1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (507.39 KB, 64 trang )


10Nhận xét:

3.1.4. Nơi sống

Bảng 3.4:. Nơi sống của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Nơi sống

n

%

Phường- Thị trấn

Nông thôn

Tổng

Nhận xét:

3.1.5. Thời gian sử dụng rượu

Bảng 3.5: Thời gian sử dụng rượu của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Thời gian

n

%

Dưới 10 năm

10 – 15 năm

16 – 20 năm

Trên 20 năm

Tổng

Nhận xét:11

3.1.6. Lượng rượu uống hàng ngày

Bảng 3.6: Lượng rượu uống (ml/ngày)

Lượng rượu uống

(ml/ngày)

Dưới 500

500 – 1000

Trên 1000

Tổngn%Nhận xét:

3.1.7. Tiền sử rối loạn tâm thần do rượu

Bảng 3.7: Tiền sử bị rối loạn tâm thần do rượu

Tiền sử

Đã từng bị RLTT

Chưa từng bị RLTTn%Nhận xét:

3.2. Các hình thái loạn thần do rượu

3.2.1. Tỷ lệ hoang tưởng và ảo giác

Triệu chứng

Ảo giác

Hoang tưởng

Nhận xét:Bảng 3.8: Tỷ lệ hoang tưởng và ảo giác

n%12

3.2.2.Các loại ảo giác

Bảng 3.9. Các loại ảo giác hay gặp ở nhóm nghiên cứu

Ảo giác

Ảo thị

Ảo thanh

Ảo giác xúc giácn%Nhận xét:

3.2.3.Các loại hoang tưởng

Bảng 3.10: Các loại hoang tưởng hay gặp ở nhóm nghiên cứu

Hoang tưởng

Hoang tưởng bị hại

Hoang tưởng bị theo dõi

Hoang tưởng ghen tuôngn%Nhận xét:

3.3. Một số yếu tố liên quan đến các hình thái loạn thần do rượu

3.3.1. Bệnh cơ thể kèm theo.

Bảng 3.11: Các bệnh kèm theo

Bệnh cơ thể

n

Xuất huyết tiêu hoá

Xơ gan

Tăng HA

Gout

Tiểu đường%Nhận xét:

3.3.2. Các chỉ số xét nghiệm sinh hoá máu.

Bảng 3.12. Chỉ số xét nghiệm sinh hố máu của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Chỉ số xét nghiệm

GOT(U/L)

GPT (U/L)

GGT(U/L)Chỉ sốChỉ số bình thường%13

Glucose mmol/l

Acid uric

CK

Nhận xét:

3.3.3. Kết quả siêu âm gan.

Bảng 3.13. Kết quả siêu âm của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Kết quả

n

%

Bình thường

Gan thối hố mỡ

Xơ gan

Nhận xét:14

Chương 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN

1. Dựa theo kết quả nghiên cứu

2. So sánh các kết quả nghiên cứu trước đó15

DỰ KIẾN KẾT LUẬN

1. Đặc điểm chung

2. Đặc điểm các hình thái loạn thầnDỰ KIẾN KHUYẾN NGHỊ

Dựa theo kết quả nghiên cứuXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (64 trang)

×