1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lê Kim Tuyến (2014), “Vai trò của siêu âm tim thai trong chẩn đoán BTBS trước sinh”, đề tài nghiên cứu sinh, tr 4-8, 11-17.

Lê Kim Tuyến (2014), “Vai trò của siêu âm tim thai trong chẩn đoán BTBS trước sinh”, đề tài nghiên cứu sinh, tr 4-8, 11-17.

Tải bản đầy đủ - 0trang

30.Sharland, G.K., Allan, L.D. (1992), “Screening for congenital heart

disease prenatally. Results of a 2 1/2-year study in the South EastThames Region”, Br J Obstet Gynaecol, pp. 220-5.

31.

Nelson, N.L., Filly, R.A., Golden, R.B, Callen, P.W. (1993), “The

AIUM/ACR antepartum obstetrical sonographic guidelines: expectations

for detection of anomalies”, J Ultrasound Med, 12(4), pp.189-196.

32.

Lee, W.(1998), “Performance of the basic fetal cardiac ultrasound

examination”, J Ultrasound Med, 17(9), pp. 601-607

33.

Achiron, R., Glaser, J., Gelernter, I., et al (1992), “Extended fetal

echocardiographic examination for detecting cardiac malformations in

low risk pregnancies”, BMJ., 304(6828), pp. 671-674.

34.

Carvalho, J.S., Allan, L., Chaoui, et al (2013), “ISUOG Practice

Guidelines (updated): sonographic screening examination of the fetal

heart”, Ultrasound Obstet Gynecol, 41(3), pp. 348-359.

35.

Rychik, J., Ayres, N., Cuneo, B., et al (2004), “American Society of

Echocardiography guidelines and standards for performance of the fetal

echocardiogram”, J Am Soc Echocardiogr, 17(7), pp. 803-810.

36. Allan, L., Dangel, J., et al (2004),”Recommendations for the practice of

fetal cardiology in Europe”, Cardiol Young, 14(1):109-14.BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

I. PHẦN HÀNH CHÍNH

- Họ và tên bệnh nhân:

- Tuổi:

Số đt:

- Địa chỉ:

- Đối tượng nguy cơ:

- Tuổi thai:

- KSSG:

- Xét nghiệm sàng lọc:

-Mã BN:

Có □Khơng □Nguy cơ thấp □

Nguy cơ cao □

Không □

Chọc ối:

Bất thường □

Bất thường □

Không □-Kết quả:

XNDT:

Kết quả:

Số thai:Bất thường □Bất thường □Không □1□

2 □

, số bánh rau:

, số buồng ối

- Thái độ xử trí trước sinh: ĐCT□

Khơng ĐCT□

- Can thiệp/ phẫu thuật : có □

khơng □

II. Siêu âm tim thai:

1. Nhịp tim:

2. Situs:

3. Trục tim:

4. Kết nối tĩnh mạch- nhĩ:

Bình thường □

Bất thường □, .....

5. Kết nối nhĩ- thất:

+ tương hợp □

+ bất tương hợp □

+ 1 thất hai đường vào □

+ 1 thất 1 đường vào □

Hình thái buồng thất chính: thất phải □ thất trái □ không xác định □

6. Van nhĩ thất:

+ 2 van tách biệt □

, đk van 2 lá/ 3 lá: □

+ 1 van chung □

+ Hình thái van 2 lá: mỏng □ dày □

teo □

dính mép van □

-khơng thủng □

loạn sản □

+ Hình thái van 3 lá: mỏng □dày □ teo □ dính mép van □sa van □khơng thủng □

loạn sản □

sa van □

+ Dòng hở qua van: khơng □

có □

mức độ:

nhẹ □

vừa □

nặng □

7. Kết nối thất- đại động mạch:

+ Tương hợp □

+ Bất tương hợp □

+ Hai đường ra □

+ Một đường ra □

Đường ra từ buồng thất có hình thái thất: phải □ trái □ không xác định □

8. Van động mạch chủ/ phổi:

+ Đường kinh van chủ/ phổi:

+ Hình thái van ĐMC :

mỏng □

teo □

khơng thủng □

+ Hình thái van ĐMP :loạn sản □

cưỡi ngựa vách liên thất □

mỏng □

teo □

không thủng □loạn sản □

cưỡi ngựa vách liên thất □

không □

vừa □

nặng □

không □

khít □+ Dòng hở qua van: có □

mức độ: nhẹ □

+ Hẹp van:

có □

mức độ hẹp: nhẹ □

9. Vách liên thất:

+ liên tục □

+ có lỗ thơng □

+ Kích thước lỗ thơng:

+ Vị trí: phần màng □

phần cơ □

dưới van □

+ Số lượng:

10. Vách liên nhĩ:

+ vách tiên phát: liên tục □

thông □

+ Lỗ bầu dục: rộng □

hạn chế □

+ Shunt qua lỗ bầu dục:

P-T □

T-P □

hai chiều □

11. Ống động mạch:

+ Có □

khơng □

+ Hình thái:

bình thường □

giãn ngoằn ngoèo □

+ Shunt qua ống động mạch: bình thường □

đảo chiều □

12. Quai ĐMC:

+ Kích thước: bình thường □

thiểu sản □

mức độ: nặng□

nhẹ □

+ gián đoạn quai: có □

khơng □

III. Kết luận

- Chẩn đoán:

- Phân loại bệnh:

IV. Kết quả sau sinh:

- Chẩn đốn:

- Phân loại:

- can thiệp sau sinh: có □

không □Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lê Kim Tuyến (2014), “Vai trò của siêu âm tim thai trong chẩn đoán BTBS trước sinh”, đề tài nghiên cứu sinh, tr 4-8, 11-17.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×