Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vì có một số lượng lớn các trường hợp bất thường về hình dạng giác mạc có thể không được phát hiện bằng các phương pháp đo đạc truyền thống như chụp giác mạc bằng ánh sáng (photokeratoscopy). Vì thế chụp lại giác mạc bằng quay vivdeo sử dụng phương pháp v

Vì có một số lượng lớn các trường hợp bất thường về hình dạng giác mạc có thể không được phát hiện bằng các phương pháp đo đạc truyền thống như chụp giác mạc bằng ánh sáng (photokeratoscopy). Vì thế chụp lại giác mạc bằng quay vivdeo sử dụng phương pháp v

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vì có một số lượng lớn các trường hợp bất thường về hình dạng giác mạc có thể không được phát hiện bằng các phương pháp đo đạc truyền thống như chụp giác mạc bằng ánh sáng (photokeratoscopy). Vì thế chụp lại giác mạc bằng quay vivdeo sử dụng phương pháp v

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×