Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Triệu chứng kinh điển như: đau bụng chiếm 28,6%, choáng chiếm 37,5% và những bệnh nhân vừa có dấu hiệu ra máu âm đạo vừa đau bụng chiếm 16,7%.

- Triệu chứng kinh điển như: đau bụng chiếm 28,6%, choáng chiếm 37,5% và những bệnh nhân vừa có dấu hiệu ra máu âm đạo vừa đau bụng chiếm 16,7%.

Tải bản đầy đủ - 0trang

36

Triệu chứng thực thểTỷ lệTổng( %)Bình thường8647,8Mau4221,9192Mạnh4623,9(100%)Mau + mạnh189,3Bình thường11861,5Tăng trương lực5227,1Co cứng2211,4Trong2010,4Xanh9247,9Lẫn máu8041,7Bình thường5327,6Suy thai10454,2Mất tim thai3518,2Khơng9046,9Nhẹ73,6Nặng9549,5Cơn co tử cungTrương lựcTần sốcơ bảnNước ốiTình trạng thaiTiền sản giật192

(100%)192

(100%)

192

(100%)192

(100%)Nhận xét:

-Cơn co tử cung: cơn cơ tử cung mau 21,9%, cơn co tử cung mau

mạnh chiếm 9,3%.-Trương lực cơ bản: tử cung tăng trương lực 21,7%, tử cung co cứng

11,4%.-Nước ối lẫn máu 41,7% và nước ối xanh bẩn 47,9%.-Tình trạng thai: có 54,2% trường hợp thai suy, mất tim thai

18,2%.-Tiền sản giật: 49,5% tiền sản giật nặng, 3,6% tiền sản giật nhẹ.37

Tỷ lệ tiền sản giật:Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ tiền sản giật trong tổng số bệnh nhân rau bong non

Nhận xét: Trong tổng số 192 bệnh nhân rau bong non thì có 102 bệnh nhân

nhân rau bong non có dấu hiệu tiền sản giật chiếm tỷ lệ 53,1%.

Bảng 3.4. Các chỉ số cận lâm sàng

Chỉ số cận lâm sàng

Siêu âm có khối máu tụ/tổng số siêu âmn%112/15074,6%Số lượng hồng cầu0• < 2 triệu/mm3136,8• 2-3 triệu/mm37840,6• >3 triệu/mm310152,6• < 1(g/l)42,1• Giảm 1-2 (g/l)4121,3• Bình thường (4g/l)14776,6• Hb < 70 g/l2412,5• 70 ≤ Hb < 90 g/l10253,1• 90 ≤ Hb < 110 g/l6634,4≤ 100157,8> 10017792,2FibrinogenHuyết sắc tốSố lượng tiểu cầu ( G/l)38Tổng192100Nhận xét:

- Tổng số bệnh nhân được siêu âm là 150 trường hợp, trong đó có 112

trường hợp phát hiện có cục máu sau rau chiếm tỷ lệ 74,6%.

- Hồng cầu < 2 triệu/mm3 chiếm 6,8%, từ 2 - 3 triệu/mm 3 chiếm 40,6%

và > 3 triệu /mm3 52,6%.

- Fibrinogen < 1g/l chiếm 2,1%, từ 1-2 g/l chiếm 21,3%.

- Huyết sắc tố Hb < 70 g/l chiếm 12,5 %, từ 70 ≤ Hb < 90 g/l chiếm

53,1% và 90 ≤ Hb < 110 g/l chiếm 34,4%.

- Số lượng tiểu cầu ≤100 G/l chiếm 7,8%, > 100 G/l chiếm 92,2%.

Bảng 3.5. Bệnh nhân rau bong non và các Enzym của ganThể ẩn

SGOT

< 70 UI/L

≥ 70 UI/L

SGPT

< 70 UI/L

≥ 70 UI/LEnzym gan

Thể trung

Thể nhẹ

Thể nặng

bìnhTổngp-valuen (%)26 (16,5) 57 (36,1) 52 (32,9)

15 (44,1) 14 (41,2) 5 (14,7)23 (14,6)

0 (0)158 (100)

34 (100)p<0,00128 (17,2) 60 (36,8) 52 (31,9)

13 (44,8) 11 (37,9) 5 (17,2)23 (14,1)

0 (0)163 (100)

29 (100)p<0,01Nhận xét:

- Nhóm bệnh nhân rau bong non có SGOT < 70 IU/l, thể nhẹ chiếm tỷ lệ

cao nhất với 36,1%, thể trung bình chiếm 32,9%, còn thể ẩn 16,5% và

thể nặng chiếm 14,6%. Nhóm bệnh nhân có SGOT ≥ 70 UI/L, thể ẩn

chiếm tỷ lệ cao nhất với 44,1%, thể nhẹ là 41,2%, còn thể nặng 0%.

- Nhóm bệnh nhân rau bong non có SGPT < 70 IU/l gặp ở thể nhẹ với

36,8%, thể nặng chiếm tỷ lệ thấp nhất 14,1%. Còn SGPT ≥ 70 UI/L gặp

nhiều nhất ở thể ẩn chiếm 44,8% và thể nặng là 0%.39

Bảng 3.6: Bệnh nhân rau bong non và chức năng thận

Chức năng thận

Thể ẩnThể nhẹThể

trung

bìnhThể nặngTổngp-valuen (%)Ure huyết thanh

≤ 6,6 mmol/l

> 6,6 mmol/l

Creatinin16 (12,7) 46 (36,5) 43 (34,1)

25 (37,9) 25 (37,9) 14 (21,2)21 (16,7) 126 (100) p<0,001

2 (3,0)

66 (100)≤ 106 µmol/l

27 (16,9) 59 (36,9) 52 (32,5)

> 106 µmol/l

14 (43,8) 12 (37,5) 5 (15,6)

Uric huyết thanh22 (13,8) 160 (100)

1 (3,1)

32 (100)≤ 400 mmol/l

> 400 mmol/l18 (16,4)

5 (6,1)11 (10)

44 (40) 37 (33,6)

30 (36,6) 27 (32,9) 20 (24,4)p<0,01110 (100) p<0,001

82 (100)Nhận xét:

- Chỉ số ure huyết thanh ≤ 6,6mmol/l ở rau bong non thể ẩn là 12,7%, thể

nhẹ 36,5%, thể trung bình 34,1% và thể nặng 16,7%. Rau bong non thể ẩn và

thể nhẹ có chỉ số ure huyết thanh >6,6mmol/l cùng chiếm tỷ lệ 37,9% cao hơn với

2 nhóm còn lại, thể nặng chiếm 3,0%

- Đối với creatinin: creatinin ≤ 106 µmol/l tỷ lệ cao ở rau bong non thể

nhẹ 36,9% và thể trung bình 32,5%. Creatinin > 106 µmol/l, rau bong non thể

ẩn chiếm tỷ lệ cao nhất với 43,8%, thể nặng chiếm tỷ lệ thấp nhất 3,1%.

- Trong nhóm bệnh nhân rau bong non có acid uric ≤ 400 mmol/l, thể ẩn

chiếm tỷ lệ 10%, thể nhẹ chiếm 40%, thể trung bình 33,6% và thể nặng 16,4%.

- Trong nhóm bệnh nhân rau bong non có acid uric > 400 mmol/l, thể ẩn

chiếm tỷ lệ 36,6%, thể nhẹ chiếm 32,9%, thể trung bình 24,4% và thể nặng 6,1%.

Bảng 3.7. Tỷ lệ giữa các triệu chứng lâm sàng và các thể rau bong non

Thể ẩn

n (%)Triêu chứng thực thể

Thể nhẹ

Thể

Thể nặng

n (%)

trung

n (%)p-value

Tổng

n (%)40Chống0 (0,0)0 (0,0)bình

n (%)

49 (68,1)Ra máu âm đạo0(0,0)38(33,1)58(50,4)19(16,5)115(100)p<0,01Nhẹ1 (14,3)1 (14,3)4 (57,1)1 (14,3)7 (100)p>0,05Nặng33 (34,7) 31 (32,6) 24 (25,3)7 (7,4)95 (100)Bình thường31 (58,5) 22 (41,5)0 (0,0)53 (100)Suy tim thai10 (9,6)0 (0,0)104 (100)Tim thai (-)0 (0,0)23 (65,7)35 (100)23 (31,9)72 (100)p>0,05Tiền sản giậtTim thai

0 (0,0)46(44,2 ) 48 (46,1)

3 (8,5)9 (25,7)p<0,01Nhận xét:

- Choáng: 72 bệnh nhân rau bong non có chống, tỷ lệ chống ở thể

trung bình là 68,1%, thể nặng là 31,9%, đối với thể ẩn và thể nhẹ hầu

như khơng có.

- Dấu hiệu ra máu âm đạo: ra máu âm đạo tập trung nhiều nhất ở thể

trung bình 50,4% với thể nhẹ 33,1%, thể nặng 16,5%.

- Tiền sản giật:

. Với tiền sản giật nhẹ gặp ít hơn chỉ có 7 trường hợp, trong đó thể

trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất với 57,1%.

. Tiền sản giật nặng gặp hầu hết các thể bệnh trong đó hai thể bệnh

chiếm tỷ lệ cao là thể ẩn 34,7% và thể nhẹ 32,6%, còn thể trung

bình 25,3%, thể nặng 7,4%.

- Mất tim thai gặp chủ yếu ở thể nặng chiếm tỷ lệ 65,7% so với tổng số

rau bong non và 100% so với tổng số bệnh nhân bị rau bong non thể nặng.

- Suy thai nhiều nhất ở rau bong non thể trung bình chiếm tỷ lệ 46,1% và

thể nhẹ chiếm 44,2%, còn thể ẩn 9,6%.41Biểu đồ 3.7. Phân bố các thể RBN và dấu hiệu tiền sản giật

Nhận xét:

Những bệnh nhân bị rau bong non khơng có dấu hiệu tiền sản giật nguy

cơ bị ở mức độ nặng hơn so với bệnh nhân bị tiền sản giật, cụ thể ở thể nặng

chiếm tỷ lệ cao nhất 65,2% Sự khác biệt này có ý‎ nghĩa thống kê với p<0,001.

Bảng 3.8. Phân bố các thể RBN và mức độ tăng huyết áp

Khơng

n (%)

Thể ẩn

Thể nhẹ

Thể trung bình

Thể nặng

Tổng số

p-value8 (9,6)

30 (36,1)

27 (32,5)

18 (21,7)

83 (100)Mức độ tăng huyết áp

Độ 1

Độ 2

n (%)

n (%)

4 (28,6)

10 (71,4)

0 (0,0)

0 (0,0)

14 (100)

p<0,0529 (30,5)

31 (32,6)

30 (31,5)

5 (5,4)

95 (100)Tổng

n (%)

41 (21,4)

71 (37,0)

57 (29,7)

23 (12,0)

192 (100)Nhận xét:

- Tăng huyết áp độ I gặp chủ yếu ở thể nhẹ chiếm tỷ lệ 71,4%, còn thể

trung bình và thể nặng khơng có bệnh nhân nào.

- Tăng huyết áp độ II cũng gặp nhiều nhất ở thể nhẹ 32,6%, thể ẩn là

30,5 và thể trung bình là 31,5%.42

Phân bố các thể RBN và mức độ thiếu máu:Biểu đồ 3.8. Phân bố các thể RBN và mức độ thiếu máu

Nhận xét:

- Đối với thể ẩn: khơng có dấu hiệu thiếu máu chiếm tỷ lệ cao nhất với

85,4%, có 4 bệnh nhân thiếu máu nhẹ chiếm 9,8%, và 2 bệnh nhân thiếu máu

vừa chiếm 4,9%.

- Đối với thể nhẹ : tỷ lệ bệnh nhân khơng thiếu máu chiếm 66.2%, còn

thiếu máu nhẹ chiếm 26,8%, thiếu máu vừa 5,6% và 1,4% thiếu máu nặng.

- Đối với thể trung bình: tỷ lệ thiếu máu vừa chiếm tỷ lệ cao nhất

52,6%, thiếu máu mức độ nhẹ chiếm 26,3%, không thiếu máu 15,8% , và

5,3% thiếu máu nặng

- Đối với thể nặng: tỷ lệ bệnh nhân thiếu máu nặng chiếm tỷ lệ cao nhất

với 43,5%, bệnh nhân thiếu máu mức độ vừa 30.4% , 26,1% bệnh nhân thiếu

máu nhẹ và 0% không thiếu máu.43Bảng 3.9. Phân bố các thể RBN và khối lượng máu tụ sau rau,

sau khi mổ

Khối lượng máu tụ (X) (gr)

X < 100100 ≤ X

≤ 500X > 500Tổngn (%)n (%)n (%)n (%)Thể ẩn41 (100)0 (0,0)0 (0,0)41 (100)Thể nhẹ52 (73.2)18 (25.4)1 (1.4)71 (100)4 (7)38 (66.7)15 (26.3)57 (100)0 (0,0)5 (21.7)18 (78.3)23 (100)97 (50.5)61 (31.8)34 (17.7)192 (100)Thể trung bình

Thể nặng

Tổng số

p-valuep<0,001Nhận xét:

Khối lượng máu tụ sau rau > 500gr gặp nhiều ở thể nặng chiếm tỷ lệ

78,3%. Còn khối lượng máu tụ từ 100-500gr lại gặp nhiều ở thể trung bình

chiếm 66,7%. Khối lượng máu tụ sau rau < 100gr phần lớn gặp trong thể ẩn

và thể nhẹ với tỷ lệ tương ứng là 100% và 73,2%.44Phân bố các thể RBN và mức độ tổn thương tử cung:Biểu đồ 3.9. Phân bố các thể RBN và mức độ tổn thương tử cungNhận xét:

- Trong 192 bệnh nhân rau bong non tử cung không tổn thương ở thể ẩn

chiếm tỷ lệ cao nhất 70,7%, tổn thương tử cung mức độ nhẹ, gặp ở thể nhẹ

nhiều nhất với tỷ lệ 53,5%. Tổn thương tử cung mức độ nặng và lan tỏa gặp

chủ yếu ở thể nặng chiếm tỷ lệ 73,9% và 26,1%. Sự khác biệt này có ý‎ nghĩa

thống kê với p<0,001.453.3. THÁI ĐỘ XỬ TRÍ VÀ BIẾN CHỨNGBảng 3.10. Phân bố các thể RBN và cách đẻ

Cách đẻ

Đẻ thườngMổ đẻn (%)n (%)Tổng

n (%)n%n%Thể ẩn2 (4,8)66,739(95,2)20,641 (100)Thể nhẹ1 (1,4)33,370 (98,6)37,071 (100)Thể trung bình0 (0,0)0(0,0)57 (100)30,257 (100)Thể nặng0 (0,0)0(0,0)23 (100)12,223 (100)Tổng số3 (1,6)100189 (98,4)100192 (100)Nhận xét:

− Trong tổng số 192 bệnh nhân rau bong non có 189 trường hợp mổ lấy

thai chiếm 98,4%. Còn lại 3 trường hợp đẻ đường dưới chiếm 1,6%.

− Trong tổng số bệnh nhân mổ lấy thai, 23 trường hợp là thể nặng

chiếm 12,2%, 57 trường hợp thể trung bình chiếm 30,2%, 70 trường

hợp là thể nhẹ chiếm 37,0%, và 39 trường hợp là thể ẩn chiếm 20,6%.

− Có 3 trường hợp đẻ thường thì 2 trường hợp là thể ẩn chiếm 66,7%

và 1 trường hợp là thể nhẹ chiếm 33,3%.46Bảng 3.11. Một số chỉ định mổ lấy thai trong rau bong non

Mổ do nguyên nhân

Suy thai

Tiền sản giật

Rau bong non

Mổ vì lý‎ do khác

Tổng cộngSố ca

36

23

129

4

192Tỷ lệ (%)

18,8

11,9

67,2

2,1

100Nhận xét:

Trong 192 bệnh nhân rau bong non có 67,2% chỉ định mổ vì rau bong

non, 18,8% chỉ định mổ vì lý‎ do thai suy, 11,9% chỉ định mổ vì lý‎ do tiền sản

giật, 2,1% chỉ định mổ vì lý‎ do khác.

Bảng 3.12. Các phương pháp cầm máu khi mổ

Đắp gạc ấm

+ tiêm thuốc

tăng co

n (%)Thắt ĐM

tử cungKhâu mũin (%)n (%)Cắt tử

cung

n (%)B-lynchThể ẩn

Thể nhẹ0 (0,0)0 (0.0)0 (0,0)0 (0,0)15 (27,8)4 (26,7)0 (0,0)1 (20)Thể trung bình24 (44,4)7 (46,7)0 (0,0)1 (20)Thể nặng15 (27,8)4 (26,7)1 (100)3 (60)Tổng54 (100)15 (100)1 (100)5 (100)Nhận xét:

- Thắt ĐM tử cung, ở rau bong non thể trung bình chiếm tỷ lệ nhiều nhất

46,7%. Cắt tử cung có 5 trường hợp gặp ở thể nặng 60%, thể trung bình 20%

và thể nhẹ 20%. Có một bệnh nhân rau bong non thể nặng vừa tiêm thuốc

tăng co, vừa đắp gạc ấm, vừa thắt động mạch tử cung và khâu mũi B-Lynch.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Triệu chứng kinh điển như: đau bụng chiếm 28,6%, choáng chiếm 37,5% và những bệnh nhân vừa có dấu hiệu ra máu âm đạo vừa đau bụng chiếm 16,7%.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×