoat;}

else

{

if (CBtang3 ==0)

{dungtang3 = 1; goto thoat;}

else

{nholen3 = 1; goto thoat;}

}

}

}

if (cot4 == 0)

{

if (chophep ==1 )

{ lenhmocua=0; lenhdongcua = 1; goto thoat;}

else

{ lenhdongcua = 0; goto thoat; }

}

thoat:

hang1 = 0; hang2 = 0; hang3 = 0;

enable_interrupts(INT_EXT);

break;

}

}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void cabin()

{

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINHĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

mocabin:

dong = 1; mo = 0;

do

{

if (lenhdongcua==1)

{mo = 1; dong=0; goto dongcabin;}

else

{dong = 1; mo = 0;}

if (CBmo == 0)

{ while ( lenhdongcua == 0)

{

mo = 1;

lenhmocua = 0;

while ( khoathang ==0) ;

if (lenhdongcua == 1)

{dong = 0; goto dongcabin;}

else

{

for ( i =0 ;i<100;i++)

{ delay_ms(30);

while ( khoathang ==0) ;

if ( lenhdongcua ==1)

{

dong = 0;

goto dongcabin;

}

}

dong = 0;

goto dongcabin;

}

}

}

}while(dong == 1);

dongcabin:

do

{

if (lenhmocua == 1)

{dong = 1; mo = 0; goto mocabin;}

else {mo = 1; dong = 0;}

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×