1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU HỌC TẬP HÌNH HỌC 6

PHIẾU HỌC TẬP HÌNH HỌC 6

Tải bản đầy đủ - 0trang

5Giáo án hình học 6Ngày soạn: ……………Ngày dạy: ………………Lớp: ……….. Tiết: …….Tiết 17: GÓC

I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh:

1. Kiến thức:

- HS hiểu về góc là gì? Góc bẹt là gì ?

- Hiểu về điểm nằm trong góc.

2. Kỹ năng:

-Biết vẽ góc, đặt tên cho góc, đọc tên góc

- Nhận biết điểm nằm trong góc

3. Thái độ: Trung thực, cẩn thận, nghiêm túc và hứng thú học tập.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực:Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự học, năng lực vẽ hình

- Phẩm chất: chăm chỉ, tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ

1. GV: - Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

- Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu, compa.

2. HS: Thước thẳng có chia khoảng cách, vở ghi, SGK, thước thẳng compa.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung:Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

A. Hoạt động khởi động (2 phút)

Mục tiêu: Kiểm tra nội dung kiến thức về nửa mặt phẳng, hai nửa mặt phẳng đối

nhau.

Phương pháp: Đàm thoại và vấn đáp

? Thế nào là nửa mặt - Trả lời: (SGK.-72)

phẳng bờ a? Thế nào là

hai nửa mặt phẳng đối

nhau?

? Vẽ 2 tia Ox; Oy.

Họ và tên giáo viên:Trường THCS ….5Giáo án hình học 6? Trên các hình vừa vẽ

có những tia nào? các

tia đó có đặc điểm gì?x

y

O- Tia Ox và Oy chung

gốc O

GV: Hai tia chung gốc

tạo thành một hình,

hình đó gọi là góc. Vậy

góc là gì ? đó là nội

dung bài học hơm nay.- HS: Lắng ngheB. Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Góc (10 phút)

Mục tiêu: HS hiểu thế nào là góc? Kí hiệu của góc

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp

- Cho hs quan sát hình

4 sgk

- Quan sát hình vẽ

- Dùng bảng phụ giới

thiệu hình 4 sgk các

- Góc là hình gồm hai tia

hình ảnh về góc.

chung gốc.

- Vậy góc là hình như

- Điểm O được gọi là

thế nào?

đỉnh của góc xOy

- Điểm O được gọi là

- Hai tia Ox và Oy gọi

gì của góc xOy?

là hai cạnh của góc xOy

- Hai tia Ox và Oy gọi - HS Quan sát và ghi

là gì của góc xOy?

nhận

- Giới thiệu cách viết kí

hiệu về góc xOy.

- Hình 4b: kí hiệu là

� hay NOM- Hãy viết kí hiệu góc

xOy

của hình 4b?

- Cho hs quan sát hình - Hình 4c: Góc xOy có

4c. Góc đó có hai cạnh hai cạnh đối nhau

như thế nào với nhau?

- Giới thiệu góc bẹt.

- Nêu một vài hình ảnh

- Hãy nêu một số hình về góc bẹt

ảnh thực tế của góc

bẹt?

Họ và tên giáo viên:Trường THCS ….1. Góc.

* Khái niệm: Góc là hình gồm

hai tia chung gốc. Góc chung gọi

là đỉnh. Hai tia là hai cạnh của

góc.

Kí hiệu: Góc xOy được kí hiệu

� hoặc �xOy

là: xOy

x

OyONyM

xxOy5Giáo án hình học 6- Nhận xét và giải

thích.

Hoạt động 2: Góc bẹt (5 phút)

Mục tiêu:Biết thế nào là góc bẹt, một số hình ảnh của góc bẹt trong thực tế

Phương pháp: Thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành2. Góc bẹt

- Quan sát hình 4c, 2 - Là 2 tia đối nhau xOy

- Góc bẹt là góc có hai cạnh là

cạnh của xOy có đặc đó gọi là góc bẹt.

hai tia đối nhau.

điểm gì?

x

O

y

- Vậy góc bẹt là gì?

- Hs trả lời

� là góc bẹt.

Trên hình, xOy

u cầu hs thảo luận - Hs lấy ví dụ

nhóm làm ?

- Nêu 1 số hình ảnh của

góc, của góc bẹt trong

thực tế?

Hoạt động 3: Vẽ góc (10 phút)

Mục tiêu:Biết cách vẽ góc, đọc tên góc

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, luyện tập thực hành

- Để vẽ góc ta cần vẽ - HS: Nêu cách vẽ: vẽ

3. Vẽ góc

những gì ?

đỉnh và hai cạnh của nó. Để vẽ góc ta cần vẽ đỉnh và hai

- Hãy vẽ góc xOy, vẽ + 1 HS lên bảng thực

cạnh của nó.

tia Oz nằm giữa hai tia hiện vẽ.

t

y

x

Ox, Oy.

z

2

- GV: Hình vẽ trên có

1

x

bao nhiêu góc, hãy đọc

O

O

y

tên các góc đó ?- Lưu ý: Trong hình có - Hình vẽ có ba góc xOy

� .

nhiều góc, để dễ thấy ; xOz

� ; zOy

góc mà ta đang xét HS: Vẽ hình và ghi bài.

người ta vẽ thêm một

hay nhiều vòng cung

nhỏ nối hai cạnh của

góc đó. khi cần phân

biệt các góc có chung

một đỉnh, chẳng hạn

chung đỉnh O ta dùng

�1 , O

�2 .

ký hiệu O

Hoạt động 4: Điểm nằm bên trong góc (5 phút)

Mục tiêu:Biết nhận biết điểm nằm bên trong góc

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, luyện tập thực hành

GV: Hãy quan sát hình HS: Quan sát hình vẽ

4. Điểm nằm bên trong góc

6 SGK và cho biết hai SGK. Nêu nhận xét:

Khi hai tia Ox, Oy khơng đối

Họ và tên giáo viên:Trường THCS ….5Giáo án hình học 6tia Ox, Oy có đối nhau - Hai tia Ox và Oy

nhau, điểm M nằm trong xOy

không?

không đối nhau.

nếu tia OM nằm giữa Ox, Oy.

GV: Vị trí của tia OM

- Tia OM nằm giữ hai tia x

M

như thế nào với hai tia Ox và Oy.

còn lại?

HS: Vẽ lại hình SGK và

y

O

GV: Khi đó điểm M là ghi bài vào vở.

điểm nằm bên trong

góc xOy và tia OM gọi

là tia nằm bên trong

góc xOy.

C. Hoạt động luyện tập ( 5 phút)

Mục đích: Củng cố, luyện tập cách vẽ góc, đọc tên góc

Phương pháp: thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập

GV: Cho hình vẽ:

Bài tập 6 (SGK-75)

x

HS: Quan sát hình vẽ a) Hình gồm hai tia chung gốc

M

của GV, đọc hình vẽ: Ox, Oy là góc xOy. Điểm O là

O

góc xOy hoặc góc yOx đỉnh. Hai tia Ox, Oy là hai cạnh

y

N

hoặc góc MON hoặc góc của góc xOy.

Hãy đọc tên góc trên

NOM, …

b) Góc RST có đỉnh là S, có hai

hình theo các cách

cạnh là SR, ST.

khác nhau.

HS: làm bài tập 6, lần c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là

lượt từng HS trình bày hai tia đối nhau.

từng câu.D. Hoạt động vận dụng ( 5 phút)

Mục tiêu: Học sinh vận dụng vào giải bài toán

Phương pháp: luyện tập

GV: Yêu cầu HS làm

HS: Quan sát tiếp hình

bài tập 6 SGK. (điền

vẽ, cho biết các đỉnh và

vào chỗ trống, đứng tại các cạnh của các góc có

chỗ trình bày)

trên hình.

GV: Cho hình vẽ:

MTBài tập

� có đỉnh M, hai cạnh là MT,

- TMP

MP.- MTP

có đỉnh T, hai cạnh là TM,

TP.

� có đỉnh P, hai cạnh là PM,

- MPT

PT.PHãy cho biết đỉnh,

cạnh của từng góc có

trên hình.

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2 phút)

Mục tiêu: Học sinh chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học ở

tiết học.

Phương pháp: Ghi chép

- Học bài theo SGK:

Họ và tên giáo viên:Trường THCS ….5Giáo án hình học 6nắm vững khái niệm

góc, góc bẹt, điểm nằm HS ghi chép nội dung

bên trong góc.

yêu cầu

- Rèn luyện kỹ năng vẽ

góc, đọc tên góc, đặt

tên góc, viết ký hiệu

góc.

- Làm các bài tập

(SGK -75)

- Chuẩn bị cho tiết học

sau. (dụng cụ thước đo

góc được sử dụng để

làm gì?)Họ và tên giáo viên:Trường THCS ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU HỌC TẬP HÌNH HỌC 6

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×