Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tích hợp- liên môn là một trong những quan điểm giáo dục đã trở thành xu thế trong việc xác định nội dung dạy học ở các trường phổ thông và trong xây dựng chương trình môn học ở nhiều nước trên thế giới. Vận dụng hợp lí quan điểm tích hợp - liên môn trong

Tích hợp- liên môn là một trong những quan điểm giáo dục đã trở thành xu thế trong việc xác định nội dung dạy học ở các trường phổ thông và trong xây dựng chương trình môn học ở nhiều nước trên thế giới. Vận dụng hợp lí quan điểm tích hợp - liên môn trong

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng kiến kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------số ít học sinh rất yêu thích Tin học và thích tìm hiểu một số bài tốn, dạng tốn

ngồi sách giáo khoa.

Kết quả khảo sát kiểm tra 15 phút sau khi học xong bài “Cấu trúc rẽ

nhánh” của lớp 11A2 năm học 2018 - 2019 khi chưa thực hiện đề tài như sau:

Điểm bài làm 4.1- 5.0

Số lượng

8

theo HS

Tỉ lệ

20%5.1 - 6.0

106.1- 7.0

127.1- 8.0

725%30%17,5%8.1 – 9.0 9.1 - 10

2

1

5%2,5%Vấn đề đặt ra là để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học

ở trường THPT Lê Hồn, tơi đã thử nghiệm và đưa ra giải pháp giúp học sinh

hiểu và vận dụng được cấu trúc rẽ nhánh để xây dựng thuật toán và giải quyết

được các bài toán cụ thể, giải pháp cụ thể như sau:

2.3. Các giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề:

2.3.1. Đối tượng dạy học của bài học:

- Đối tượng học sinh:

+ Học sinh lớp 11A1 Trường THPT Lê Hoàn – Thọ Xuân

+ Số lượng 40 em

- Những đặc điểm cần thiết: Học sinh đã được học kiến thức về cách giải

phương trình bậc hai.

2.3.2. Thiết bị dạy học:

- Máy tính, máy chiếu;

- Giáo án;

- Sách giáo khoa và sách giáo viên Tin học 11.

- Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan , tài liệu tham khảo.

- GV yêu cầu học sinh phải chuẩn bị về:

+ Học bài: Cấu trúc rẽ nhánh

+ Đọc và tìm hiểu tốn: “Cách giải phương trình bậc hai”.

2.3.3. Nội dung tiết học:

Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

2.3.3.1. Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ:

Bài tốn: cho 2 số ngun a, b; tìm Max(a,b).

u cầu: viết phần tên, phần khai báo, và câu lệnh nhập a, b.

Nêu thuật tốn tìm Max(a,b).

--------------------------------------------------------------------------------------------- 6Sáng kiến kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------Giáo viên đặt vấn đề: Chương trình giải quyết các bài toán mà chúng ta đã xem

xét ở các bài học trước chỉ dừng lại ở việc tính tốn đơn thuần. Trong thực tế, có

nhiều bài tốn khi giải cần phải chia trường hợp. Ví dụ để giải một phương trình

bậc hai ax2 + bx + c = 0 với a, b, c là các số thực cho trước và a ≠ 0, ta cần phải

xét dấu của biết số delta. Ví dụ khác để đưa ra màn hình số ngày của một năm

nào đó được nhập tà bàn phím, ta cũng phải xét xem đó là năm nhuận (có 366

ngày) hay là năm khơng nhuận (có 365 ngày). Trong bài học này ta sẽ tìm hiểu

về cấu trúc rẽ nhánh để giải quyết các bài tốn thuộc dạng đó.

2.3.3.2. Bài mới

Hoạt động 1: Khái niệm rẽ nhánh

GV: Cần thiết có cấu trúc rẽ nhánh để biểu diễn thuật tốn. Các ngơn ngữ lập

trình đều có các câu lệnh thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.

- Nội dung : Đưa ra khái niệm cấu trúc rẽ nhánh ở dạng thiếu và đủ.

- Phương pháp dạy học : Giáo viên thuyết trình về cấu trúc rẽ nhánh. Đưa ra các

ví dụ thực tế về các mệnh đề thiếu và các mệnh đề đủ, nêu câu hỏi, dẫn dắt đến

khái niệm về cấu trúc rẽ nhánh.

- Hoạt động của giáo viên và học sinh:

GV: Thuyết trình về cấu trúc rẽ nhánh.

- Đưa ra các ví dụ về mệnh đề thiếu và mệnh đề đủ;

Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều việc chỉ được thực hiện khi một điều kiện

cụ thể nào đó được thõa mãn:

Ví dụ 1: Châu hẹn Ngọc: “Chiều nay nếu trời khơng mưa thì Châu sẽ đến nhà

ngọc”

Ta nói cách diễn đạt thuộc mệnh đề thiếu:

Nếu … thì …

Cụ thể là: Nếu < trời khơng mưa> thì

Ví dụ 2: Lần khác Ngọc nói với Châu: “Chiều nay nếu trời khơng mưa thì Ngọc

sẽ đến nhà Châu, nếu mưa thì Ngọc sẽ gọi điện cho Châu để trao đổi”

Ta nói cách diễn đạt thuộc mệnh đề đủ:

Nếu … thì … nếu khơng thì…

Gv: Nêu câu hỏi: - Các em hãy cho thêm các ví dụ tương tự về những việc chỉ

được thực hiện khi một điều kiện cụ thể nào đó được thõa mãn:

HS: Suy nghĩ tham gia xây dựng bài.

GV: Dẫn dắt đến khái niệm về cấu trúc rẽ nhánh

Tích hợp kiến thức giải phương trình bậc hai.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 7Sáng kiến kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------Ví dụ 3 : Để viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax 2 + bx + c = 0 với a, b,

c là các số thực cho trước và a≠ 0, trước tiên ta tính biệt số delta:

Tính D = b2 – 4ac;

Sau đó tùy thuộc vào giá trị của D mà ta có tính nghiệm hay khơng.

GV : Đưa ra ví dụ rồi cùng học sinh thảo luận phương pháp giải quyết bài tốn.Kiểm tra

>=0

Thơng báo vơ

nghiệmTính và đưa ra

nghiệmKết thúc

GV: u cầu học sinh viết lại mệnh đề dạng đủ cho ví dụ 3

HS: Vận dụng kiến thức về giải phương trình bậc hai để giải bài tốn.

- Nếu D<0 thì phương trình vơ nghiệm

- Nếu D >=0 thì phương trình có nghiệm

- Như vậy tùy thuộc vào giá trị của D mà ta đưa ra vơ nghiệm hay có nghiệm.

Hoặc có thể nói : Nếu D < 0 thì phương trình vơ nghiệm, ngược lại thì phương

trình có nghiệm.

GV kết luận: Cấu trúc rẽ nhánh: Cấu trúc dùng để mô tả các mệnh đề có dạng

như hai ví dụ trên được gọi là cấu trúc rẽ nhánh.

GV: Giới thiệu câu lệnh If – Then thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong ngơn ngữ lập

trình pascal.

GV : Đưa ra cấu trúc lệnh rẽ nhánh trong Pascal. Nhắc nhở học sinh đây là cấu

trúc quan trọng, nó sẽ được sử dụng rất nhiều trong các chương trình sau này.

HS: Nghe giảng ghi chép đầy đủ

Pascal dùng câu lệnh If – then để mô tả việc rẽ nhánh tương ứng với hai loại

mệnh đề rẽ nhánh như nhau

- Dạng thiếu :--------------------------------------------------------------------------------------------- 8Sáng kiến kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------If <điều kiện> Then ;

- Dạng đầy đủ :

If <điều kiện> Then < câu lệnh 1>

Else

Trong đó:

- Điều kiện : Là biểu thức quan hệ Logic.

- Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là 1 câu lệnh của Pascal

GV : Lưu ý các em sau Then và sau Else chỉ có một lệnh chương trình.

GV: Mơ phỏng trên sơ đồ khối để giải thích câu lệnh rẽ nhánh và yêu cầu học

sinh làm theo;

IF

IF

Điều

kiện

SĐ Câu

lệnhĐiều kiệnĐCâu lệnhSGv: Giải thích kỹ hoạt động của câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, sau đó yêu cầu

học sinh giải thích sơ đồ rẽ nhánh dạng đủ.

GV kết luận: Hoạt động của các câu lệnh :

- Dạng thiếu : Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh được thực hiện, nếu điều kiện

sai thì khơng thực hiện gì

- Dạng đủ : Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, nếu điều kệin sai thì

thực hiện câu lệnh 2.

GV : Với hai dạng này, dạng nào dùng thuận tiện hơn ?

HS : Tìm câu trả lời, giáo viên gợi ý để học sinh đưa ra được tùy trường hợp cụ

thể mà dùng dạng thiếu hay dạng đủ.

Đưa ra các ví dụ có sử dụng lệnh rẽ nhánh, nếu khơng có lệnh rẽ nhánh thì

khơng thể thực hiện được.

Tích hợp kiến thức tốn học cách tìm giá trị lớn nhất của hai số.

GV: Làm mẫu và yêu cầu học sinh làm theo:

GV làm mẫu ví dụ 4,5

VD 4 : If (X Mod 2 = 0) Then

WRITE(x,’La so chan’);

--------------------------------------------------------------------------------------------- 9Sáng kiến kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------VD 5: If DELTA <0 Then

WRITE(‘PT Vo Nghiem’)

Else WRITE(‘PT co nghiem’);

GV: Nêu câu hỏi

VD 6: Tìm giá trị lớn nhất (max) của 2 số a và b

HS: Suy nghĩ tham gia xây dựng bài.

GV: yêu cầu học sinh thực hiện ở 2 cách.

GV: Sửa lại

Cách 1 :

Max :=a; If b >a Then max :=b;

Cách 2 :

If a >b Then max :=a Else max :=b;

GV : ở VD6: Cách nào nhanh hơn, tiện hơn?

=> Cách 2 tiện hơn

GV : Phân tích sự tiện lợi trong cách 2 và số lệnh mà máy phải thực hiện

Hoạt động 2: Câu lệnh ghép

- Nội dung : Đưa ra cú pháp câu lệnh ghép.

- Phương pháp dạy học : Giáo viên thuyết trình về câu lệnh ghép. Đưa ra các ví

dụ về câu lệnh ghép, nêu câu hỏi, dẫn dắt đến khái niệm câu lệnh ghép.

- Hoạt động của giáo viên và học sinh:

GV: Thuyết trình về cấu trúc rẽ nhánh.

GV : Trong câu lệnh If – Then muốn thực hiện nhiều lệnh sau Then hay nhiều

lệnh sau Else làm thế nào ?

HS : Phát biểu ý kiến của mình.

GV : Khi đó ta cần gộp nhiều lệnh đó lại và coi đó là một câu lệnh trong chương

trình. Các ngơn ngữ lập trình thường có cấu trúc để giúp ta thực hệin điều này.

HS: Nghe giảng, ghi bài đầy đủ

GV: Đưa ra cú pháp câu lệnh ghép

- Trong ngôn ngữ Pascal, Câu lệnh ghép có dạng:

BeginEnd ;

Chú ý :

--------------------------------------------------------------------------------------------- 10Sáng kiến kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------- Sau End phải là dấu; và trước Else khơng chứa dấu ;

- Từ nay nói đến câu lệnh thì đó có thể là câu lệnh đơn hoặc là câu lệnh ghép;

Tích hợp kiến thức tốn cách tìm nghiệm phương trình bậc hai.

GV: Giảng và làm mẫu ví dụ 7, đồng thời yêu cầu học sinh cùng thực hiện mơ

phỏng theo từng dòng lệnh.

HS: Suy nghĩ tham gia xây dựng bài.

Ví dụ 7 :

if d <0 then

writeln(‘phuong trinh vo nghiem’)

else

begin

x1 :=(-b-sqrt(delta))/(2*a);

x2 := - b/a – x1;

writeln(‘x1=’,x1:6:3,’x2=’,x2:6:3);

end;

Hoạt động 3: Vận dụng tốn học để viết chương trình giải phương trình bậc

hai và tìm số ngày của năm cho trước.

- Nội dung : Khai thác các chương trình minh họa để củng cố kiến thức về câu

lệnh rẽ nhánh.

- Phương pháp dạy học : Kết hợp phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, vấn

đáp, sử dụng phương tiện trực quan…

- Hoạt động của giáo viên và học sinh:

GV: Yêu cầu học sinh đọc ví dụ 8. Trả lời các câu hỏi dưới đây:

Ví dụ 8 :

Tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai: ax2 + bx + c= 0

1. Hãy xác định Input và output của bài tốn?

2. Chương trình cần khai báo những biến nào? Hãy phát biểu chính xác câu lệnh

khai báo các biến đó?

3. Chương trình có thể chia thành mấy phần? ( 3 phần: nhập dữ liệu; Tính D và

biện luận theo D để đưa ra màn hình thơng tin về nghiệm)

4. Hãy phát biểu chính xác các câu lệnh thực hiện phần nhập dữ liệu và tính D?

5. Để biện luận theo D và thông báo lên màn hình thơng tin về nghiệm, ta sẽ sử

dụng đoạn chương trình nào đã biết? (Sử dụng lại ví dụ 7)

HS: Suy nghĩ tham gia xây dựng bài.--------------------------------------------------------------------------------------------- 11Sáng kiến kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------GV: tổ chức lớp thành 2 nhóm, yêu cầu học sinh viết chương trình hồn thiện

lên bìa trong.

- Thu phiếu trả lời chiếu lên bảng, gọi học sinh nhóm khác nhận xét, đánh giá.

- Chuẩn hóa lại chương trình cho cả lớp bằng chương trình mẫu giáo viên.

Input: Các hệ số a, b, c nhập từ bàn phím

Output: Đưa ra màn hình nghiệm thực hoặc thơng báo “phương trình vô

nghiệm”

Program Giai_PTB2;

Uses crt;

Var a, b, c : real;

D, x1, x2 : Real;

Begin

Clrscr;

Write (‘nhap a, b, c’);

Realln(a,b,c);

D:=b*b – 4*a*c;

If D<0 then writeln(‘Phuong trinh vo nghiem’)

Else

Begin

X1: = ( - b – sqrt(D))/(2*a);

X2 : = -b/a – x1;

Writeln(‘x1= ‘, x1:6:2, ‘ x2 = ‘,

x2:6:2);

End;

Readln;

End.

GV: Yêu cầu học sinh đọc ví dụ 9. Trả lời các câu hỏi dưới đây, rồi yêu cầu HS

lên bảng viết chương trình đầy đủ:

Ví dụ 9 :

Tìm số ngày của một năm: Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết

cho 4 nhưng không chia hết cho 100 .

Tích hợp tốn học để tính số ngày của năm N.

GV: Nêu các câu hỏi:

1. Hãy xác định Input và output của bài tốn?

2. Chương trình cần khai báo những biến nào? Hãy phát biểu chính xác câu lệnh

khai báo các biến đó?

--------------------------------------------------------------------------------------------- 12Sáng kiến kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------3. Chương trình có thể chia thành mấy phần?

4. Hãy phát biểu chính xác các câu lệnh thực hiện phần nhập dữ liệu?

5. Để tính số ngày của năm ta viết câu lệnh nào?)

HS: Thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao.

GV: tổ chức lớp thành 2 nhóm, yêu cầu học sinh viết chương trình hồn thiện

lên bìa trong.

- Thu phiếu trả lời chiếu lên bảng, gọi học sinh nhóm khác nhận xét, đánh giá.

- Chuẩn hóa lại chương trình cho cả lớp bằng chương trình mẫu giáo viên.

Input: N nhập từ bàn phím

Output: Đưa ra màn hình số ngày của năm N.

Program Nam _ nhuan;

Uses crt;

Var N, SN : integer;

Begin

Clrscr;

Write (‘Nam’);

Realln(N);

If (N mod 400 = 0) or (N mod 4 = 0) or (N mod 100 <> 0) then SN:= 366

Else SN:=365;

Writeln(‘ so ngay cua nam ‘,N, ‘ la ‘, SN);

Readln;

End.

Củng cố kiến thức ( Bài tập TNKQ :10 câu)

1. Trong ngôn ngữ lập trình pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng:

A. if ; then ;

B. if then ;

C. if then .

D. if ; then

2. Trong ngơn ngữ lập trình pascal câu lệnh nào sau đây là đúng:

A. if ; then ; else ;

B. if then ; else ;

C. if then else ;

D. if then else

3. Trong cú pháp tổng quát của câu lệnh if – then dạng thiếu hoặc dạng đủ, các

câu lệnh: câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 có thể là:

--------------------------------------------------------------------------------------------- 13Sáng kiến kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------A. Câu lệnh đơn;

B. Câu lệnh ghép;

C. Câu lệnh có cấu trúc ví dụ như câu lệnh if – then khác;

D. Tất cả các khả năng trên.

Hãy chọn phương án đúng.

4. Trong cú pháp tổng quát của câu lệnh if – then dạng khuyết hoặc dạng đủ,

điều kiện của câu lệnh rẽ nhánh chính xác là:

A. Một biểu thức quan hệ;

B. Một biểu thức logic;

C. Một biểu thức số học;

D. Một biểu thức quan hệ hoặc biểu thức logic;

Hãy chọn phương án đúng nhất.

5. Trong ngôn ngữ lập trình pascal, về mặt cú pháp cách viết câu lệnh ghép nào

sau đây là đúng?

A. Begin

A:=1;

B:= 5;

End;

B. Begin:

A:=1;

B:= 5;

End;

C. Begin

A:=1;

B:= 5;

End

D. Begin

A:=1;

B:= 5;

End.

6. Trong ngơn ngữ lập trình pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. if a =5 then

a:=d+1;

Else

a:=d+2;

--------------------------------------------------------------------------------------------- 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tích hợp- liên môn là một trong những quan điểm giáo dục đã trở thành xu thế trong việc xác định nội dung dạy học ở các trường phổ thông và trong xây dựng chương trình môn học ở nhiều nước trên thế giới. Vận dụng hợp lí quan điểm tích hợp - liên môn trong

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×